Diplomatarium Fennicum

Borgå

Latitude 60.395563 / Longitude 25.657634
Country: Suomi
Total 32 documents
{0}
DF Regesta
540 Konung Magnus tilldömer vissa inbyggare i Sottungsby, Östersundom m. fl. byar i Helsinge och Sibbo socknar deras gamla vatten, som konungens fogdar i Finland tidigare tillerkänt dem.
694 Biskop Hemming stadgar att invånarne i Nyland, vid straff af uteslutning från kyrkans gemenskap, skola med tio marker smör eller dess värde utgöra matskott till sitt presterskap före närmaste Henriks dag, men tionden, såväl kyrkans som presterskapets, före kyndelsmessa, samt uppdrager åt kaniken Johannes från Tenala, att i förening med herr Rembold i Karis detta år hafva försorg om hälften af den domkyrkan tillkommande tionden samt att aflemna densamma till domkyrkans byggnadsfond.
907 Tönius Hindersson, konungsdom hafvande å Bo Jonssons vägnar, och Olof Pedersson, underlagman i Nyland, fastställa rågången mellan Karsby och Mondby i Borgå socken.
1188 Jakob Köske, t. f. domare i Nyland, stadfäster ett jordeköp, hvarigenom Björn Djäken af kyrkoherden Anders i Borgå och kyrkovärdarne Olof i Hindhår och Jöns skinnare tillhandlat sig 1 ½ skattmark Borgå kyrkas jord i Jackarby i Borgå socken.
1191 Kyrkoherden Anders i Borgå samt kyrkovärdarne Olof i Hindhår och Jöns skinnare erkänna sig hafva åt Björn Djäken försålt ett Borgå kyrka tillhörigt gods, Jackarby, i Borgå socken för 40 mark penningar.
1207 Räfsteherrarne Sten Bosson och Klas Fleming tilldöma en hustru Ragnild en broder del i Hemansö.
1413 Ingolf Djäken, domhafvande, stadfäster rågången mellan gamla och nya konungsgården i Borgå socken.
1440 lngolf Djäken, häradshöfding i Östra Nyland, intygar att Jäppe Skälge förklarat det jordaskifte han ingått med herr Anders Erlandsson beträffande sitt i Sagu belägna fäderne Mäkipää och Hästö (?) för fast ståndande.
1441 Laurens i Piaputtis och hans hustru sälja i Borgå den 21 juli 1414 åt riddaren Thord Bonde 10 stänger jord i Eknäs uti Borgå socken.
1519 Riddaren Klas Fleming till rådet i Reval angående svårigheter, som vederfarits konung Eriks undersåter vid deras handelsbesök i Reval.
1684 Krister Niklisson, hövidsman på Viborg, stadfäster en rågång mellan tvenne bönder i Borgå socken.
1743 Borgmästare och råd tillkännagifva att Kristin Pedersdotter. Björn Salvessons hustru, erkänt att hon och hennes sjuke man upplåtit domkyrkan i Åbo allt sitt gods i Sagu socken, nämligen Luola, Uotkulla, Kursala och Paadais, mot allt det gods, som domkyrkan egde i Borgå, nämligen Skinnareby, Stensböle, Böle och Nieto.
1807 Riddaren Krister Niklisson till köpmanskåren i Reval att öfverenskommelse träffats med Ryssarne om samfärdselns inskränkande för detta år till Viborg, där alltså alla, som stode i vänskapligt förhållande till hans konung, kunde med dem idka handel.
2165 Lars Ingemundsson, kyrkoherde i Borgå, intygar sig hafva den tid han var prest i Haliko på sockenstämma i sistnämnda socken tre gånger uppbjudit väpnaren Jöns Danielssons gods Märga i Haliko.
2166 Väpnaren Jöns Danielsson erkänner sig af biskop Magnus i Åbo mottagit 22½ mark penningar som felats vid liqviden af den köpesumma för hvilken nämnde biskop tillhandlat sig Märgä gods i Haliko.
2198 En synenämnd fastställer råskilnaden mellan Tjusterby och Boe i Borgå socken.
2358 Johannes Danielsson till rådet i Reval: förordar å sin herres, herr Kristers (Niklissons) vägnar brefvisarena Tywde och Peder Pedersson, hvilka enligt trovärdiga mäns vittnesbörd vore närmaste arfvingar till Magnus Myndriks i Reval aflidna hustru, Katharina. Dat. ipso die beati Kalixti pape.
2425 Johannes Danielsson å herr Krister Niklissons vägnar till rådet i Reval med tillkännagifvande att brefvisarene Tiwde och Peder Pedersson enligt intygande af trovärdige män vore närmaste arfvingar till Magnus Myndriks hustru, Katarina, som aflidit i Reval. Dat. ipso die Calixti papæ.
2486 Tolf namngifna, i Sibbo socken bosatta män förklara edligt, att brefvisaren Torsten från Massaby vore fader och närmaste arfvinge till den för ett år tillbaka i Reval aflidne Henrik Torstensson, som bott hos Hans Happenrik och uppdragit åt Hans Kannegeter och Claus Hyvike att utlämna hans kvarlåtenskap åt rätta arfvingarne, med hänsyn hvartill utställarne anhålla om sådan öfverlåtelse jämte det de ställa säkerhet för efterkraf. Dat. dominica prox. post festum omnium angelorum.
3478 Michel Bengtsson, hållande lagmansting i Borgå socken, fäller dom i en tvist angående en skogslott invid Sällinge by (i Mäntsälä socken).
3499 Anders och Henrik Hinderssöner sälja åt Ljunge Didriksson för 12 Rigiska mark en äng, benämnd Kåpse äng.
4032 Herr Sten Sture till rådet i Reval med anhållan att bröderna Henrik och Herman Görtzhagen måtte förhjälpas till likvid för ett parti salt, som deras i Reval avlidne fader Hans Görtzhagen hade magasinerat hos en Revalsborgare, hvilken nu hade dött.
4731 Biskop Magnus Stjernkors till ärkebiskop Jakob Ulfsson om inledda fredsunderhandlingar med Ryssarne.
4761 Rådet i Borgå till det i Reval med anhållan om hjälp åt Katarina Grope att utfå arfvet efter sin i Reval aflidna broder Laurens, hvars närmaste arfvinge hon vore.
4794 Magister Laurens Johansson, kyrkoherde i Borgå, samt två borgmästare där till rådet i Reval med anhållan om förhjälpande af en Helena Olafsdotter till utfående af arf efter sin i Reval aflidna syster.
5504 Engelbrecht van Neuenahr till mäster Påval Scheel med tacksägelse för visade tjänster samt med anhållan att han åt budet ville lämna en viss penningesumma.
5991 Håkan Magnusson, fogde i Borgå län, anmodar rådet i Reval att lösgifva Borgåborgaren Jöns Jute tillhörigt gods, på hvilket rådet lagt beslag till vedergällning för det brefskrifvaren antastat några ester och en förlupen ryss, som utan fogdens tillstånd idkat köpenskap i Nyland och hvilka brefskrifvaren föröfrigt misstänkte för ett begånget mord.
6043 Borgaren Erik Lille till Lydik van Mynden i Reval med underrättelse att han som bäst hade ett bud till Roloff Mattsson på Viborg med anhållan att få till adressaten öfversända ett öfverenskommet parti smör och späck, hvars utskeppning af Tille Gissler på Raseborg förvägrats; öfversänder ett mindre skepp, tjänligt att navigera Östersjön, och ber adressaten försälja detsamma.
6270 Lagman Erik Fleming vidimerar Erik Botessons år 1491 (?) utgifna fastebref å en tredjedel af Kallela gård i Borgå socken.
6485 Nils Grabbe, stadfäster som t. f. lagman ett mellan grefve Johan af Hoija och Henrik Ersson till Näset 1528 ingånget jordabyte.
6515 Olof Larsson öfverlåter åt Birgitta och Margreta Frillesdöttrar sitt gods Torsby i Pernå socken för det han gjort sig skyldig till deras faders, Frille Matssons, död.
6860 Porvoon pormestarit ja raatimiehet Tallinnan pormestareille ja raatimiehille. Ilmoittavat edessään olleen rouva Katarina Gropen (Katherina Grope), joka kertonut veljensä Lars Gropen (Laurens Grope) kuolleen Tallinnassa. Larsilta oli jäänyt perintöomaisuutta, jonka lähin perijä Katarina oli, nyt kun myös Larsin poika Bartolomeus Grope (Bartolomeus Grope) oli kuollut. Raadin edessä olivat myös olleet Porvoon porvarit Jons Persson (Jons Petersson) ja Jons Jakobsson (Jons Jacobsson), jotka olivat valalla vannoneet, että Katarina ja Laurens olivat syntyneet avioliitossa Olaf Grope (Oleff Grope) ja Katarina (Katharina) -nimisistä vanhemmista, ja että Larsilla ja tämän pojalla ei ollut muita perijöitä. Katarina Grope oli valtuuttanut kirjeen esittäjän, poikansa Bengt Hanssonin (Benedictus Hansson) hoitamaan perintöasian Tallinnassa. Pyytävät auttamaan. Porvoon kaupungin sinetti.