Diplomatarium Fennicum

DF 1030

 
No image
17.6.1395
German
Jakob, ärkebiskop av Lund .


Biskop Björn i Åbo, jämte Nordens tre ärkebiskopar samt biskoparna av Århus, Ribe, Strängnäs, Linköping, Odense, Oslo, Bergen och Vendsyssel, kungör det av tyska högmästaren och hansestädernas ombud bemedlade fördraget mellan kung Albrekt och drottning Margareta, för vars behöriga fullgörande bemälde prelater jämte 50 riddare och 63 svenner – varibland herr Erengisle Nilsson samt svennerna Jakob Abrahamsson och Claus Fleming – träder i borgen. Dat. up den achten dach der hochtid des hilgen lichames.

Index terms: Bishops, Documents, Bishops, Documents, Bishops, Documents, Bishops, Documents, Bishops, Documents, Bishops, Documents, Bishops, Documents, Bishops, Documents, Bishops, Documents, Bishops, Documents, Bishops, Documents, Bishops, Documents.

Databases:
 • Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven #14433

 • Source editions:
 • FMU I, p. 446, #1030.
  Finlands medeltidsurkunder. Samlade och i tryck utgifna af Finlands Statsarkiv genom Reinh. Hausen. Band I. Helsingfors: Finlands Statsarkiv 1910.
 • Sveriges traktater II, #422.
  Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Del II. Utg. af O.S. Rydberg. Stockholm: 1883.
 • Sveriges traktater II, #422.
  Sverges traktater med främmande magter jemte andra dit hörande handlingar. Del II. Utg. af O.S. Rydberg. Stockholm: 1883.
 • Hanserecesse, abt. 1, IV, #263.
  Hanserecesse. Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256–1430. Band IV. Hansetage von 1391–1400. Auf Veranlassnung und mit Unterstützung Seiner Majestät des Königs von Bayern Maximilian II. Leipzig: Historische Commission bei der Königl Academie der Wissenschaften 1877.
 • Hanserecesse, abt. 1, IV, #262.
  Hanserecesse. Die Recesse und andere Akten der Hansetage von 1256–1430. Band IV. Hansetage von 1391–1400. Auf Veranlassnung und mit Unterstützung Seiner Majestät des Königs von Bayern Maximilian II. Leipzig: Historische Commission bei der Königl Academie der Wissenschaften 1877.
 • LECUB I:4, #1375.
  Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten, Abt. I. Herausgegeben von Dr. Friedrich Georg von Bunge. Band 4: 1394–1413. Reval: Kluge und Ströhm 1859.