Diplomatarium Fennicum
[English translations/summaries forthcoming]

Tietokanta


Tekninen toteutus
Metatiedot
Aineisto
Sisällöntuotanto

Tekninen toteutus

Diplomatarium Fennicum on verkkopalvelu, joka koostuu kolmesta osasta: käyttöliittymästä, logiikkakerroksesta ja relaatiotietokannasta. Ratkaisu mahdollistaa käyttöliittymän ja tietokannan itsenäisen kehittämisen ja helpottaa niiden ylläpitoa.

Tietokannan sisältö tullaan tulevaisuudessa avaamaan käyttäjille niin, että sen voi halutessaan ladata omalle tietokoneelleen, mutta tällä hetkellä tällaista ominaisuutta ei vielä ole.


Metatiedot

Relaatiotietokantana Diplomatarium Fennicumin toiminta perustuu metatietojen yhdistelylle. Tietoja on tallennettu järjestelmään kymmenissä eri muodoissa. Metatiedoilla tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkea DF:n sisältämää tietoa asiakirjoista, kuten esimerkiksi tietoa yksittäisen asiakirjan kirjoitusajankohdasta, tyypistä, materiaalista tai sinetistä. Tiedot perustuvat osin Reinhold Hausenin FMU-sarjaan, osin vuonna 2015 alkaneessa hankkeessa tai edellisessä (1990-luvun ja 2000-luvun taitteessa toteutetussa) hankkeessa tehtyyn työhön.

Metatiedot ovat erittäin laaja kokonaisuus, ja työ niiden kehittämiseksi on kesken. Tiedot ovat osin puutteellisia ja ne sisältävät myös virheitä, joita korjataan koko ajan hankkeen resurssien puitteissa. Tavoitteena on kuvata kaikkien metatietojen tila tarkasti hankkeen aikana ja mahdollistaa tietojen kehittäminen myös pitkällä aikavälillä.

Palvelun hakuehtoina toimivat metatiedot ovat tietokannan käyttämisen kannalta tärkeimmät, ja niiden tilanne kuvataan lyhyesti alla.


Päiväystiedot

Tiedot asiakirjojen päiväyksistä (ajankohta ja paikka) perustuvat valtaosaltaan FMU-sarjan editioihin. Milloin on huomattu FMU:ssa olevan selvä virhe, on tämä korjattu yleisiin asiakirjan tietoihin, mutta FMU:ssa painetut tiedot ovat kuitenkin aina luettavissa asiakirjan FMU-viitteen yhteydessä sellaisinaan, virheineen kaikkineen.


Henkilötiedot

Tällä hetkellä nimitietoja löytyy FMU:hun ja vanhaan DF-hankkeeseen pohjaten ainoastaan asiakirjan antajista, ja nämäkin tiedot ovat usein puutteellisia. Hankkeen tavoitteena on lisätä vuoden 2018 alussa tietokantaan tarkistetut ja laajennetut antajatiedot ja mahdollistaa tiedon hakeminen niiden avulla.


Arkistoprovenienssi

DF-hanke on pyrkinyt päivittämään FMU:n sisältämien arkistoviitteiden tiedot ajantasaisiksi. Tältäkin osin työ on kesken, mutta suurelle osalle arkistolähteistä on etsitty tarkka lähdeviite tai ajantasainen kokoelmatieto. Täydellisimmin tietoja on kerätty Suomessa säilytettävän aineiston osalta.


Aineisto

Diplomatarium Fennicum pyrkii kokoamaan yhteen kaikki keskiaikaista Suomea tai suomalaisia koskevat asiakirjalähteet. Kaikkiaan tietokanta sisältää yli 6850 asiakirjaa tai tekstikatkelmaa, ja niihin liittyen yli 23 000 viitettä sekä arkistoaineistoon että verkko- ja painettuun aineistoon, kuten lähdejulkaisuihin.

Suomea koskevat keskiaikaiset arkistoaineistot ovat hajaantuneet maantieteellisesti varsin laajalle alueelle. Suurin yksittäinen kokonaisuus DF:n sisältämistä asiakirjoista sijaitsee Ruotsin Valtionarkistossa, mutta myös Tukholman kaupunginarkistossa on talletettuna runsaasti Suomeen liittyvää aineistoa. Samoin merkittäviä aineistokokonaisuuksia on säilynyt Tallinnan kaupunginarkistossa sekä Vatikaanin arkistossa. Suomessa sijaitsevat arkistolähteet sijaitsevat pääosin joko Kansallisarkistossa tai Kansalliskirjastossa. Pienempiä DF:ään kuuluvia kokonaisuuksia on löydettävissä useiden pohjoismaisten yliopistojen tai entisten hansakaupunkien arkistoista, esimerkiksi Upsalasta, Lyypekistä tai Gdanskista.

Uudessa DF-tietokannassa arkistoviittausten laatua on parannettu huomattavasti. Hankkeen puitteissa on mm. käyty laajalti läpi FMU:n arkistoviittauksia, jotka ovat nykytutkimuksen näkökulmasta usein varsin epätarkkoja (”Original på papper i Finlands Riksarkiv”). Suuri osa erityisesti Suomessa sijaitsevasta aineistosta on saatu paikannettua nykyisiin säilytysinstituutioihinsa ja arkistokokoelmiinsa. Osa arkistoviittauksista on kuitenkin edelleen tarkistamatta tai tarkentamatta.

Arkistolähteiden lisäksi Diplomatarium Fennicum sisältää kirjallista aineistoa, erityisesti lähdejulkaisuja, sekä viitteitä muihin tietokantoihin. Tärkeimmät lähdejulkaisut ovat FMU ja REA, jotka sisältyvät tietokantaan sekä tekstimuodossa että pdf-tiedostoina. Lisäksi DF sisältää viitteitä useisiin muihin editiosarjoihin, muun muassa A. I. Arwidssonin ja E. Grönbladin lähdejulkaisuihin sekä hansakaupunkien asiakirjajulkaisuihin. Hanke tarjoaa myös useita lähdejulkaisuja kokonaisina käyttäjille ladattavaksi. Eri editioversioiden käsittely rinta rinnan tuo näkyviin asiakirjojen tutkimushistorian. Diplomatarium Fennicumin merkitys tutkimukselle korostuukin hajanaisen aineiston kokoamisessa yhdeksi helposti saavutettavissa olevaksi kokonaisuudeksi.

Puhtaan asiakirja-aineiston lisäksi Diplomatarium Fennicum sisältää myös muuta Suomea koskevaa keskiaikaista aineistoa. Tietokantaan on kirjattu mm. joitakin hautakivikirjoituksia, kirkkojen seinämaalauksia, esineisiin kirjoitettuja tekstejä sekä kronikkakatkelmia. Valinta on alkujaan Hausenin FMU:ssaan tekemä. Linjauksen mukaisesti myös Diplomatarium Fennicum -tietokantaan voidaan jatkossa lisätä muutakin kuin asiakirja-aineistoa, esimerkiksi piirtokirjoituksia. Aineistorajaus on haluttu jättää laajaksi, jotta tietokanta palvelisi Suomen keskiajan tutkijoita mahdollisimman monipuolisesti.


Sisällöntuotanto

Diplomatarium Fennicum -hankkeen yhteydessä tietokantaan lisätään myös uutta sisältöä – niin asiakirjatietueita kuin metatietoa. Metatiedon tuotannossa on muun muassa parannettu arkistoviitteitä, lisätty kirjallisuusviitteitä, parannettu tietoja asiakirjojen antopaikoista ja annettu paikoille maantieteelliset koordinaatit sekä linkitetty asiakirjatietueita muihin verkkopalveluihin ja tietokantoihin. Työ jatkuu vielä alkuvuoteen 2018, jolloin julkaistaan lisää metatietoa ja tarkka kuvaus metatietojen tilasta.

Diplomatarium Fennicumin asiakirjakorpusta on laajennettu tuottamalla uusia editioita aiemmin julkaisemattomista asiakirjoista sekä ottamalla mukaan aiemmin muualla julkaistuja asiakirjoja. DF-numeroille 6727−6856 on lisätty 130 Auctoritate Papae -teoksessa (Stockholm 2008) julkaistua suomalaisia koskevaa tekstiä Vatikaanin arkistosta. Numeroille 6857−6865 on lisätty ja editoitu Tallinnan arkistosta yhdeksän asiakirjaa, joista kahdeksan on aiemmin julkaisemattomia. Näitä sarjoja pienemmät DF-numerot vastaavat suoraan FMU:n numeroita. Tulevaisuudessa tähän voi tulla pieniä muutoksia – esimerkiksi jos Hausenin yhtenä kokonaisuutena julkaisemia tekstikatkelmia halutaan editoida yksittäin omina teksteinään.

Diplomatarium Fennicumin kehittämisen puitteissa on myös tuotettu uusia editioita jo aiemmin tunnetuista asiakirjoista (ks. erityisesti Nådendalsdiplomen-hanke). Tarve uusille editioille on ilmeinen. Monet 1800-luvun ja 1900-luvun alun editioissa tehdyt valinnat ovat osoittautuneet vanhentuneiksi, eivätkä tekstit vastaa kaikilta osiltaan nykytutkimuksen, esimerkiksi historiallisen kielitieteen tarpeisiin. Editioiden tuottamiseksi hankkeen puitteissa on luotu kansalliset editioperiaatteet keskiaikaisten aineistojen editoinnille. Editioperiaatteita hiotaan yhä ja ne lisätään DF:n verkkopalveluun niiden valmistuttua. Editioiden tuotannosta vastaavat alan tutkijat yhteistyössä hankkeen henkilöstön kanssa.

Uusien editioiden tuottamisen myötä uusi Diplomatarium Fennicum erkaantuu sekä vanhasta tietokannasta että FMU:sta sekä sisällöllisesti että määritteellisesti. Jokaisella Diplomatarium Fennicumiin kuuluvalla tekstillä on DF-numero, joka yksilöi sen tietosisällön. Uuden tietokannan DF-numero viittaa siis nimenomaan asiakirjan sisältämään tiedolliseen kokonaisuuteen, ei mihinkään yksittäiseen tekstiversioon tai editioon tästä kokonaisuudesta. Täten Diplomatarium Fennicum rakentuu tietokantana selkeästi perinteisistä editiosta eroavin tavoin. Ero on huomioitava DF-tietueisiin viitatessa: katso Ohje-sivu.