Diplomatarium Fennicum

Nådendal

Latitude 60.466088 / Longitude 22.025087
Country: Suomi
Total 124 documents
{0}
DF Regesta
2388 Lars Guldsmed i Åbo öfverlåter åt Nådendals kloster en i Sudensalo under Sargala by (i Masku?) liggande äng motsvarande 12 mark penningar, som han vore klostret skyldig för sin dotters kost under det löpande året, hvarjämte han förbinder sig att för samma dotter årligen gifva till klostret 12 mark ända till dess hon toge slöjan, då han efter bästa förmåga ville gifva provent för henne.
2443 Birgitta Klasdotter erkänner sig af Nådendals kloster hafva uppburit 8 mark penningar för en uti Montiskala i Reso socken liggande äng, som hennes numera aflidne man, Henrik Svärd, löst ifrån Reso kyrka, dit den blifvit pantsatt af Jöns Ingonen.
2451 Väpnaren Henrik Spåre och hans hustru, Ingeborg, sälja åt Nådendals kloster for 52 mark penningar och ett pund råg, som de kvittera, sitt fasta gods uti Iinais i Masku socken jämte det de till bemälda kloster för sina och sina anhörigas själar skänka det, som bemälda gods kan vara mera värdt än nämnda summa.
2452 Gunne Magnusson i Taipale uti Masku socken ingår med Nådendals kloster ett ängsbyte.
2453 Jakob af Kajala uti Masku socken ingår med Nådendals kloster ett ängsbyte.
2454 Bröderne Henrik och Paval uti Masku socken ingå med Nådendals kloster ett ängsbyte.
2458 Väpnaren Jöns Hansson af Villilä i Masku socken ingår med Nådendals kloster ett ängsbyte.
2471 Matts Jönsson af Hujala i Masku socken gifver till Nådendals kloster nämnda sitt gods äfvensom Kärsämäki i S:t Marie socken med villkor, att klostret skall underhålla honom till hans död samt att hans arfvingar få, om de så vilja, för 30 mark utlösa det senare godset, hvarjämte han fullmäktigar vederbörande häradshöfding att meddela klostret fasta på godsen.
2513 Anders Jönsson af Kirstilä i Reso socken tillbyter Nådendals kloster allt sitt gods i bemälda by mot jord uti Lahdingo i Vehmo socken.
2565 Nådendals kloster tillbyter sig af en viss Olof Niklisson en del af Haga gård i S:t Karins socken mot ett område uti Kärpjoki i Lundo socken.
2581 Nådendals kloster mottager de af Bengt Krok och hans hustru medels gåfvobref af samma dag till klostret gifna godsen uti Töfsala socken samt Kallela i Masku och förbinda sig att uppfylla de i gåfvobrefvet uppställda villkoren.
2583 Jönis Andersson af Kelhois i Masku socken gifver för biltogs- och bannsmål äfvensom för den skada han gjort Lellais by tillhörig boskap åt Nådendals kloster en äng.
2594 Ombud för Nådendals kloster bekräfta det nyss skedda jordabytet med Peder Ingonen.
2609 Bengt Kroks och hans hustrus barn och arfvingar erkänna sig hafva den 21 mars i vittnens närvaro stadfäst den af nämnda makar (medels bref af 1 juni 1444) till Nådendals kloster gjorda gåfvan af sitt fasta gods i Helsinge by i Töfsala socken äfvensom halfva Kallela i Masku socken; afhända sig därför all rätt till bemälda gods och meddela skötning.
2653 Peter Japsson, prebendat vid S:t Johannis altare i Åbo domkyrka, jämte andra lägenhetsinnehafvare å ön Lontho (Luononmaa) vid Nådendal gifva Nådendals kloster rätt att på deras mark vid Rauma sund bygga en vattenkvarn.
2657 Bengt Krok och hans hustru, Margareta Kortumsdotter, som af Nådendals kloster upplånat en summa om 63 ½ mark till inköp af en arfslott uti godsen Ivars i Masko, Soinis i Reso och Hadvala i Pikis, gälda detta lån med att till klostret afstå allt hvad de ägde i förenämnda gods.
2674 Margreta Kortumsdotter, Bengt Kroks hustru, bekräftar ytterligare den af henne och hennes man (medelst bref af 6 mars s. å.) gjorda öfverlåtelsen till Nådendals kloster af all deras fasta egendom uti Ivars i Masku socken, Soinis i Reso och Hadvala i Pikis socken samt förordnar att dessa lägenheter företrädesvis skola utgöra provent för deras till klostret ingifna dotter.
2696 Michel Starke säljer med samtycke af sin hustru, Gyrith, och sina arfvingar för 150 mark penningar, som han kvitterar, allt sitt fasta gods i Rekijoenperä i Uskela socken åt Nådendals kloster.
2700 Katarina Olofsdotter, änka efter Niklis Andersson, lämnar inför tillkallade män utredning huru hon, före det hon gaf sig in i Nådendals kloster, mellan sina två döttrar fördelat deras fädernearf och en del af sin egen tillhörighet samt huruledes Voivala gods i S:t Karins socken såsom provent för den ena dottern kommit till nämnda kloster.
2790 Olof Anderson, kyrkoherde i Bjerno, gifver under Nådendals kloster sitt gods i Sandnäs i Karis socken.
2796 Peder Karpelan och hans hustru, Ingered Jönsdotter, gifva till Nådendals kloster såsom provent för deras dotter Elin dem tillhöriga Kaitais i Lemo socken med förbindelse att, om godset skulle frångå klostret, han skall ersätta förlusten med sitt mödernegods uti Ukkila i Vemo socken och hon med sitt arfve- och köpgods i Raukuis i Lemo.
2804 Ingemund Olofsson stadfäster sin framlidne farbroders, kyrkoherden i Borgå Lars Ingemundssons gåfvor till Nådendals kloster och förklarar sig och sina arfvingar ej skola klandra desamma.
2807 Olof Kusta, prebendat vid S:t Johannis altare i Åbo domkyrka, gifver till Nådendals kloster som provent för sin af honom och hans moder i sagda kloster ingifna syster Birgitta Amundsdotter en äng på Lietsala näs i Reso socken.
2808 Rikissa Olofsdotter, Anund Niklissons änka, gifver till Nådendals kloster som provent för sin dit ingifna dotter Birgitta, allt sitt fädernegods i Karhiniemi by uti Hvittis socken.
2849 Anna Jönsdotter, änka efter väpnaren Greger Andersson, gifver till Nådendals kloster en henne tillhörig ö, benämnd Villiluoto, i Töfsala med förbehåll att hon därifrån får taga nödig vedbrand.
2855 Hans Andersson stadfäster sin broders Olof Anderssons gåfva af Sandnäs gods i Karis socken. (Se n:o 2790).
2879 Väpnaren Olof Svärd gifver till Nådendals kloster halfva Pennis gods i Lemo socken.
2883 Karin Persdotter, änka efter Finvid Jönsson i Finnilä på Otava ö i Rimito socken, och hennes son Niklis Finvidsson pantsätta för 21 mark till Nådendals kloster västra Kaita holme invid bemälda ö.
2891 Jönis Hannisson af Villilä gifver villkorligt till Nådendals kloster ett gods i Mahittula by i Reso socken i stället för en af hans moder dit skänkt gård i Kakkarais by i Masku socken.
2901 Karl Odygd, kyrkopräst i Pyttis, säljer åt Nådendals kloster för 180 mark penningar, som han kvitterar, allt sitt gods i Määksmäki i Masku socken.
2917 Hartvik och Jösse Olofssöner från Rimito stadfästa Bengt Kroks och hans hustrus gåfva af Kallela gods i Masku socken till Nådendals kloster.
2946 Simon Henriksson och Olaf Lappalainen af Vatsela (i Reso socken) sälja för 4 mark penningar och ett par skor åt Nådendals kloster ett stycke åkerjord i Tammisto (i Reso socken).
2947 Henrik Tasainen säljer åt Nådendals kloster ett stycke äng vid Kastabro (i S:t Marie socken?).
2948 Knut Larsson och hans hustru, Katarina Jönsdotter, af Toravuori i Reso socken sälja åt Nådendals kloster tvenne ängar.
2949 Lars af Vatsela by i Reso socken säljer åt Nådendals kloster en äng invid Tammisto gods (i nämnda socken).
3004 Ingeborg, änka efter Jöns Arnikasson, Anders Japsson med hustru, Katarina Jönsdotter äfvensom Margit Jönsdotter stadfästa Nådendals kloster i besittning af godsen Suolisto och Harjunpää i Ulfsby socken, hvarjämte Anders Japsson meddelar klostret dylik stadfästelse beträffande ett gods benämndt Skardaböle.
3028 Henrik Almestad och hans hustru, Katarina, sälja åt Nådendals kloster för 10 mark penningar, som de kvittera, all den senares fäderne- och mödernearf uti Kultaranta (å Luonnonmaa ö i Nådendals landsförsamling).
3073 Anna Jönsdotter, Greger Anderssons änka, gifver till Nådendals kloster sina i Vemo socken belägna gods Nygård (Uusikartano) och Hieto med villkor att klostret upptager henne som en "leksyster utantill" och sörjer för hennes nödtorft.
3108 Anna Jönsdotter, Greger Anderssons hustru, förnyar sin gåfva af Nygård (Uusikartano) och Hieto i Vemo socken till Nådendals kloster.
3115 Väpnaren Tord Karpalainen säljer åt Nådendals kloster sina andelar i Kaitais och Kutkumaa öar i Töfsala socken.
3132 Jop Andersson i Haliko socken säljer för 90 mark penningar, som han kvitterar, och en röd kjortel åt Nådendals kloster sitt gods Gumnäs i Pojo socken.
3145 Jap Andersson friar sin broder Olof Andreæ, munk i Nådendals kloster, från allt tilltal beträffande arfvet efter deras föräldrar.
3184 Magnus, generalkonfessor i Vadstena, två klosterbröder där samt våpnarne Peter Karpalain och Påval Skytte intyga, att Greger Anderssons hustru, Anna, stadfäst sin gåfva till Nådendals kloster af godsen Hieto och Nygård äfvensom ön Villeluoto.
3221 Systrar och bröder i Nådendals kloster upptaga Olof Pedersson af Karstu (i Lojo socken) och hans hustru, Karin, i sitt broderskap och utlofva att efter deras död hålla mässor för deras själar.
3235 Jeppe Andersson af Haliko socken, som gjort sig skyldig till mandråp, upplåter åt Nådendals kloster för 70 mark penningar, som han kvitterar, halfva sitt gods Kuttila i nämnda socken.
3260 Jeppe Andersson utgifver åt Nådendals kloster nytt salubref å halfva sitt Kuttila gods i Haliko socken, hvarvid klostret till förra köpesumman (se n:o 3235) lägger 7 alnar jord i Märge by (= Märrys?) i nämnda socken.
3261 Elin Nilsdotter till Särkilaks tillkännager, att hon jämte sin son, mäster Magnus Nilsson, stadfäst sin tidigare gåfva till Nådendals kloster af Kynämäki gods i Bjerno socken.
3291 Peder Niklisson och Henning Djäken, borgmästare i Nådendal, vidimera på anhållan af Nådendals kloster Jöns Hinzekassons och Kettil Olafssons den 7 februari 1382 utgifna dombref rörande Karl Philpussons fiskevatten vid Vartsala i Pemar socken.
3310 Nådendals kloster stadfäster ett den 23 september 1444 ingånget jordabyte, hvarigenom brodern Laurens Håkansson och Jonis Hansson af Villilä (å klostrets vägnar) till Olof Niklisson afstått 6 stänger jord uti Kärpis i Lundo socken mot dennes 7 stänger jord uti Haga i S:t Karins socken.
3311 Lucia Olofsdotter, riddaren Henrik Klassons änka, ingifver jämlikt hennes mans uttalade önskan, till Nådendals kloster för hans själsfrids skull en klerk och skänker för dennes provent till klostret sitt morgongåfvogods Lepisto i Virmo socken.
3313 Magnus Niklisson, borgare i Nådendal, gifver till klostret därstädes som provent för sin dotter Kadrin sitt mödernegods Nivola uti Humikkala by i Masku socken med förbehåll att klostret betalar honom hvad godset är mera värdt än 100 mark.
3314 Margit, änka efter Philpus Jönsson i Isokylä, gifver såsom provent för sin dotter Birgitta till Nådendals kloster Kuuslaks gods å Otava ö i Merimasku socken.
3341 Väpnaren Påval Skytte och hans hustru, Ragnild, gifva till Nådendals kloster som provent för sin dotter Anna allt sitt gods uti Kreppelby och Haga i Borgå socken.
3393 Nådendals kloster stadfäster ett (den 23 sept. 1444) å dess vägnar med Peder Ingonen ingånget byte beträffande jord uti Suksela by i Pemar socken samt uti Haga i S:t Karins.
3466 Nils Pedersson af Hevonpää (nu Viksberg) i Pemar socken säljer för 100 mark penningar, som han kvitterar, åt Nådendals kloster en tredjedel i Rödilä by i Rimito socken, och enär detta gods vore hans barns möderne, förpliktar han sig att gifva barnen annat likaså godt gods i stället, helst Karlila å Kimito näs.
3516 Riksföreståndaren Sten Sture utfärdar skyddsbref för Nådendals kloster.
3517 Samma försvarelsebref i en någon mån annorlunda lydelse.
3526 Nils Kaland, borgare i Nådendal, gifver villkorligt för sin aflidna hustrus, sin döda dotters och för sin egen lägerstad i Nådendals kloster till detta allt sitt fasta gods uti Viiala by å Luonnonmaa ö i Reso socken äfvensom sin gård i Nådendal med därtill hörande sjöbod samt allt sitt lösöre.
3683 [Abbedissan Birgitta Jönsdotter och konfessorn Peder Petri äfvensom flere systrar och bröder i Nådendals kloster frånkänna klostret all rätt till det af domprosten Magnus Nilsson såsom provent för hans systerdöttrar Ursula och Dorothea till detsamma gifna Monnois gods i Lemo sedan Mårten Klasson förnöjt klostret med 60 mark, för hvilken summa nämnda gods i tiden blifvit åt bemälda domprost pantsatt.
3783 Väpnaren Bengt Jönsson, borgare i Åbo, tillbyter med sin hustrus och sina svärföräldrars samtycke Nådendals kloster godset Puotunen i Nousis socken mot ett stenhus i Åbo.
3836 Sten Henriksson, häradshöfding i Pikis härad, och hans hustru, Anna Jopsdotter, gifva till Nådendals kloster godsen Pallejoki i Sagu socken och Askais i Lemo såsom provent för sina till bemälda kloster ingifna döttrar Elseby Stensdotter och Karin Hansdotter.
3909 Karin Pedersdotter, Finveds af Finnilä änka, stadfäster sin redan är 1474 gjorda försäljning till Nådendals kloster af en tredjedel uti Brunila gods i Rimito socken.
3998 Niklis Finvidsson öfverlåter åt Nådendals kloster ett invid Kuuslaks (i Merimasku socken) beläget näs, kalladt Kukoiniemi, jämte ett par ängar för de varor och penningar han i sin "vedertorft" bekommit af nämnda kloster.
4049 Fru Lucia Olofsdotter, riddaren Henrik Klassons änka, gifver till Nådendals kloster godsen Tursunperä i Virmo socken och Torois i Nousis till uppehållande af en evig mässa, som hon stiftar.
4069 Järl Jönsson tillbyter sig af Nådendals kloster Soinis gods i Nådendals landsförsamling, som hans hustru och svägerska dit gifvit, mot jord uti Hadvala i Pikis socken.
4085 Ingeborg Fleming, Hartvik Japssons hustru, gifver till Nådendals kloster Luuspää gods i Pemar socken som provent för jungfru Karin Nilsdotter.
4086 Hartvik Japsson, lagman i Norrfinne lagsaga, upplåter åt Nådendals kloster villkorligt Malko gods i Letala socken, som hans moder testamenterat dit.
4114 Klostret i Nådendal mottager af fru Lucia Olafsdotter Tursunperä i Virmo socken och Torois i Nousis och förbinder sig till hållande af den af henne stiftade mässan jämte kollekter.
4118 Hustru Anna Simonsdotter säljer för 15 mark penningar åt Nådendals kloster 5 alnar jord i Viiala (i Nådendals landsförsamling). I sammanhang härmed säljer Nils smed, borgare i Nådendal, åt klostret två pantförskrifna ängar i bemälda Viiala, hvarjämte en Olof Martinsson därstädes intygar sin en faster hafva åt samma kloster försålt 1 aln jord i nämnda by.
4122 Lasse Bagge, Peder Kaura, borgare i Nådendal, väpnaren Niklis Finvidsson och Klemet i Klokkaris sälja för 16 mark penningar åt Nådendals kloster tvenne öar, Hästholmen och Pöllö.
4125 Väpnaren Jöns Philpusson samt två rådmän och stadsfogden i Nådendal vidimera Jeppe Andersson salubref af 8 april 1465 till Nådendals kloster å halfva Kuttila hemman i Halikko socken.
4236 Anteckning om hvad biskop Konrad Bitz, afliden den 13 mars 1489, testamenterat till Nådendals kloster.
4283 Väpnarne Rötger Olofsson och Mårten Johansson ingå med fru Lucia Olofsdotter (Skälge) en arfsförening.
4287 Jöns och Mårten Philpussöner stadfästa sin moders gåfva af Kuuslaks gods (i Merimasku socken) till Nådendals kloster såsom provent för deras syster Birgitta.
4303 Margareta Japsdotter, änka efter Nådendals borgmästaren Peter Niklisson, säljer till Nådendals kloster all sin arfvedel i Finninkaita (numera en Nådendals prästbol tillhörig halfö, Papinluoto) i Merimasku socken.
4316 Sten Henriksson (renhufvud) gifver till Nådendals kloster godset Pajala (i Killais by) i Nousis socken såsom provent för sin dotter Margareta.
4317 Domprosten i Åbo mäster Laurens gifver till Nådendals kloster halfva sitt mödernegods Kaivos i Lemo socken som provent för sin fränka Anna Jönsdotter.
4318 Ingeborg Magnusdotter och Henrik Nilsson upplåta åt fru Lucia Olofsdotter all den arfvedel dem tillfalla kunde, om de öfverlefde bemälda fru.
4341 Fru Lucia Olofsdotter tillbyter Nådendals kloster Saustila gods i Sagu mot godsen Gumnäs och Antkärr i Pojo socken, hvilka senare gods hon upplåtit åt sina släktingar Rötger Olofsson och Mårten Johansson.
4364 Lasse Bagge, borgare i Nådendal, säljer med samtycke af sin hustru, Helena, åt Åboborgaren Staffan Kouto deras gods Hirvois i Merimasku socken för 65 mark penningar, som han kvitterar.
4365 Margareta Japsdotter, änka efter borgmästaren i Nådendal Peter Niklisson, säljer åt Åboborgaren Staffan Kouto allt sitt fasta gods uti Hirvois i Merimasku socken för 30 mark penningar, som hon kvitterar.
4402 Niklis Finvidsson väljer sin lägerstad i Nådendals kloster och testamenterar till detta en äng uti Kuuslaks (i Merimasku socken) äfvensom 4 mark penningar, hvarjämte han stadfäster sitt salubref af 14 juli 1484 till bemälda kloster.
4419 Peder af Nujala i Reso socken säljer för 80 mark penningar åt Nådendals kloster all sin del i bemälda lägenhet (som numera är förenad med Lukkarla hemman.)
4444 Nådendals kloster till hustru Margit i Viborg, Klas Grampsos änka, med afböjande af dennas förslag att tillbyta sig klostrets gods Kilpiälä uti Rasalaks by i Viborgs socken mot Lemmittys i Töfsala.
4492 Olof Munk, borgare i Nådendal, säljer med samtycke af sin hustru, Margit, allt deras köpegods i Kuusvuori uti Pemar socken åt välboren sven Peter Niklisson för 120 mark penningar.
4578 Klosterbrodern i Nådendal Michael Supalt till generalkonfessorn i Vadstena med anbud att inträda i Vadstena kloster för att tillmötesgå en af adressaten uttalad önskan att från Finland erhålla en till heliga förrättningar vigd man, som skulle betjäna besökande från Finland och Västerbotten med mottagande af bikt.
4590 Philpus Nilsson af Finnilä säljer åt Nådendals kloster för penningar och värdören sitt fäderne- och mödernegods uti Finnilä i Merimasku socken.
4596 Konfessorn i Nådendal Arvid till Knut Posse angående ett med hustru Margreta i Viborg öfverenskommet byte af Kilpiälä gods i Rasalaks by af Viborgs socken mot Lemmittys i Töfsala. Säger sig för adressatens räkning uppköpt ett parti vadmal, som stode till afhämtning, samt anhåller att, för den händelse klostret under våren icke kunde sända något bud till Viborg för att bestyra om S:t Birgittas penning samt uppköp af fisk, adressaten ville åtaga sig besväret därmed.
4615 Philpus Niklisson af Finnilä säljer åt Nådendals kloster för 63 ½ mark i guld och reda penningar sitt fäderne uti Finnilä i Merimasku socken och sitt möderne uti Pojo gård i Bjerno.
4617 Nådendals kloster tillbyter sig af hustru Margareta, Klas Gramssons änka, hennes arfvegods (Lemmetys) i Töfsala mot klostrets gods Rasalaks i Viborgs socken.
4746 Peder och Matts Michelsöner af Haijais sälja åt Nådendals kloster för 18 mark penningar 6 alnar jord uti Viiala by i Nådendals landsförsamling, hvarjämte änkan Karin i nämnda by säljer åt klostret sin och sina barns andel i Viiala för 16 mark.
4786 Förlikning mellan Rötger Olofsson och Nådendals kloster med anledning af ett för många är sedan försiggånget köp beträffande Gumnäs i Pojo socken.
4809 Anna Olofsdotter, borgmästaren i Nådendal Magnus Fris' änka, gifver till Nådendals kloster för en sin dotters provent sitt arfvegods i Tanskila uti Merimasku socken.
4810 Väpnaren Jöns Håkansson af Sukkis gifver med samtycke af sin hustru Elin, till Nådendals kloster såsom provent för tvenne deras döttrar hälften af Liuskallio gods i Virmo socken.
4813 Bröderna herr Erik, herr Arvid, Olof och Henrik Pederssöner gifva för sin systers, Anna Pederdotters, provent till Nådendals kloster Tursunperä gods i Virmo socken.
4856 Petrus Olai, kapellan i Birkala socken, intygar att framlidna hustru Birgitta Jönsdotter gifvit till Nådendals kloster sin jord uti Kukkola by i nämnda socken.
4872 Petrus (Olavi?), generalkonfessor i Nådendal, till Vadstena kloster med bittert klagomål öfver honom vederfaren behandling af adressaten; säger sig aldrig vilja återvända och anhåller därför om befrielse.
4876 Herr Sten Sture tager Nådendals kloster i sitt beskydd.
5059 Nådendals kloster upptager herr Erik Turesson (Bjelke) och hans maka Gunnild (Bese) i sin och hela ordens gemenskap.
5060 Nådendals kloster upptager herr Sten Turesson (Bjelke) och hans maka Anna Bengtsdotter (Sparre) i sin och hela ordens gemenskap.
5080 Anna Hansdotter, änka efter Inge Bakaren, gifver med sin mågs samtycke villkorligt till Nådendals kloster sitt fasta gods i Nautela by i Lundo socken.
5081 Jöns Laurensson och Jöns Olafsson, borgmästare i Nådendal, bevittna änkan Anna Hansdotters samma dag utställda gåfvobref å sitt gods i Nautela by i Lundo socken till Nådendals kloster.
5118 Gudmund Anundsson af Långnäs i Dragsfjärd socken testamenterar till Nådendals kloster allt sitt fasta gods där.
5129 Petrus (Olavi), generalkonfessor i Nådendal, till klostret i Vadstena med försvar i en konflikt, framkallad af brefskrifvarens beslut att öfvergå till annan kyrklig befattning.
5160 Jöns Larensson, borgmästare i Nådendal, och hans hustru testamentera till Nådendals kloster all sin egendom med förbehåll att de inskrifvas i klostrets bönehåll.
5163 Borgmästare och råd i Nådendal äfvensom väpnaren Jäppe Pedersson vidimera Laurens Fres' gåfvobref till Nådendals kloster af 9 september 1443, Olof Svärds sämjobref af 14 juli 1445, densammes dombref af samma dag, Matts Olofssons stadfästelsebref af 21 sept. 1414 samt åtskilliga Nådendalsborgares vittnesbref af 30 maj 1504.
5362 Greta Jostdotter gifver till Nådendals kloster sitt morgongåfvogods Böle i Masku socken (ͻ: Nådendals lndsf.?) med villkor att hon skall inskrifvas i klostrets bönhållning.
5390 Med anledning af att pesten föregående höst skördat trettiofem personer, systrar och bröder, i Nådendals kloster och detta af klostret i Vadstena anhållit om öfversändande från detsamma af ett antal klosterfolk, afgå till Nådendal den 4 juni 1509 sex systrar och två bröder.
5392 Biskop Johan Olofsson anhåller hos Vadstena kloster att dess till Nådendal öfverkomne broder (generalkonfessorn) Sven Tordsson måtte i enlighet med klostrets i Nådendal önskan få där kvarstanna en tid.
5458 Birgitta Andersdotter, konventssyster i Vadstena, nu varande i Nådendals kloster, anhåller hos herr Svante Nilsson att han ville gifva en viss Jeppe Andersson sitt "vägabref" till Norge. Dat. die Erskilli.
5527 En onämnd till Nådendals klosterbrodern Matthias (Olsson), stadd på resa till S:t Jakob i Compostella, med ursäkt att brefsändaren på sin färd till Preussen ej kunnat tillfredsställande uträtta hans uppdrag; redogör för sina åtgöranden i Danzig för anskaffandet af en tafla (till klostret?) samt meddelar nyheter hemifrån, däribland om herr Erik Turessons död.
5528 En onämnd, troligen i Nådendals kloster, till klosterbrodern Matthias Olsson med hälsningar från alla hans vänner samt med underrättelse att en hans vän vore död och att kort därpå herr Erik Turesson aflidit; säger att dödligheten bland klärkeriet vore stor och ber honom, om det så passar sig, besöka mäster Martin i Kimito.
5582 Kristin Laurensdotter, hustru åt Jop Jonsson, gifver med dennes samtycke åt Nådendals kloster ett sitt arfvegods i Lahti by i Kyro (nu i Ylistaro) socken.
5624 Väpnaren Jöns Andersson gifver med sin hustrus samtycke villkorligt till Nådendals kloster sitt mödernegods Huruis (nu Bergvik) i Vemo socken.
5711 Göran Hansson, troligen fogde i Österbotten, meddelar herr Sten Sture, att då han med Knut Eriksson (Kurck) höll ting i Kemi socken, det visat sig att bönderna i Torneå socken sändt ett bref i riksföreståndarens, ärkebiskopens, rådets och egna menighetens namn till ryska storfursten och återbegärt hvad Ryssar vid någon plundring fråntagit deras kyrka och sålunda trädt i underhandling med fienden; samt vidare att en köpsven från Stockholm illa misshandlat där på orten befintliga Ryssar, hvaröfver höfvidsmannen på Keksholm klagat och hotat med hämnd.
5794 Margareta Jönsdotter, abbedissa i Vadstena, till domprosten Påval Scheel med anhållan att till instundande dagar före Kristi himmelsfärd få klostret tillsänd en lämplig klärk, hvarjämte hon sänder hälsningar från adressatens systerdotter Kristina Magnusdotter.
5795 Tord Get och Sigfrid Get, borgare i Nådendal, sälja åt klostret där för 20 mark penningar sin tredjedel i Kuusvuori gods i Pemar socken.
5799 Nådendalsystern Kristina Magnusdotter till sin morbroder domprosten Påval Scheel med förnekande af honom nedsättande yttranden hon skulle hafva fällt samt med utbedjande att fortfarande få åtnjuta hans faderliga välvilja.
5843 Nådendalssystern Kristina Magnusdotter till domprosten Påval Scheel med uttalande af sin oro beträffande hans hälsa; ordar om sina angelägenheter samt bringar hälsningar från sin moder och från abbedissan.
5852 Nådendalssystern Kristina Magnusdotter till sin morbroder domprosten Påval Scheel om sina små angelägenheter och med beklagande af hans ohälsa.
5901 Nådendals klosterfogde Magnus Jonsson samt väpnarne Ärland Nilsson och Knut Tomasson afgifva vittnesmål i en tvist mellan Knut Bitz' änka Birgitta (Kristersdotter Oxenstjerna) och Henrik Bitz' änka Anna Hansdotter (Tott) angående åtskilliga lösören och fastigheter.
5908 Anna Ljungesdotter, Magnus Nilssons änka, gifver till Nådendals kloster såsom provent för sin dotter ett sitt gods uti Askais by i Lemo socken.
5921 Katarina Persdotter, änka efter Jeppe Olofsson i Savilaks, öfverlåter åt Nådendals kloster sitt gods Reinilä i Vemo socken.
6646 Generalkonfessorn i Nådendals kloster (Johannes Bernardi) till en äldre klosterbroder i Vadstena med svar på dennes en förfrågan; meddelar om sitt lif i klostret och sin verksamhet i öfrigt; manar till enträgen vädjan till riksrådet om erhållande af en bättre boplats för klostret; säger sig öfvergifvit tanken på en öfverflyttning till Reval; begär slutligen att bekomma för hans räkning i Lübeck inköpta målarefärger och sänder åt adressaten som gåfva ett par stickade vantar.