Diplomatarium Fennicum
[English translations/summaries forthcoming]

Tietokanta


Tekninen toteutus

Diplomatarium Fennicum on verkkopalvelu, joka koostuu kolmesta osasta: käyttöliittymästä, logiikkakerroksesta ja relaatiotietokannasta. Ratkaisu mahdollistaa käyttöliittymän ja tietokannan itsenäisen kehittämisen ja helpottaa niiden ylläpitoa. Diplomatarium Fennicum käyttää hakumoottorinaan Apache SOLRia.

Tietokannan sisältö on tarkoitus avata tulevaisuudessa käyttäjille niin, että sen voi halutessaan ladata omalle tietokoneelleen, mutta tällä hetkellä tällaista ominaisuutta ei vielä ole. Tietokannan tietosisällön tai osia siitä voi pyytää käyttöönsä toimituskunnalta.


Metatiedot

Relaatiotietokantana Diplomatarium Fennicumin toiminta perustuu metatietojen yhdistelylle. Tietoja on tallennettu järjestelmään kymmenissä eri muodoissa. Metatiedoilla tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkea DF:n sisältämää tietoa asiakirjoista, kuten esimerkiksi tietoa yksittäisen asiakirjan kirjoitusajankohdasta, tyypistä, materiaalista tai sinetistä. Alkujaan Reinhold Hausenin FMU-sarjaan perustuvia tietoja on täydennetty myöhemmissä hankkeessa.

Metatiedot ovat erittäin laaja kokonaisuus, ja työ niiden kehittämiseksi on jatkuvaa. Tietoja on uusimman DF-hankkeen aikana täydennetty ja laajennettu huomattavasti, ja esimerkiksi FMU:n sisältämiä, DF:n ensimmäiseen versioon periytyneitä virheitä on korjattu laajalti. Asiakirjoja on myös asiasanoitettu asiakirjan tyypin, alkuperäisyyden ja sisällön mukaan. Jo tehdystä työstä huolimatta metatiedot ovat osin epätäydellisiä. Virheitä korjataan ja tietoja täydennetään tulevien päivitysten yhteydessä. Myös käyttäjien raportoimat virheet pyritään päivityksissä huomioimaan.

Palvelun hakuehtoina toimivat metatiedot ovat tietokannan käyttämisen kannalta tärkeimmät, ja niiden tilanne kuvataan lyhyesti alla.


Päiväystiedot

Tiedot asiakirjojen päiväyksistä (antoajankohta ja -paikka) perustuvat alkujaan FMU-sarjan editioihin. Kaikki asiakirjojen päiväys- ja paikkatiedot käytiin läpi viimeisimmän DF-hankkeen aikana. Mikäli FMU:ssa havaittiin olevan selvä ja perustelematon virhe, on tämä korjattu yleisiin asiakirjan tietoihin. Asiakirjan antopaikat on myös uusimmassa DF:n versiossa systematisoitu paikkarekisteriksi. Paikan nimi ja paikan tarkenne (esim. slott) on erotettu toisistaan, jos tarkenne on mainittu asiakirjassa tai FMU:ssa. Kukin paikka on pyritty tunnistamaan ja antamaan sille sekä karttakoordinaatit että kattotason tieto nykyisestä valtiosta. Myös paikannimien erikieliset kirjoitusasut on pyritty huomioimaan ja antamaan antopaikkarekisterissä. Tutkimushistorian säilyttämiseksi FMU:ssa painetut päiväystiedot ovat edelleen luettavissa asiakirjan FMU-viitteen yhteydessä sellaisinaan, virheineen kaikkineen.


Henkilötiedot

Uuden DF-hankkeen myötä asiakirjojen antajatiedot käytiin systemaattisesti läpi. Asiakirjoista poimittiin kaikkien antajien nimitiedot siten, että niistä erotettiin omiksi tiedoikseen henkilönnimet sekä määritteet ja paikkatiedot. Tiedot on kirjattu kuten ne on asiakirjassa annettu. Täten esimerkiksi ”Henrik, biskop av Åbo” on tietokannassa kytketty sekä henkilönnimeen Henrik että määritteeseen ”biskop av Åbo”. Henkilönnimet ja määritteet ovat erikseen haettavissa omista hakukentistään. Samannimisiä henkilöitä ei kuitenkaan ole eroteltu toisistaan, eikä henkilöistä täten ole muodostettu varsinaista henkilörekisteriä.


Arkistoprovenienssi

DF-hanke on pyrkinyt päivittämään FMU:n sisältämien arkistoviitteiden tiedot ajantasaisiksi. Täydellisimmin tietoja on kyetty tarkistamaan Suomessa säilytettävän aineiston osalta. Milloin mahdollista, arkistoprovenienssin lisäksi on pyritty tarjoamaan linkki asiakirjaa nykyään säilyttävän tahon arkistotietokantaan. Erityisesti Suomen ja Ruotsin arkistojen ulkopuolisissa arkistosijainneissa on kuitenkin edelleen epätäydellisyyksiä ja epätarkkuuksia. Arkistosijainteja ja linkkejä ajantasaisiin arkistotietokantoihin pyritään päivittämään tulevien päivitysten yhteydessä.


Aineisto

Diplomatarium Fennicum pyrkii kokoamaan yhteen kaikki keskiaikaista Suomea ja sen alueella eläneitä ihmisiä koskevat asiakirjalähteet. Kaikkiaan tietokanta sisältää yli 6 850 asiakirjaa tai tekstikatkelmaa, ja niihin liittyen yli 23 000 viitettä sekä arkistoaineistoon että verkko- ja painettuun aineistoon, kuten lähdejulkaisuihin.

Suomea koskevat keskiaikaiset arkistoaineistot ovat hajaantuneet maantieteellisesti varsin laajalle alueelle. Suurin yksittäinen kokonaisuus DF:n sisältämistä asiakirjoista sijaitsee Ruotsin Valtionarkistossa, mutta myös Tukholman kaupunginarkistossa on talletettuna runsaasti Suomeen liittyvää aineistoa. Samoin merkittäviä aineistokokonaisuuksia on säilynyt Tallinnan kaupunginarkistossa sekä Vatikaanin arkistoissa. Suomessa säilyneet arkistolähteet sijaitsevat pääosin joko Kansallisarkistossa tai Kansalliskirjastossa. Pienempiä DF:ään kuuluvia kokonaisuuksia on löydettävissä useiden pohjoismaisten yliopistojen tai entisten hansakaupunkien ja muiden Itämeren alueen keskiaikaisten toimijoiden arkistoista, esimerkiksi Uppsalasta, Lyypekistä, Gdanskista ja Schwerinistä.

Arkistolähteiden lisäksi Diplomatarium Fennicum sisältää kirjallista aineistoa, erityisesti lähdejulkaisuja, sekä viitteitä muihin tietokantoihin. Tärkeimmät lähdejulkaisut ovat FMU ja REA, jotka sisältyvät tietokantaan sekä tekstimuodossa että pdf-tiedostoina. Lisäksi DF sisältää viitteitä useisiin muihin editiosarjoihin, muun muassa A.I. Arwidssonin ja E. Grönbladin lähdejulkaisuihin sekä hansakaupunkien ja Vanhan Liivinmaan asiakirjajulkaisuihin. Muut lähdejulkaisut tarjotaan tietokannassa pääasiassa pdf-muotoisina, jolloin niiden tekstisisällöt eivät sisälly tekstihakuihin. Tietokannan Kirjallisuutta-sivulta on mahdollista ladata keskeisiä lähdejulkaisuja kokonaisina pdf-tiedostoina. Eri editioversioiden käsittely rinta rinnan tuo näkyviin asiakirjojen tutkimushistorian. Diplomatarium Fennicumin merkitys tutkimukselle korostuukin hajanaisen aineiston kokoamisessa yhdeksi helposti saavutettavissa olevaksi kokonaisuudeksi.

Puhtaan asiakirja-aineiston lisäksi Diplomatarium Fennicum sisältää myös muuta Suomea koskevaa keskiaikaista aineistoa. Tietokantaan on kirjattu mm. joitakin hautakivikirjoituksia, kirkkojen seinämaalauksia, esineisiin kirjoitettuja tekstejä sekä kronikkakatkelmia. Valinta on alkujaan Hausenin FMU:ssa tekemä. Linjauksen mukaisesti myös Diplomatarium Fennicum -tietokantaan voidaan jatkossa lisätä muutakin kuin asiakirja-aineistoa, esimerkiksi piirtokirjoituksia. Aineistorajaus on haluttu jättää laajaksi, jotta tietokanta palvelisi Suomen keskiajan tutkijoita mahdollisimman monipuolisesti. Muu aineisto on eriytetty asiakirja-aineistosta omilla asiasanoillaan (”Muut lähteet” -pudotusvalikko) ja on täten helposti rajattavissa hauissa.


Sisällöntuotanto

Diplomatarium Fennicum -hankkeen yhteydessä tietokantaan on lisätty myös uutta sisältöä – niin asiakirjatietueita kuin metatietoa. Metatiedon tuotannossa on muun muassa parannettu arkistoviitteitä, lisätty kirjallisuusviitteitä, parannettu tietoja asiakirjojen antopaikoista ja annettu paikoille maantieteelliset koordinaatit sekä linkitetty asiakirjatietueita muihin verkkopalveluihin ja tietokantoihin.

Diplomatarium Fennicumin asiakirjakorpusta on laajennettu tuottamalla uusia editioita aiemmin julkaisemattomista asiakirjoista sekä ottamalla mukaan aiemmin muualla julkaistuja asiakirjoja. DF-numeroille 6 727–6 856 on lisätty 130 Auctoritate Papae -teoksessa (Stockholm 2008) julkaistua suomalaisia koskevaa tekstiä Vatikaanin arkistosta. Numeroille 6 857–6 865 on lisätty ja editoitu Tallinnan arkistosta yhdeksän asiakirjaa, joista kahdeksan on aiemmin julkaisemattomia. Näitä sarjoja pienemmät DF-numerot vastaavat suoraan FMU:n numeroita. Tulevaisuudessa tähän voi tulla pieniä muutoksia – esimerkiksi jos Hausenin yhtenä kokonaisuutena julkaisemia tekstikatkelmia halutaan editoida yksittäin omina teksteinään.

Diplomatarium Fennicumin kehittämisen puitteissa on myös tuotettu uusia editioita jo aiemmin tunnetuista asiakirjoista (ks. erityisesti Nådendalsdiplomen-hanke). Tarve uusille editioille on ilmeinen. Monet 1800-luvun ja 1900-luvun alun editioissa tehdyt valinnat ovat osoittautuneet vanhentuneiksi, eivätkä tekstit vastaa kaikilta osiltaan nykytutkimuksen, esimerkiksi historiallisen kielitieteen tarpeisiin. Editioiden tuottamiseksi hankkeen puitteissa on luotu kansalliset editioperiaatteet keskiaikaisten aineistojen editoinnille. Editioperiaatteita hiotaan yhä ja ne lisätään DF:n verkkopalveluun niiden valmistuttua. Editioiden tuotannosta vastaavat alan tutkijat yhteistyössä hankkeen henkilöstön kanssa.

Uusien editioiden tuottamisen myötä uusi Diplomatarium Fennicum erkaantuu sekä vanhasta tietokannasta että FMU:sta sekä sisällöllisesti että määritteellisesti. Jokaisella Diplomatarium Fennicumiin kuuluvalla tekstillä on DF-numero, joka yksilöi sen tietosisällön. Uuden tietokannan DF-numero viittaa siis nimenomaan asiakirjan sisältämään tiedolliseen kokonaisuuteen, ei mihinkään yksittäiseen tekstiversioon tai editioon tästä kokonaisuudesta. Täten Diplomatarium Fennicum rakentuu tietokantana selkeästi perinteisistä editiosta eroavin tavoin. Ero on huomioitava DF-tietueisiin viitatessa: katso Ohje-sivu.