Diplomatarium Fennicum

Nådendal, Kloster

Latitude 60.471111 / Longitude 22.015278
Country: Suomi
Total 10 documents
{0}
DF Regesta
2580 Väpnaren Bengt Krok och hans hustru, Margareta, Vibrut Kortums dotter, gifva under Nådendals kloster allt sitt fasta gods uti Helsinge by i Töfsala socken äfvensom, förutom en skogslott, hälften af gamla Kallela gods i Masku med hufvudsakligt villkor, att klostret skall föda dem till dödedagar, att en deras dotter skall som nunna upptagas samt att deras öfriga barn äfvensom barnabarn skola till sin död mot viss årlig afgift till klostret få besitta nämnda gods.
4136 Thomas Olofsson stadfäster en mellan Nådendals kloster och en Jöns af Herttula träffad öfverenskommelse angående nämnda gods (i Nådendals landsförsamling).
4158 Nådendalsmunken Johannes Ræk, alias Budde, afslutar år 1487 "uttydningen" af skriften "Lucidarius".
4237 Thomas Olofsson, t. f. lagman, tilldömer Nådendals kloster två stänger jord i Saksila by i Nådendals landsförsamling af Olof Kyllaynen, som undanhållit dem och därför dömes till 40 marks böter.
4342 Konventet i Nådendal till synbarligen det i Vadstena med tillkännagifvande, att det till en viss Matthias Hermansson i Stockholm öfversändt hufvudbrefven angående fisket i Kymmene älf, samt med begäran om råd huru man borde förhålla sig till ärkebiskop Jacob Ulfssons m. fl. prelaters vid möte i Uppsala utgifna stadga beträffande sättet för afsjungandet af "Ave Maria".
4705 Arvid Niklisson, generalkonfessor i Nådendals kloster, till det i Vadstena angående ett detsamma tidigare tillställdt bref samt med underrättelse om Ryssarnes infall i landet, om pestens härjning i klostret, om den hårda vintern, om klostrets svåra nöd till följd af dess ringa intäkter samt med begäran om undsättning med korn, hvilken hjälp klostret i sinom tid ville återgälda.
4875 Brödrakonventet i Nådendal till det i Vadstena med tacksägelse för ett boklån; ordar om väntadt nytt privilegium samt om ett uppträde, som förefallit vid den nye biskopens (Lars Suurpääs) visitation i klostret, och hvad däraf följt, m. m.
5414 Generalkonfessorn Sven Tordsson till Vadstena kloster med underrättelse om sina åtgöranden beträffande organisationen af klostret i Nådendal, vidare om Otte Ruds plundring af Åbo samt huruledes klostret undsluppit hans hemsökelse.
6496 Simon Andersson och Henrik Härkä, den förre borgmästare den andre borgare i Åbo, utställa kvitto å ett parti koppar och tenn samt två hästar, som de emottagit af Nådendals kloster för hvad detta vore skyldigt framlidne borgaren i Åbo Olof timmerman.
6689 Arvidus Nicolai, klosterbroder i Vadstena, som jämte konventsbrodern Clemens (Petri) öfversändts till Nådendals kloster för reformering af detta, skildrar för generalkonfessorn och brödrakonventet i Vadstena sin och kamratens framkomst och mottagande af klosterpersonalen; anmäler att han gripit an med utförande af sitt uppdrag äfvensom att, efter det klostrets generalkonfessor Nicolaus, af ålder försvagad, nedlagt sitt ämbete, brefsändaren enhälligt valts till hans efterträdare, hvilket val han ock efter mycket motstånd villkorligt antagit, men utber sig att, när han det ville, få återvända till Vadstena och där återtaga sin plats.