Diplomatarium Fennicum

Rom

Latitude 41.902783 / Longitude 12.496365
Country: Italia
Total 359 documents
DF Regesta
43 Påfve Innocentius III till konung Sverker II med uppmaning att tillse det icke något öfvergrepp må af världsliga personer föröfvas mot andliga. Dat. II idus januarii pontif. nostri anno octauo.
45 Påfve Innocentius III till ärkebiskopen af Uppsala och hans lydbiskopar med uppmaning att tillse det icke något öfvergrepp af världsliga personer föröfvas mot andliga. Dat. XV kal. februarii pontif. nostri anno octauo.
46 Påfve Innocentius III, som af konung Sverker blifvit underrättad om att rikets lagskipare vid det inför folket årligen skeende kungörandet af laga plägseder velat göra gällande att ingen utan sina arfvingars närvaro och samtycke kunde göra testamente till kyrkan äfvensom att de andlige borde uti egna saker svara inför världslig domstol, anmodar ärkebiskopen i Uppsala och hans lydbiskopar att för folket förkunna falskheten af dessa påståenden. Dat. VI idus marcii pontif. nostri anno IX:o.
55 Påfve Honorius III till ärkebiskopen af Uppsala och hans lydbiskopar m. fl. rörande uppbörden inom Sverige af den på allmänt kyrkomöte beslutna penningehjälpen till det heliga landet. Dat. XI cal. decembris pontif. nostri anno primo.
59 Påfve Honorius III till ärkebiskopen af Lund och hans lydbiskopar med förständigande att söner, födda af andlige, sedan de blifvit prästvigde icke finge taga fädernearf. Dat. II nonas maii pontif. nostri anno secundo.
169 Påfve Nicolaus III till ärkebiskopen af Uppsala och öfriga biskopar i Sveriges rike att skicka den insamlade heliga landshjälpen till Skara hamn (ad portum Scarensem) för att af den apostoliska insamlaren magister Bertrandus Amalrici öfverföras till Frankrike. Dat. VIII idus junii anno secundo.
206 Påfven Nikolaus IV:s bulla om 1 år och 40 dagars aflat för botgörare som på vissa jungfru Marie högtidsdagar årligen besökte den henne helgade domkyrkan i Åbo.
221 Påfven Bonifacius VIII:s bulla om 3 år och 120 dagars aflat för botgörare som vissa högtidsdagar besökte Åbo domkyrka.
222 Påfve Bonifacius VIII hotar med bannlysning hvarje andlig, som erlägger eller förbinder sig till afgifvande af någon skatt, af hvad slag den vara må, åt världslig myndighet, äfvensom hvarje sådan myndighet, som söker pålägga andlige några utlagor. Dat. VI kal. martii pontif. nostri anno secundo.
223 Påfve Bonifacius VIII till predikareordens förmän och samtliga ordensbröder med tillstånd för vederbörande ordens prelater att bestraffa sina underhafvande enligt godkända plägseder och förordnanden, utan rättighet för ordensbröderna att däröfver appellera. Dat. sexto idus maji pontif. nostri anno secundo.
232 Påfve Bonifacius VIII utfärdar villkorligt tillstånd för predikare- och minoriterordens bröder att i sina kyrkor, på egna områden samt på gator offentligen predika för folket, så ock att i alla städer och stift afhöra bikt, ålägga bot och gifva aflösning, mot det att fjärde delen af deras därför erhållna inkomster gifves församlingens kyrkoherde, samt att de måga hos sig i sina kyrkor och på dem tillhörande platser begrafva dem, som där välja sig lägerstad. Dat. XII kal. martii.
763 Påfve Urban V meddelar, i särskilda skrifvelser, valde biskop Johan och domkapitlet i Åbo, prästerskapet och menigheten därsammastädes och i hela stiftet äfvensom ärkebiskopen af Uppsala och konung Albrecht att ehuruväl Åbo domkapitel, antagligen okunnigt om att påfven förbehållit sig fritt besättande af biskopsstolen i Åbo vid inträffande ledighet, genom val till biskop där utsett förenämnde Johan, påfven dock velat bekräfta honom i detta ämbete.
854 Påfve Gregorius XI till domprosten i Åbo Vinand Vinandsson att det af honom undfångna utnämningsbrefvet komme att äga sin fulla giltighet ehuruväl domprosteämbetet i värdighet vore närmast biskopens.
855 Påfve Gregorius XI utlofvar viss aflat åt dem, som på angifna högtidsdagar besöka Åbo domkyrka och räcka densamma en hjälpsam hand.
856 Påfve Gregorius XI meddelar hundra dagars aflat, att gälla i tio år, åt dem, som på vissa högtidsdagar besöka Vemo kyrka i Åbo stift och räcka densamma en hjälpsam hand.
857 Påfve Gregorius XI meddelar hundra dagars aflat, att gälla i tio år, åt dem, som på vissa högtidsdagar besöka Nousis kyrka och räcka densamma en hjälpsam hand.
858 Påfven Gregorius XI uppdrager, i anledning af domprostens och kapitlets i Åbo klagan att personer af allehanda stånd tillegnade sig kyrkans gods och inkomster, åt biskoparne i Strengnäs och Reval samt abboten i Padis kloster, att på allt sätt hindra detta och att vid behof härför anlita den verldsliga maktens bistånd.
859 Påfven Gregorius XI uppdrager, i anledning af biskopens i Åbo klagan, att personer af allehanda stånd förgripa sig på Åbo biskopsbord tillhörig egendom, åt biskoparne i Strengnäs och Reval samt abboten i Padis kloster, att på allt sätt förhindra detta och att vid behof härför anlita den verldsliga maktens bistånd.
860 Påfve Gregorius XI medgifver biskop Johan i Åbo att i anseende till det stora afståndet mellan Uppsala och Åbo samt biskopens höga ålder vara borta från de provinsialmöten, som framdeles utlysas, blott han dit sände ett lämpligt ombud.
861 Påfven Gregorius XI konfirmerar, på anhållan af biskop Johan i Åbo, alla åt honom och biskopsbordet af påfvar och andre makthafvande beviljade friheter och privilegier.
874 Påfven Urban VI till ärkebiskopen i Upsala och dennes lydbiskopar med underrättelse att han lyst i bann ett antal kardinaler, som vägrat erkänna hans val och hvilka som motpåfve uppsatt Clemens VII.
876 Påfven Urban VI till biskoparne i Linköping och Strengnäs med uppmaning till alla kristtrogne att bekämpa de Sverige tidt och ofta med mord, brand och andra våldsbragder öfverfallande ryssarne, äfvensom med tillstånd för dessa biskopar att för sådant ändamål af såväl rik som fattig uppbära en efter enhvars tillgångar bestämd afgift, för hvilken gifvaren egde att, liksom den som personligen deltoge i striden, af sin biktfader, hvilken han sjelf egde utse, undfå syndernas förlåtelse.
987 Påfve Bonifacius IX benådar Johan af Dulmen med kanonikat och prebende vid Åbo domkyrka.
998 Påfve Bonifacius IX uppdrager åt domprosten i Åbo att öfverlåta åt en viss Lars Hommelkorn, i händelse han funne honom lämplig, Kimito församling.
999 Påfve Bonifacius IX utlofvar en viss aflat åt dem, som på angifna högtidsdagar besöka Åbo domkyrka och räcka densamma en hjälpsam hand.
1001 Påfve Bonifacius IX benådar Andreas Mattsson, präst i Åbo stift, med kanonikat och prebende vid Åbo domkyrka.
1002 Påfve Bonifacius IX benådar Henrik Wrede med ett kanonikat vid Uppsala domkyrka, oafsedt att han redan erhållit Bjerno församling i Åbo stift.
1004 Påfve Bonifacius IX belägger alla kyrko- och klosterröfvare med kyrkans bann, hvarifrån aflösning endast i Rom kunde meddelas, och befaller ärkebiskopen i Uppsala och hans lydbiskopar att till verkställighet bringa denna bannlysning, föranledd af nämnde ärkebiskops hos påfven anförda klagomål öfver i stiftet begångna våldsbragder. Dat. XII kal. martii.
1005 Påfve Bonifacius IX till dominikanerna i provinsen Dacien med tillstånd att grunda ett kloster i Viborg eller dess omnejd.
1027 Påfve Bonifacius IX bekräftar på drottning Margaretas anhållan alla af påfliga kapellanen domprosten i Vexiö Johannes Ottonis, såsom verkställare af en påflig bulla, vidtagna mått och steg, hvilken bulla medgaf att personer från de Skandinaviska rikena, som velat men ej kunnat infinna sig i Rom till den stora aflatsfesten 1390, erhölle samma syndaförlåtelse som i Rom, om de under en månad, räknad från trefaldighetsdagen 1394 besökte Vadstena klosterkyrka eller, af ålder eller sjukdom m. m. förhindrade att göra detta, förrättade andra goda gärningar eller i sitt ställe skickade andra personer till den heliga orten, allt dock under villkor att de botfärdiga i stället för att vidkännas besvärligheterna af en resa till Rom borde förrätta andra goda verk och erlägga dels de antagliga kostnaderna för en sådan resa, dels hvad de vid sina besök i Roms kyrkor skulle offrat, af hvilka afgifter den ena hälften skulle tillfalla Vadstena klosterkyrkas och den andra vissa Romerska kyrkors byggnadsfonder. Dat. kal. aprilis.
1071 Påfve Bonifacius IX meddelar prästen i Åbo stift Matthæus Olafsson tillstånd att på sitt yttersta af sin biktfader få åtnjuta full syndaförlåtelse. Dat. Rome apud sanctum Petrum viij idus octobris anno octavo.
1081 Påfve Bonifacius IX utlofvar viss aflat åt dem, som på vissa högtidsdagar besöka Hartola (ͻ: Hattula) sockens kyrka och räcka densamma en hjälpsam hand.
1082 Påfve Bonifacius IX utlofvar viss aflat åt dem, som på angifna högtidsdagar besöka Närpes kyrka och räcka densamma en hjälpsam hand.
1083 Påfve Bonifacius utlofvar viss aflat åt dem, som på angifna högtidsdagar besöka Pernå kyrka och räcka densamma en hjälpsam hand.
1129 Påfve Bonifacius IX reserverar för Frederik Trast kanonikat och prebende eller annan ledig andlig beställning inom Åbo stift.
1130 Påfve Bonifacius IX utlofvar, på begäran af drottning Margareta, åt alla, som biträdde vid försvarandet af hennes riken, samma aflat, som tillkomme besökande och försvarare af det Heliga landet.
1131 Påfve Bonifacius IX gör åtskilliga tillägg och ändringar i afseende å en af honom tidigare (d. 29 mars 1399) utfärdad bulla för birgittinerklostren, hvarigenom nu bestämmes att generalkonfessorn icke må kallas prior, att densamme bör vara abbedissan underordnad, att klostren skola lyda omedelbart under kurians jurisdiktion, att en visitator må af konventen utses för en tid af tre år, och att denne äger rätt att sig till hjälp utvälja en eller flere af munkarne samt att förflytta dem från ett kloster till ett annat, m. m. Dat. viij kal. maii, pontificatus nostri anno duodecimo.
1133 Påfve Bonifacius IX förordnar: att i hvarje birgittinerkloster skall utses en konfessor, som bör för lifstiden förvalta detta ämbete; att ingen af oäkta börd må i klostret intagas; att, i händelse biskopen vore förhindrad att visitera, konventen ägde utse den präst, åt hvilken detta uppdrag skulle lämnas; att äfven klostrets lekbröder och leksystrar skola vara abbedissan lydige; att den biktfader, som enhvar af klostermedlemmarne äger att utvälja, kan på Birgittas kanonisationsdag och i dödsstunden meddela syndaförlåtelse; att aflat skall meddelas hvar och en, som afhörde birgittinermunkarnes predikan inför folket; att alla kloster af denna orden skola åtnjuta de privilegier m. m., som beviljats birgittinerklostren i Vadstena och Danzig; att hvarje invånare i riket, som uppnått 16 års ålder, skall till nämnda klosters underhåll erlägga 1 penning årligen. Dat. iiij nonas junii pontificatus nostri anno duodecimo.
1155 Påfve Bonifacius IX medgifver riddaren Erengisle Nilsson och hans hustru, Kristina, från Åbo stift, rätt att af sin konfessor i dödsstunden erhålla absolution med villkor att därvid ålagd bot fullgöres af adressaten eller, i händelse han därförinnan aflider, af hans arfvingar.
1156 Påfve Bonifacius IX utfärdar en bulla af innehåll: 1) att alla apostoliska skrifvelser, som blifvit efter denna bullas datum utfärdade utan att förses med det påfliga kansliets påteckning, skola sakna all gällande kraft; 2) att alla af Bonifacius förut gifna expectansbref återkallas; 3) att alla, som af samme påfve erhållit fri- och rättigheter, skola, vid äfventyr af dessas förlust, inom ett år efter denna bullas datum förskaffa sig bekräftelse därpå; 4) att alla förut sammanslagna kyrkosocknar, kloster, prebenden, kyrkliga ämbeten m. m. skola från hvarandra särskiljas; 5) att ingen sockenkyrka må, med åberopande af äldre privilegier, styras af munkar eller regulära kaniker, men att vikarier skola utses bland det sekulära prästerskapet; 6) att alla indulgentier, som utdelats under jubelåret i Rom, återkallas; 7) att likaledes den rättighet återkallas, som förut tillerkänts åtskilliga kyrkor och kloster, att utse vissa konfessorer, som ägde rätt att mottaga bikt och meddela aflösning åt främmande personer äfven i sådana fall, som varit biskoparne och påfven särskildt förbehållna, emedan det visat sig att denna rättighet blifvit, isynnerhet af tiggarmunkarne, i hög grad missbrukad; 8) att tiggarmunkarne icke skola längre, med åberopande af dem förut tilldelad dispens, äga att bekläda det sekulära prästerskapets sysslor; 9) att alla teologie magistrar och jurisdoktorer m. fl., som åtnjutit flere än två tjänster, hvilka icke rätteligen borde vara förenade, skola inom sex månader efter bullans datum afstå dem åt andra; 10) att alla "beständiga friheter", som påfven medgifvit åt kloster, kyrkor, hospital, prelater, konvent, af hvilken orden som helst, eller stads- och slottskommuner, återkallas; 11) att de regulära eller sekulära präster, som blifvit antagna till påfliga kapellaner, skola fortfarande lyda under sina forna öfverherrar och icke omedelbart under kurian; 12) att den rättighet, som påfve Urban VI gifvit vissa prelater, att inom sina områden förhindra tillämpningen af apostoliska skrifvelser intill dess de själfve granskat och gillat dem, skall upphöra och de meddelade befallningarna genast verkställas af därtill utsedda domare och exekutorer; 13) att endast de, som i verkligheten tillhöra påfvens närmaste krets, äga begagna sig af dem tillerkända rättigheter, hvilka förut äfven tilldelats andra personer; 14) att de friheter och förläningar, som påfven utdelat åt lekmän, återtagas, liksom äfven 15) alla rättigheter att predika, som varit vissa personer, äfven tiggarmunkarne, beviljade. Dat. xi kal. januarii pontificatus nostri anno qvartodecimo.
1157 Påfve Bonifacius IX reserverar för Martinus Henrici kanonikat med större prebende vid Uppsala domkyrka, oafsedt denne förut innehade Helsinge socken i Åbo stift.
1158 Påfve Bonifacius IX reserverar för Jakob Gudlefsson kanonikat med prebende vid Linköpings domkyrka, oafsedt att denne förut innehade Kyrkslätts socken i Åbo stift.
1161 Clemens, gardian i Viborgs franciskanerkloster (guardianus conuentus Wilborgensis (!) ordinis fratrum minorum), samt Reynerus Swenonis, kyrkoherde (curatus) i Agrepe socken af Åbo stift, äro jämte herr Johan Borczower, påflig skrifvare, och Andreas Johannis, "professus" vid Saba cistercienserkloster, såsom vittnen närvarande, då Lucas Jacobi den 22 april 1403 i Rom afträder ifrån det honom af påfven anförtrodda ämbetet såsom birgittinerordens konservator.
1162 Påfve Bonifacius IX utnämner biskopen i Åbo, domprosten i Uppsala och dekanen i Reval till konservatorer och domare för minoriterklostret i Viborg, med uppdrag att ingripa och skydda bröderna därstädes emot alla, som förorätta dem.
1164 Påfve Bonifacius IX stadfäster birgittinerklostrens privilegier. Dat. quarto nonas maii postificatus nostri anno quarto decimo.
1165 Påfve Bonifacius IX utlofvar aflat åt dem, som på vissa bestämda dagar besöka minoriterbrödernas kyrka i Viborg.
1166 Påfve Bonifacius IX utnämner gardianen vid minoriterklostret i Viborg Clemens Ragvaldsson till inkvisitor i provinsen Dacia.
1169 Påfve Bonifacius IX uppdrager åt biskopen i Tuy, domprosten i Skara och ärkedjäknen i Uppsala att insätta kyrkoherden i Äyräpää Regnerus Swenonis till innehafvare af Viborgs stadskyrka, med rätt att därjämte bibehålla nämnda sockens kyrka.
1172 Påfve Bonifacius IX tillåter prästmannen Jacob Gudlefsson från Åbo stift att hafva flyttbart altare.
1178 Påfve Bonifacius IX reserverar för Erland Petersson kanonikat och ett mindre prebende vid Åbo domkyrka.
1179 Påfve Bonifacius IX uppdrager åt biskopen i Strengnäs att för Åbo kaniken Erland Petersson reservera kanonikat med prebende vid Uppsala domkyrka, oaktadt nyligen för denne reserverats sådana vid domkyrkan i Åbo.
1202 Påfve Innocentius VII tillåter Vadstena klosters lekbröder och leksystrar att på sin dräkt bära ett kors af rödt kläde. Dat. viij idus febr., pontif. nostri anno primo.
1247 Påfve Gregorius XII uppmanar klereciet och ordensstiftelser, äfven i de nordiska länderna, att lämna bidrag till scismats upphäfvande. De insamlade medlen skulle öfverlämnas till mindre penitentiarien Conradus [Kruschel].
1248 Påfve Gregorius XII uppdrager åt biskopen i Adria och domprosten samt kaniken Rötger Påvalsson i Åbo att insätta Jacob Niklisson till kyrkoherde i Pojo efter Johannes Eriksson.
1249 Påfve Gregorius XII utgifver i Rom 1407, den 10 maj (vi idus maii pontificatus nostri anno primo), på begäran af Martinus Andreæ stadfästelse å framlidne Peter Ålännings grundläggning af det altare i Uppsala domkyrka, för hvilket nämnde Martinus blifvit föreståndare.
1350 Påfve Johannes XXIII till den påfliga kurians uppbördsman i Sverige, biskop Peter i Västerås, med befallning att uppsamla de tre närmaste årens tionde af alla kyrkliga ämbetens i riket inkomster för att användas i kriget mot kyrkans fiender, särskildt mot Ladislaus af Durazzo, som upphäft sig till konung öfver Sicilien. Dat. kal. junii pontif. nostri anno secundo.
1351 Påfve Johannes XXIII till den påfliga kurians uppbördsman i Sverige, biskop Peter i Västerås, att uppbära ett års inkomster af lediga platser i kyrkans tjänst och öfverlämna dem till kurian såsom hjälp till krigskostnaderna. Dat. kal. junii pontif. nostri anno secundo.
1357 Påfve Johannes XXIII uppdrager åt Ludovico di Baglioni från Perugia att af kollektorer, subkollektorer och depositarier uppbära af dem i Danmark, Sverige och Norge insamlade penningar samt särskildt peterspenningen i Sverige.
1358 Påfve Johannes XXIII uppdrager åt biskopen i Lübeck att uppmana kollektorer och subkollektorer att inom en viss tid till Ludovicus di Baglioni aflämna de i föregående bref nämnda penningesummorna.
1359 Påfve Johannes XXIII uppmanar patriarker, ärkebiskopar, biskopar, hertigar, furstar, grefvar m. fl. att på allt sätt vara Ludovicus di Baglioni, som sändes till Danmark, Sverige och Norge, behjälplige.
1362 Påfve Johannes XXIII befaller sin nuntie Johannes Henikini, kallad Rankeby, kyrkopräst på Skagen, att i de tre nordiska rikena predika korståg och bedja om hjälp mot hans fiender Ladislaus af Durazzo och motpåfven Gregorius XII. Dat. viij ydus novembris pontif. nostri anno secundo.
1363 Påfve Johannes XXIII uppmanar biskoparne i Danmark, Sverige och Norge att understödja korstågspredikanten Johannes Hennechini Rinkaby och äfven själfve lämna bidrag till korståget emot Ladislaus af Durazzo och motpåfven Gregorius XII. De insamlade medlen skulle öfverlämnas till Ludovicus Baglioni. Dat. som i föregående.
1367 Påfve Johannes XXIII uppmanar andlige och världslige styresmän att på allt sätt vara kyrkoherden i Skagen Johannes Henechini Rinkeby, som af honom sändes till Danmark, Sverige och Norge, behjälplige.
1369 Påfve Johannes XXIII meddelar ärkebiskopen af Uppsala samt biskoparne af Lübeck och Åbo sin samma dag utfärdade bulla, däruti han vid hot med afsättning uppmanar den till biskop i Strengnäs utnämnde Andreas, tidigare domprost i Uppsala, att inom fyra månader visa sig hafva godtgjort domprosten och kapitlet i Strengnäs för de öfvergrepp, han mot dem begått, och att han därigenom äfven frigjort sig från de straffdomar, biskoparne af Linköping, Västerås och Skara såsom påfliga exekutorer öfver honom afkunnat, samt anmodar adressaterna att gifva offentlighet åt bemälda bulla äfvensom skydda nämnda domprost och kapitel mot Andreas' vidare orättfärdigheter. Dat. iij kal. marcii, pontificatus nostri anno secundo.
1384 Påfve Johannes XXIII utnämner den af domkapitle utvalde ärkedjäknen Magnus till biskop i Åbo efter aflidne biskop Björn.
1385 Magnus, utvald biskop af Åbo, erkänner sig skyldig att till den apostoliska kameran och kameralkollegiet för "commune servitium" på utsatta terminer erlägga 200 floriner, hvartill Åbo kyrka vore taxerad, och 5 "minuta servitia" åt påfvens [och kollegiets] tjänare och tjänstemän.
1386 Fem namngifna kardinaler meddela enhvar 100 dagars aflat åt dem, som på vissa uppräknade helgdagar besöka Åbo domkyrka, äfvensom åt dem som till densammas byggnads- och underhållsfond lemna någon gåfva.
1387 Fyra namngifna kardinaler meddela enhvar 100 dagars aflat åt dem, som på vissa uppräknade helgdagar besöka Åbo domkyrka, äfvensom åt dem, som till densammas byggnads- och underhållsfond lemna någon gåfva.
1388 Kardinalen Johan Vlixbonensis beviljar 100 dagars aflat åt alla dem som med almosor i penningar, mat eller kläder understöda fattiga skoldjäknar i Åbo stift.
1402 Påfve Johannes XXIII utfärdar stadgar och privilegier för birgittinerklostren. Dat. kal. maij pontif. nostri anno tercio.
1680 Framställning inför påfven af och dennes resolution å Stockholms borgmästares och råds anhållan, att, med hänsyn till möjligheten af att de af rikets konungar kunde utkallas till tåg emot Ryssarne och andra trosfiender, dem måtte medgifvas att låta genom egen eller annan lämplig präst utföra vid rörliga altaren och på passliga ställen messan och andra religiösa förrättningar.
1765 Påfve Martin V till kyrkoherden i Pyttis Johan Johansson med bifall till dennes anhållan att på sitt yttersta genom sin biktfader få åtnjuta full syndaförlåtelse.
1781 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande en af prästen Johan Larsson framställd bön att varda befriad från det straff Åbobiskopen för begången stöld pålagt honom.
1786 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande en vid föredragningen af prästen Johan Larssons böneskrift (se n:o 1781) ej berörd omständighet, nämligen att den af honom begångna stölden skett i Åbo domkyrkas sakristia.
1798 Påfve Martinus V till kyrkoherden i Mustasari Henrik Selin med bifall till dennes anhållan att på sitt yttersta genom sin biktfader få åtnjuta full syndaförlåtelse.
1811 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande en af prästen Johan Larsson, som för begången stöld blifvit aftvungen en förbindelse att inträda i en viss andlig orden (se n:o 1781), framställd bön att få denna ofrivilliga förbindelse utbytt mot begående af annan from gärning.
1812 Påfve Martinus V till biskopen i Reval angående samma ärende.
1822 Peter, biskop af Alet och i nedannämnda sak påflig exekutor, till romerska konungen Sigismund, konung Erik af Danmark, Sverige och Norge samt konung Wladislaw af Polen, till 9 ärkebiskopar (däribland de af Lund och Uppsala), till 25 biskopar (däraf Åbobiskopen den enda från Sveriges rike), och deras vikarier, till alla abboter, domherrar, medlemmar af munk- och riddareordnar, präster och notarier i resp. stift, till hertigar, mark-, land- och pfalzgrefvar, grefvar, furstar, ädlingar, riddare, ämbetsmän, rådsmedlemmar och innevånare i berörda stift, och särskildt till tyska högmästaren äfvensom ordensmästaren i Livland angående exekution af påfve Martinus' V den 13 november 1426 utgifna bulla rörande den Rigiska kyrkans återställande under Augustinerregeln och frigörelse från beroendet af den tyska orden.
1923 Påfve Martinus V till diakonen i Åbo Johannes Thomasson med tillstånd att utan hinder af blindhet på ena ögat ordineras till präst.
1934 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande en af underdiakonen i Åbo stift Peter Olofsson, Halvastad kallad, framställd bön att varda ordinerad till diakon och prästämbetet.
1972 Anteckning, att Jakob Henriksson, kyrkoherde i Vansö socken af Strengnäs stift samt acolit i Åbo stift, den 17 september 1430 undfått ordination i kyrkan Sancti Silvestri de urbe i Rom.
1979 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande en af t. f. kyrkoherden i Lojo Herman Jakobsson ingifven böneskrift att varda hugnad med någon kyrklig lägenhet.
1985 Utläggning inför påfven beträffande prästen Herman Jakobssons anhållan om hugnande med någon kyrklig lägenhet (se n:o 1979), äfvensom påfvens resolution i detta ärende.
2045 Påfven Eugenius IV till Sveriges samtliga lydbiskopar med underrättelse att, ehuruväl Uppsala domkapitel öfverskridit sin befogenhet genom att anställa val af efterträdare åt den aflidne ärkebiskop Johannes, något som påfven redan under den sistnämdes lifstid förbehållit sig att ensam bestämma, han dock för denna gång velat öfverse med detta intrång i sin rätt och i ärkebiskopsämbetet stadfäst den af domkapitlet valde domprosten Olaus. Dat. nonis maij, pontificatus nostri anno secundo.
2615 Framställning inför påfven (Eugenius IV) och dennes resolution beträffande särskilda af biskop Magnus och domkapitlet i Åbo begärda förmåner dels för domkyrkan därstädes dels för sockenkyrkorna i Kimito och Rusko.
2616 Påfven Eugenius IV gifver 7 års och 280 dagars aflat åt dem som årligen på S:t Henriksdag om sommaren besöka och med gåfvor ihågkomma den af fiende och brand härjade domkyrkan i Åbo.
2617 Påfve Eugenius IV beviljar 2 år och 40 dagars aflat åt alla de troende, som årligen på Marie Magdalene högtid besöka den åt henne helgade kyrkan i Rusko och räcka den en hjälpsam hand.
2618 Påfve Eugenius IV beviljar 2 år och 40 dagars aflat åt alla de troende, som årligen på S:t Andreæ högtid besöka den åt honom helgade sockenkyrkan i Kimito samt räcka den en hjälpsam hand.
2619 Sex namngifna kardinaler bevilja enhvar 100 dagars aflat åt alla dem som på vissa uppräknade högtidsdagar besöka Jungfru Marie altaret, äfven kalladt Klerke-altaret, i Åbo domkyrka samt på något sätt bidraga till dess underhåll och prydande.
2620 Sex namngifna kardinaler bevilja enhvar 100 dagars aflat åt alla dem som på vissa angifna högtidsdagar besöka Själa altaret i Åbo domkyrka och på något sätt bidraga till dess underhåll och prydande.
2791 Föredragning inför påfve Nicolaus V af och dennes resolution beträffande särskilda af konung Karl Knutsson gjorda hemställningar.
2825 Anteckning att påfven lämnat sitt bifall till biskop Magni af Åbo till påfven ställda afsägelse af sitt ämbete; vidare att han till dennes efterträdare utnämnt domprosten Olof samt förbehållit åt biskop Magnus en viss årlig inkomst.
2826 Påfven (Nicolaus V) bifaller till ärkedjäknen i Åbo Johannis Magni m. fl:s begäran om beviljande åt enhvar af dem af bref, som gjorde dem delaktiga af förböner.
2827 Anteckningar om inbetalning till påfliga skattkammaren af vissa afgifter för electi Olai utnämning till biskop i Åbo.
2828 Kvitto å Åbobiskopen Olai en inbetalning till påfliga skattkammaren.
2875 Påfliga kamreraren Isidorus utställer kvitto å 50 guldfloriner, som han genom Cosimo de Medici mottagit af biskop Olof i Åbo.
2934 Kardinal Dominicus till biskopen af Linköping med tillåtelse för Nådendals klosterbrodern Johannes Alversson att öfverflytta till ett annat kloster af samma orden.
3012 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande särskilda suppliker, däribland Linköpingsprästen Erik Vastessons ansökan om kanonikat och prebende i Åbo.
3144 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande doktor Konrad Rogges anhållan att utan hinder af att han innehade kanonikat och prebenden vid Uppsala och Åbo domkyrkor äfvensom Kyrkslätt församling i Åbo stift varda hugnad med domprosteämbetet i Skara.
3257 Påfve Paulus II till dekanerne vid kyrkorna S:t Andreas i Köln och S:t Mauritius utanför Münster äfvensom till kaniken Jakob Ulfsson i Uppsala att förse en vid påfvestolen anställd fattig präst vid namn Bengt Johansson från Åbo stift med något kyrkligt ämbete i nämnda stift.
3258 Påfve Paulus II till kanikerne Jakob Ulfsson i Uppsala samt Johan Johansson och Jakob Petersson i Roskilde att eventuellt förse en vid påfvestolen anställd fattig präst vid namn Marcus Olafsson med något kyrkligt ämbete.
3259 Påfve Paulus II befaller af Rom 1465, den 1 april (kal. aprilis anno 1), dekanen vid S:t Mauritius kyrkan utanför Münster och kanikerne Mogens Andersen i Lund och Magnus Nicolai i Åbo att gifva klerken Jens Abrahamsson från Odense stift expektansbref på en befattning i Roskilde stad eller stift, där han vore bosatt.
3266 Fem namngifna kardinaler bevilja enhvar 100 dagars aflat åt alla dem, som på påsk- och pingstdagen äfvensom på S:t Henriks och S:t Katharinas helgdagar besöka nämnda S:t Katharinas altare i Åbo domkyrka eller eljest bidraga till dess underhåll och prydande.
3267 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande magister Magnus Nilssons begäran om ett prebende i Åbo utan förpliktelse att där uppehålla sig.
3268 Påfliga skattkammaren utställer kvitto att innehafvaren af Helge lekamens prebende i Åbo domkyrka Magnus Nilsson inbetalt första årets annater.
3273 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande magister Magnus Nilssons begäran att erhålla det ledigblifvande ärkedjäkneämbetet i Nidaros utan att behöfva där taga sitt hemvist.
3276 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande magister Magnus Nilssons begäran att varda hugnad med Helge lekamens prebende i Åbo.
3278 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande Nådendals klosters begäran, att det af framlidne biskop Magnus Tavast och domkapitlet i Åbo gjorda förläggandet af Masko kyrka som annex under klostret måtte erhålla påfvens bekräftelse.
3279 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande magister Magnus Nilssons anhållan, att domprosteämbetet i Åbo måtte fråntagas kaniken Henrik Frese, som på ett svekfullt sätt kommit däraf i besittning, och gifvas åt supplikanten.
3280 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande magister Magnus Nilssons anhållan om ett ledigt kanonikat i Linköping.
3281 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande magister Magnus Nilssons anhållan om lediga domprosteämbetet i Skara.
3304 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande magister Magnus Nilssons anhållan att hugnas med det ledigblifna domprosteämbetet i Åbo med bibehållande af Helge lekamens prebende därstädes.
3305 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande magister Magnus Nilssons begäran att jämte domprosteämbetet få innehafva Virmo församling, hvaraf han på grund af konungens patronatsrätt redan vore i besittning.
3306 Påfve Paulus II hugnar magister Magnus Nilsson med domprosteämbetet i Åbo äfvensom med Virmo församling och Helge lekamens prebende i Åbo.
3307 Anteckning, att nyutnämnde domprosten i Åbo Magnus Nilsson förbundit sig att till påfliga skattkammaren inbetala annaterna för sitt ämbete och att han ofvannämnda dag genom bankirhuset Medici erlagt 15 floriner.
3308 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande domprosten Magnus Nilssons anhållan, att de påfvebref, på grund af hvilka han hugnats med sitt ämbete äfvensom med Virmo församling och Helge lekamens prebendet i Åbo, måtte blifva till sin kraft beståndande, ehuru inkomsterna från nämnda befattningar af misstag i hans böneskrifter om erhållande af desamma blifvit oriktigt uppgifna.
3315 Påfve Paulus II till domprosten i Åbo att ransaka beträffande Nådendals klosters anhållan om bekräftelse på dess besittning af Masku församling, som af biskop Magnus Tavast blifvit klostret underlagdt, af hans efterträdare Olof Magnusson detsamma fråntagits men af biskop Konrad återgifvits, samt att, om klostrets framställning af saken befunnes riktig, med detta införlifva nämnda församling.
3408 Föredragning inför påfven och dennes resolution beträffande prästens i Åbo stift Johan Nilssons anhållan, att en honom genom en olyckshändelse träffad skada å hans ena öga icke måtte lända honom till förfång i afseende å befordran och tjänsteförrättningar.
3409 Påfve Paulus II till biskopen i Åbo med anledning af prästen Johan Nilssons i föregående nummer anförda supplik.
3423 Påfve Paul II bannlyser från Rom den 27 maj (VI kal. juni) 1470 medlemmarna af Uppsala domkapitel och alla dem, som, i trots af att påfven förbehållit sig utnämningsrätten, till ärkebiskop i Uppsala utsett ärkedjäknen i Vexiö Jakob, och uppmanar alla inbyggare, såväl andliga som världsliga, i Uppsala kyrkoprovins – bland en mängd namngifna biskop Conrad i Åbo – att straffa de bannlysta.
3547 Föredragning inför påfven (Sixtus IV) och dennes resolution vidkommande en biskop Konrads i Åbo supplik om tillgift för vissa oegentligheter, hvartill han gjort sig skyldig.
3549 Föredragning inför påfven (Sixtus IV) och dennes resolution vidkommande en biskop Konrads i Åbo supplik att varda befriad från ansvar för några af honom begångna förseelser.
3550 Påfven Sixtus IV uppdrager åt domprosten i Åbo Magnus Nicolai att meddela biskop Konrad dersammastädes befrielse från de straff denne ådragit sig med anledning deraf att han emot afgifven ed underlåtit att besöka påfliga stolen och föröfrigt begått särskilda förseelser samt underrättar att han på fem år fritagit bemälde biskop från skyldigheten att aflägga förenämnda besök.
3551 Föredragning inför påfven (Sixtus IV) och dennes resolution beträffande kyrkoherdens i Kymmene Martin Olofssons supplik om 7 års och 40 dagars aflat åt alla dem, som på vissa helgdagar besöka socknens förfallna kyrka och räcka den en hjälpsam hand.
3569 Påfve Sixtus (IV) beviljar konung Kristiern patronats- och presentationsrättigheten beträffande vissa prelatämbeten vid några domkyrkor i Sverige och Danmark, däribland domproste- och dekanatämbetena i Åbo.
3574 Magister Nils Johansson från Lund fullmäktigas i Rom den 9 juni 1474, att reformera dominikanerklostren i Reval och Åbo samt att där tillsätta generalvikarier och intaga klosterbröder.
3588 Föredragning inför påfven och dennes resolution beträffande en kyrkoherdens i Kumo socken Johan Jönssons supplik om tillgift för det han under nödvärn råkat döda en sin sockenbo.
3589 Påfve Sixtus (IV) uppdrager åt ärkebiskopen i Uppsala att från straff frikalla förenämnda kyrkoherde i Kumo.
3590 Föredragning inför påfven och dennes resolution beträffande riddaren Erik Axelssons anhållan om påfvens stadfästelse å ett invid Viborg upprättadt leprosorium och förbud mot förgripelse å detta.
3591 Påfve Sixtus (IV) anmodar ärkebiskopen i Uppsala att åt det af höfvidsmannen på Viborg Erik Axelsson invid nämnda slott inrättade leprosoriet med tillhörande (Marie Magdalene) kapell meddela påflig stadfästelse samt förbjuder Åbobiskopen eller hvem annan som helst att afhända ifrågavarande stiftelse hvad som till detsamma hörer.
3603 Föredragning inför påfven och dennes resolution beträffande en af prästen Ragvald Gici(?) insänd supplik att icke röna något hinder i prästerlig befattning ehuru han genom en olyckshändelse förlorat sitt ena öga.
3606 Klosterbrodern Albert Petersson fullmäktigas i Rom den 24 augusti 1475 att eventuellt reformera dominikanerklostren i Livland, Finland och Ryssland hvilka kloster underläggas vikarien i Holland.
3608 Predikarebrodern Mathias Bengtsson förflyttas den 7 september 1475 från konventet i Åbo till konventet i Nidaros och får absolution för sina förseelser, på grund af hvilka han vidare kommer till Rom, samt får fullständig absolution och tillåtelse att draga till konventet i Reval eller annat konvent.
3610 Föredragning inför påfven och dennes resolution vidkommande prästen Herman Johanssons från Åbo stift supplik om kollation på Haliko församling.
3611 Föredragning inför påfven och dennes resolution beträffande prästen Olof Kirves' supplik att icke röna hinder i sitt prästerliga kall, ehuru han i gossåren af våda råkat skada en skolkamrats öga. (Se n:o 3603).
3619 Föredragning inför påfven och dennes resolution beträffande kapellanens vid Maria Magdalene kapell vid Viborg supplik att varda till prästämbetet ordinerad.
3622 Åboklosterbrodern Michel Månsson, som hemfallit under straff för underlåtenhet att erlägga tionde och för det han meddelat sakramenten åt främmande, befrias den 14 december 1475 från allt ansvar.
3623 Dominikanerbrodern Michel Månsson förordnas 15 december 1475 till "vikarie" för dominikanerklostren i Åbo och Viborg med återkallande af denna befattning för hvarje annan och särskildt för brodern Nils från Lund, som tidigare förordnats till vikarie för Åbo kloster.
3781 Åboklosterbrodern Mathias Bengtsson erhåller från Rom den 20 februari 1479 tillstånd att vistas utom klostret äfvensom i hvarje annat kloster, där priorn ville mottaga honom.
3806 Påfve Sixtus (IV) förunnar elektus af Strengnäs Konrad att behålla det kanonikat och den prebenda i Åbo stift han innehaft vid sitt val till biskop.
3962 Föredragning inför påfve Sixtus IV och dennes resolution beträffande en af Uppsala ärkebiskopen och hans suffraganer framställd anhållan att få åt domkyrkornas kaniker och öfriga vid dem anställda personer tilldela ett dagligt understöd, då de utöfva sin tjänst.
3977 Påfve Sixtus IV utställer likalydande rekommendationsbref för sin i korstågsärende utsände nuntie Bartholomeus de Camerino till ärkebiskoparne och biskoparne i Sverige och Norge, Danmarks konung och till Sveriges regent.
3980 Påfve Sixtus IV utgifver en bulla, ställd till alla kristtrogna i Sverige och Norge, om hjälps samlande mot Turkar, Tartarer samt andra otrogna. Dat. pridie idus octobris pontificatus nostri anno tertiodecimo.
4007 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution beträffande ett beneficium i Linköping åtnjutande studeranden Hemming Gadhs en begäran att erhålla S:t Katerine genom Håkan Frilles död ledigvordna kanonikat och prebende i Åbo stift, äfvensom ett visst därmed förbundet ständigt vikariat (i Kimito).
4011 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution vidkommande ärkebiskop Jakobs begäran att, enär han vore bosatt i en trakt, hemsökt af trosfiendtliga Ryssars krig och därför svårligen kunde lämna sitt stift, varda befriad från skyldigheten att personligen hvart femte år besöka den Romerska kurian så länge han ditsände en sin ställföreträdare.
4023 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution beträffande prästen i Åbo stift Lars Suurpääs en begäran att hugnas med S:t Katarine kanonikat och prebende jämte Kimito därtill hörande ständiga vikariat i Åbo stift, sedan Linköpingskaniken Heming Gadh, åt hvilken de gifvits, frånträdt dem.
4024 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution beträffande en af prästen Magnus Johannis gjord anhållan att hugnas med Salo kyrkogäll (i Egentl. Finland) och Helge kors prebende vid Åbo domkyrka jämte två till nämnda församling hörande nattbol, som annars legat under Pemar kyrka.
4026 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution vidkommande i Rom vistande Heming Gadhs anhållan att hugnas med Johannes Döparens prebende vid Åbo domkyrka, ledigvordet genom dess innehafvares, magister Olof Peterssons, död.
4027 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution beträffande biskop Konrads i Åbo anhållan om bekräftelse på hans med domkapitlets begifvande vidtagna åtgärd att med Alla helgons kapell i Åbo domkyrka införlifva S:t Karins (Nummis) kyrkogäll till underhåll af jungfru Marie tidegärder och den mässa han stiftat för nämnda kapell.
4028 Påfve Innocentius VIII bekräftar biskop Konrads i Åbo åtgärd att med Alla helgons kapell i Åbo domkyrka införlifva S:t Karins (Nummis) kyrkogäll till underhåll af de af honom instiftade jungfru Marie tidegärder äfvensom mässa i nämnda kapell.
4031 Påfve Innocentius VIII hugnar Åbokaniken Lars Suurpää med S:t Katarina altares i Åbo domkyrka kanonikat och prebende jämte ständig vikariatanställning vid Kimito församling, sedan Heming Gadh numera frånträdt dem.
4189 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution beträffande biskop Konrads i Åbo en anhållan att befrias från skyldigheten att själf eller genom vikarie hvart tredje år inställa sig i Romerska kurian mot att göra detta hvart femte år.
4190 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution beträffande prästen Henrik Philipssons från Åbo stift anhållan att hugnas med ledigvordna Ijo kyrkogäll med annexen Simo och Kello.
4191 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution vidkommande biskop Konrads och domkapitlets i Åbo begäran om stadfästelse af deras den 13 december 1486 vidtagna åtgärd att till ständig vistelse vid domkyrkan inkalla kanikerna och till deras underhåll anslå en fjärdedel af församlingarnas tionde.
4192 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution beträffande prästen Peter Bengtsons från Åbo stift begäran att blifva hugnad med Lojo kyrkogäll och dess annex Vichtis.
4194 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution vidkommande biskop Konrads i Åbo hemställan att, med hänsyn till omöjligheten för honom eller en ställföreträdare att hvart tredje år besöka kurian, behöfva göra detta endast hvart tionde eller åtminstone hvart femte år.
4197 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution vidkommande prästen i Åbo stift magister Lars Johanssons begäran att hugnas med Borgå lediga kyrkogäll.
4214 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution beträffande kyrkoherden i Tenala Peter Bengtssons anhållan att med bibehållande af nämnda socken komma i åtnjutande af Lojo gäll jämte dess annex Vichtis.
4215 Påfve Innocentius VIII till ärkebiskopen af Uppsala samt biskoparne af Glandèves (i s. v. Frankrike) och Strengnäs att inrymma kyrkoherden Peter Bengtsson i Lojo kyrkogäll med dess annex Vichtis eller förse honom med motsvarande beneficia.
4247 Påfve Innocentius VIII förlänar sin kammarherre doctor Henrik Meyer från Bremens stift Virmo församling äfvensom en ständig vikariesyssla vid Kristi lekamens altare i Åbo domkyrka.
4248 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution beträffande Åboprästen Lars Suurpääs anhållan att varda hugnad med det efter Magnus Stjernkors ledigvordna domprosteämbetet i Åbo.
4249 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution vidkommande Åboprästen Johan Peterssons anhållan att varda hugnad med S:t Katarine kanonikat och prebende äfvensom annexet Kimito.
4250 Påfve Innocentius VIII hugnar Åbokaniken Johan Petersson med S:t Katarine altarets i Åbo domkyrka kanonikat och prebende med dess annex Kimito.
4252 Påfve Innocentius VIII anmodar ärkebiskopen af Uppsala, biskopen af Glandèves (i s. v. Frankrike) samt biskopsofficialen i Åbo att åt Åboprästen Mathias Niklisson öfverlåta Loimijoki ledigvordna kyrkogäll.
4253 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution vidkommande prästen från Åbo stift Matts Niklissons begäran att varda hugnad med Loimijoki lediga kyrkogäll.
4295 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution vidkommande en begäran af påfliga kammarherren Henrik Meyer att varda hugnad med Vemo kyrkogäll och ständigt vikariat vid Helge lekamens altaret i Åbo domkyrka.
4304 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution vidkommande prästen i Åbo stift Peter Bengtssons klagan, att domprosten och kapitlet i Åbo beröfvat honom Tenala kyrkogäll, samt begäran att saken måtte afdömas af ojäfviga personer.
4348 Påfve Innocentius VIII tackar riksföreståndaren Sten Sture för hans gynnande af det i Sverige förkunnade heliga korståget, lofvar att hafva i välvillig åtanke hans förord beträffande besättandet af vissa platser vid Linköpings, Strengnäs och Åbo domkyrkor samt manar honom att fortbestå i sin trohet mot påfvestolen.
4350 Föredragning inför påfve Innocentius VIII och dennes resolution vidkommande en anhållan af Eskilstuna kloster, som plägade insamla en af k. Olof Skötkonung påbjuden skatt till det Heliga landets undsättning, att Skara och Åbo stifts innevånare skulle i likhet med inbyggarne i rikets öfriga stift erlägga denna skatt.
4413 Broder Henricus Lolle från Åbo kloster får af dominikanerordens generalmagister från Rom den 15 juni 1492 tillstånd att vara predikant hos Åbo biskopen.
4477 Föredragning inför påfven och dennes resolution vidkommande en af prästen Hyno Cock från stiftet Schwerin framställd supplik att, för den händelse ärkepresbytern vid Åbo domkyrka Måns Larsson, som jämte Åbo domkapitel på yrkande af Strängnäsbiskopen blifvit försatt under det större bannet, befunnes värd att från sitt ämbete afsättas, hugnas med denna befattning.
4478 Föredragning inför påfven och dennes resolution vidkommande prästen Otto Olofssons från Västerås stift en anhållan att, för den händelse ärkedjäknen vid Åbo domkyrka, Sigfrid Olofsson, som jämte domkapitlet där på yrkande af Strängnäsbiskopen blifvit försatt under det större bannet, funnes värd att från bemälda ämbete afsättas, hugnas med sagda befattning.
4536 Tillkännagifvande att biskop Magnus i Åbo genom sin fullmäktig Åbokaniken Henrik Wenne aflagt det föreskrifna trienniebesöket i kurian, dock utan att aflämna något till. påfl. kammarn, samt att påfven frikänner honom från anklagelse för mened och andra förseelser.
4541 Föredragning inför påfven och dennes resolution beträffande biskop Magni och domkapitlets i Åbo begäran om stadfästelse af deras åtgärd att vid domkyrkan inrätta ett dekanat- och ett ärkepresbyterämbete och till det förras underhåll anslå ett ständigt vikariat vid Helge lekamens altaret i domkyrkan jämte Sagu kyrkogäll samt till det senares ett sådant vikariat vid S:t Katarinas altare jämte Töfsala gäll, och likaså att förse domproste-, ärkedjäkne- och flere kanikämbeten med något rikligare understöd.
4542 Föredragning inför påfven och dennes resolution vidkommande biskop Magni, Åbo domkapitels och prästerskapets i Åbo stift anhållan att med hänsyn till höst- och vinterdagarnas korthet och faran för kyrkobesökande att därunder färdas långa sträckor, det må tillåtas att åtminstone under de fyra månaderna november till februari förrätta mässor och hvad eljest till gudstjänst hörer under två timmar före dagningen.
4549 Föredragning inför påfven och dennes resolution vidkommande biskop Magni, domkapitlets i Åbo och stiftets prästerskaps anhållan att med hänsyn till de långa afstånden mellan kyrkorna och klimatets hårdhet få å lämpliga ställen förrätta gudstjänst äfven vid rörliga altaren.
4556 Föredragning inför påfven och dennes resolution beträffande biskop Magni och domkapitlets i Åbo anhållan om bekräftelse på deras åtgärd att inrätta ett gemensamt bord för domkyrkans kaniker, vikarier och korpräster samt till detta anslå nödigt underhåll.
4557 Föredragning inför påfven och dennes resolution vidkommande biskop Magni och domkapitlets i Åbo anhållan om bekräftelse å en af biskop Konrad Bitz till kanikernas förmån gjord donation af en viss del af den biskopsbordet tillfallande tionden.
4606 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande rehabilitering af prästen från Åbo stift Lars Melle, som för en i ungdomen begången förseelse blifvit från prästaämbetet afsatt, men sedan sökt sona sitt brott genom att besöka särskilda heliga ställen, däribland den hel. grafven och S:t Jakobs kyrka i Compostella.
4632 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution beträffande kyrkoherden i Pargas Henrik Vennes en anhållan att få åhöra undervisning i civil lagfarenhet och öfva sig i skolastiska handlingar.
4647 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande kyrkoherden i Borgå Lars Johanssons begäran att under sju års tid få åhöra undervisning i civilrätt och äfven däri vinna lärd grad.
4655 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande magister Henrik Wennes anhållan om ledigt kanonikat, prebende och ärkediakonat vid domkyrkan i Schwerin.
4660 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande kaniken magister Lars Johanssons begäran att, jämte innehafvandet af Borgå kyrkogäll, hugnas med ytterligare en församling eller, frånsägande nämnda gäll, med två andra själfständiga, samt att han, så ofta honom lyste, finge utbyta dem mot andra motsvarande.
4664 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande Lundakaniken doktor Jakob Jakobssons och Åbokaniken magister Lars Johanssons begäran att få besöka det Heliga landet.
4671 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande biskop Magni och domkapitlets i Åbo begäran om fastställelse af åtgärden att förse det för kanikerna och korprästerna inrättade gemensamma bordet med en byggnad, kallad klärkehuset, och särskilda understöd.
4682 Påfve Alexander VI till ärkebiskopen af Uppsala och biskopen af Åbo: korsbulla mot Ryssarne med anledning af deras härjningar i Finland.
4759 Påfve Alexander VI uppdrager åt ärkebiskop Jakob Ulfsson och hans suffraganer i Linköping, Skara och Åbo att verkställa translation af biskoparne Nicolai Hermanni i Linköping, Bryniulfs i Skara och Hemmings i Åbo äfvensom nunnan Ingrids från Skenninge stoft till en förnämligare plats i resp. dom- och klosterkyrkor, där vederbörlig dyrkan kunde ägnas dem i afvakten på den kommande kanonisationen.
4778 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande licentiaten Henrik Wennes en anhållan att varda hugnad med två annars inbördes oförenliga kyrkliga ämbeten och tillstånd att eventuellt utbyta dem mot andra.
4779 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande magister Påval Scheels en anhållan om bekräftelse på den af biskop Magnus undfångna kollationen å lediga ärkepresbyterämbetet vid Åbo domkyrka.
4780 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution beträffande en i Henrik Wennes supplik bortglömd klausul.
4785 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande biskop Magni i Åbo begäran om stadfästelse på sin åtgärd att, med anslåendet af Räntämäki kyrkogäll till kanikernas och korprästernas vid domkyrkan gemensamma bord, föröka dettas genom ryska kriget väsentligt förminskade intäkter.
4789 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande Uppsala ärkebiskops och domkapitels äfvensom stiftets prästerskaps förmälan att rikets råd valt konung Hans till Sveriges regent och afsatt herr Sten Sture från riksföreståndarskapet, samt begäran att, med hänsyn till den skada herr Sten, hans hustru och anhängare tillfogat supplikanterne, och med anledning af många andra deras illgärningar, åt några lämpliga personer måtte lämnas makt att ålägga de brottsliga att, vid straff af bannlysning, inom viss förelagd tid godtgöra nämnda förluster, samt att eventuellt förklara Sten för en affälling från den rätta religionen och sedan förfara med honom efter förtjänst.
4790 Påfve Alexander VI till konung Hans med delgifvande af sin resolution i öfverensstämmelse med Uppsala ärkebiskops, domkapitels och stiftets prästerskaps emot herr Sten Sture gjorda framställning.
4793 Domprosten Hemming Gadh, till svenska riksrådet med enträgen begäran om öfversändande till honom af återstoden af de 880 dukater, som skulle erläggas för den af honom utverkade påfliga korstågsbullan mot Ryssarne.
4799 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande konung Hans' framställning att, sedan mellan konungen å ena sidan och herr Sten Sture, dels ensam dels samman med ärkebiskopen och hans suffraganer äfvensom stormännen å andra sidan, uppkomna och inför ett par kardinaler anhängiggjorda stridigheter blifvit bilagda, påfven måtte anmoda någon prelat i norden att, under förutsättning af parternas samtycke, förklara dessa mål dödade.
4829 Påfve Alexander VI till ärkebiskopen i Uppsala samt biskoparne i Linköping, Skara och Åbo med tillstånd att från resp. grafvar upptaga biskoparne Nicolaus af Linköping, Brynolf af Skara och Hemming af Åbo äfvensom Skenningenunnan Ingrid och nedsätta dem, i afvaktan på deras kanonisation, på mera hedersamma ställen i resp. kyrkor.
4831 Laurentius Eggherdi, ärkedjäkne i Ribe, Viborg och Aarhus, samt tre andra prästmän utställa en förbindelse att med 715 gulddukater å två fastställda terminer afbetala det lån, stort 880 ducater, domprosten i Linköping Hemming Gadh, styresmannen af S:t Birgittas hus i Rom Peder Henriksson och kaniken i Åbo mäster Henrik Wenne undfått i Rom.
4832 Föredragning inför påfven och dennes resolution vidkommande prästen Peter Johanssons från Strängnäs stift begäran om stadfästelse på den af stiftsbiskopen honom gifna kollationen på ett prebende eller ständigt vikariat vid Åbo domkyrka.
4864 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution beträffande magister Johannes Brasks från Linköpings stift begäran att hugnas med Virmo lediga kyrkogäll.
4877 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande kaniken magister Henrik Wennes begäran att hugnas med det efter Lars Suurpää ledigvordna domprosteämbetet i Åbo och att därmed få förena det at honom innehafvande kanonikatet och prebendet med dess annex.
4878 Intyg att florentinska köpmannen Jacobus de Doffis såsom fullmäktig för electus Lars Suurpää förbundit sig att till påfl. kammaren inbetala den servitieafgift, 200 guldfloriner, hvartill kyrkan för hans befordran vore taxerad, hälften inom sex månader och andra hälften inom därpåföljande sex.
4879 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande en af sändebuden till kurian Hemming Gadh, Henrik Wenne och Peter Henriksson framställd begäran om ett års anstånd med återbetalning af resten af ett af dem undfånget lån, stort 1,500 dukater.
4931 Påfve Alexander VI lämnar af Rom den 9 januari (quinto idus januarii) 1502 sitt bifall till en anhållan af Vrenricus (!) Leusen, "clericus Vpsalensis diocesis, in v. j. doctor, Arosiensis et Vpsalensis ac Aboensis ecclesiarum canonicus", att efter aflidne domprosten i Västerås magister Gotscalchus Johannis erhålla domprosteämbetet där.
4934 Föredragning inför påfve Alexander VI och dennes resolution vidkommande magister Johannes Brasks anhållan att, sedan domprosten i Åbo Henrik Wenne på grund af underlåten skuldbetalning blifvit exkommunicerad men det oaktadt hängifvit sig åt kyrkliga förrättningar, måtte eventuellt beröfvas sitt ämbete och detta gifvas åt supplikanten.
5103 Föredragning inför påfve Julius II och dennes resolution vidkommande herr Erik Turessons en anhållan om bekräftelse på redan skedd förflyttning af Maria Magdalenas kapell inom Viborgs stads murar och detsammas förseende med särskilda förmåner genom aflats beviljande.
5115 Framställning inför påfve Julius II och dennes resolution vidkommande prästens från Uppsala stift Erik Larssons anhållan om bekräftelse på sitt innehaf af Virmo kyrkogäll.
5258 Påfve Julius II utnämner magister Nicolaus Johannis till ärkepresbyter vid Åbo domkyrka.
5643 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande Nådendalsmunken Matthias Olofssons och borgaren i Nådendal Olof Peterssons anhållan att få besöka den heliga grafven.
5646 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande Linköpingskaniken Erik Svenssons begäran att erhålla S:t Sigfrids prebende vid Åbo domkyrka.
5647 Påfve Leo X hugnar dekanen i Linköping Erik Svensson med S:t Sigfrids prebende vid Åbo domkyrka, som blifvit ledigt genom dess förre innehafvares, mäster Hans Brasks, val till biskop i Linköping, och anbefaller biskopen och ärkedjäknen i Åbo att sätta honom i besittning af sagda prebende.
5648 Påfve Leo X hugnar prästen i Linköpings stift Johan Magnusson med domprosteämbetet i Linköping äfvensom en sockenkyrka i Åbo stift, (S:t Sigfrids prebende vid Åbo domkyrka. Se n:o 5651).
5651 Framställning för påfven och dennes resolution om vidtagande af en rättelse uti prästen Johan Magnussons supplik af den 6 april samma år.
5712 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande en af prästen i Åbo stift Anders Henriksson gjord anhållan att varda stadfäst i besittningen af Lojo pastorat.
5729 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande prästen i Bremens stift Henrik Brandis anhållan att varda hugnad med domprosteämbetet i Åbo.
5743 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande en anhållan af Johannes Hielbo, präst i Linköpings stift, om lediga ärkedjäkneämbetet i Åbo.
5752 Påfve Leo X hugnar ånyo Påval Scheel med domprostämbetet i Åbo, sedan härtill utnämnde Wolfgang Nemichvar afsagt sig detsamma.
5769 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande kyrkoherden i Stockholm Per Jakobssons begäran att erhålla Ulfsby pastorat.
5771 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande Åboprästen Johan Peterssons anhållan om det efter Påval Scheel ledigblifvande ärkedjäkneämbetet i Åbo.
5773 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande mäster Påval Scheels stadfästelse såsom domprost i Åbo, sedan det befunnits att en viss Wolfgang Minich svekligen tillnarrat sig utnämning därtill.
5791 Påfve Leo X godtager Åbo domkapitels förord att Påval Scheels utnämning till domprost måtte bestå, ehuru inkomsterna i hans supplik uppgifvits måhända lägre än de faktiskt äro.
5816 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande ärkebiskop Gustaf Trolles anhållan att, enär Uppsala och Åbo stift låge långt aflägsna från den påfliga stolen och det därför hände att präster, som gjort sig skyldiga till grofva inbördes slagsmål och det oaktadt icke afhålla sig från kyrkliga förrättningar, icke kunde infinna sig i Rom för erhållande af påflig tillgift, Uppsala ärkebiskop måtte bemyndigas att meddela sådan absolution.
5817 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande ärkebiskop Gustaf Trolles en anhållan att – enär kyrkor och andliga personer ofta vore utsatta för öfvervåld af rikets stormän äfvensom anfall af de otrogna ryssarne, och han, som det ålåge att skydda de härför utsatta, försett sig med en väpnad trupp om fyratio man, hvilken krigsstyrka ofta under utöfvande af sin plikt råkade i strid med de anfallande, så att blod utgötes, men det uttalats tvifvelsmål om hans berättigande härutinnan – honom och hans efterträdare måtte tillåtas att gifva nämnda trupp de befallningar, som afsåge utöfvande af detta skydd.
5822 Framställning för påfven och dennes resolution beträffande en af Johan Persson, präst i Åbo stift och licentiat "in decretis", gjord anhållan att under fem års tid få vid något utländskt universitet studera civil lagfarenhet och där vinna den lärdomsgrad, hvartill han kunde befinnas värdig.
5850 Biskop Franciscus af Tivoli, romersk kardinal och legat, befaller biskopen och ärkedjäknen i Åbo att föranstalta det kaniken i Linköping Erik Svensson måtte komma i lugn besittning af S:t Sigfrids prebende, som blifvit honom tillagdt.
5878 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande Åboprästen Johan Perssons anhållan om bekräftelse på hans innehaf af Klärkeprebendet och ärkedjäkneämbetet vid Åbo domkyrka.
5900 Hieronimus de Ghintiis, biskop af Ascoli uti Italien och påflig domare samt executor, anmodar samtliga andliga funktionärer (biskopen dock ej nämnd) i Åbo stad och annorstädes att, vid hot af bannlysning, från S:t Sigfrids prebende vid Åbo domkyrka aflägsna domprosten Påval Scheel och i stället där inrymma Linköpingsdekanen Erik Svensson.
5909 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande licentiaten Johan Peterssons anhållan om det efter nyligen aflidne Påval Scheel ledigvordna domprosteämbetet i Åbo.
5910 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande Linköpingsdekanen Erik Svenssons anhållan att blifva hugnad med domprosteämbetet i Åbo.
5914 Framställning inför påfven och dennes resolution angående ett förtydligande af det för Linköpingsdekanen Erik Svensson den 13 februari s. å. utfärdade provisionsbrefvet å domprosteämbetet i Åbo.
5917 Framställning inför påfven och dennes resolution beträffande Linköpingsprästen Johannes Magnussons anhållan att varda hugnad med S:t Sigfrids prebende vid Åbo domkyrka.
5925 Påfven Leo X utlofvar, ad futuram rei memoriam "– – – motu proprio, non ad alicuius super hoc nobis oblate petitionis instantiam", åt biskop Johan af Reval det först ledigblifvande "ex Rigensi metropolitana ac Tarbatensi, Oziliensi, Curoniensi, Aboensi ac aliis regni Svetie cathedralibus ecclesiis. Dat. quarto nonas maii."
5936 Framställning inför påfven och dennes resolution vidkommande Linköpingsdekanen Erik Svenssons anhållan att en viss Johan Petersson, som blifvit hugnad med domprosteämbetet i Åbo, måtte på grund af sin därförinnan gifna falska uppgift om inkomsten från detta ämbete afsättas och det i stället gifvas åt förenämnda medtäflare.
5939 Påfve Leo X hugnar romerska prästen Johannes Matheus Digibertus med domprosteämbetet i Åbo.
5961 Fyra kardinaler utlofva enhvar 100 dagars aflat åt alla dem, som på vissa angifna dagar besöka Laukas kapellkyrka och räcka densamma en hjälpsam hand.
5971 Framställning inför påfve Leo X af och dennes bifall till Åboprästen Jakob (Johanssons) anhållan om lediga domprosteämbetet i Åbo.
5996 Framställning inför påfve Leo X af och dennes bifall till ärkedjäknens i Åbo magister Nicolai Johannis anhållan om erhållande af domprosteämbetet i Åbo.
6034 Påfve Leo X anmodar ärkepresbytern vid Åbo domkyrka att i domprosteämbetet inrymma af påfven utnämnde Jakob Johansson, dock först sedan denne aflagt tillbörlig lydnadsed.
6036 Hemställan inför påfven Leo X och dennes bifall till ändrad lydelse af kollationsbrefvet för ärkedjäknen Jakob Johansson å domprosteämbetet i Åbo.
6038 Ny framställning inför påfve Leo X af och dennes bifall till Jakob Johanssons anhållan om domprosteämbetet i Åbo.
6727 Kristoffer Olofsson, a student, and Olof Olofsson, both from the diocese of Turku and the sons of unmarried parents, receive simple dispensations from illegitimacy by Dominicus, cardinal priest of Santa Croce in Gerusalemme.
6728 Kristoffer Olofsson, a student, and Olof Olofsson, both from the diocese of Turku and the sons of unmarried parents, receive simple dispensations from illegitimacy by Dominicus, cardinal priest of Santa Croce in Gerusalemme.
6729 Påvel Petersson from the diocese of Turku, who has killed a priest, is absolved by (the regent) Johannes, bishop of Penne and Atri.
6730 Johan Olofsson from the diocese of Turku and the son of an unmarried couple, and Nils “Nutasson” from the diocese of Linköping, also the son of an unmarried couple, and Johan Johansson from the diocese of Uppsala, the son of a priest and an unmarried woman, are granted simple dispensations from illegitimacy (by Cardinal Dominicus).
6731 Albrekt Svensson, a student from the diocese of Turku and the son of a priest and an unmarried woman, is granted a simple dispensation from illegitimacy by Dominicus, cardinal priest of Santa Croce in Gerusalemme.
6732 Henricus Frese, priest and canon of Turku, is granted a simple confessional letter with permanent validity by Dominicus, cardinal priest of Santa Croce in Gerusalemme.
6738 Johan Andersson, a student from the diocese of Turku and the son of a priest and an unmarried woman, is granted a simple dispensation from illegitimacy by Philippus, cardinal priest of San Lorenzo in Lucina.
6739 Johan Olofsson och Birgitta Kurki, from the diocese of Turku, are engaged and wish to marry, but, since they are related in the fourth degree of consanguinity, they cannot fulfil their wish without apostolic dispensation. Therefore they request such a dispensation, so that they may marry and have their offspring considered legitimate. The supplication is granted by Philippus, cardinal priest of San Lorenzo in Lucina.
6740 Johannes Supalt, a priest and manager of the cathedral of Turku, once assigned a house to a wood-carver named Nils for him to carry out his work for the church there. One key was given to Nils while the other was kept by Johannes. After a while, Nils had a new lock made for the door to this house and kept the one key for himself. One day, when the wood-carver was away on business, Johannes removed the new lock in order to collect a few things from the house. When Nils returned and saw this, he tried to break Johannes’s head with an axe. Johannes found another axe and held it with the sharp side against Nils, not to hurt him but only to make him retreat. But the wood-carver rushed furiously towards the priest, and in doing so, cut off two joints of his right middle finger on Johannes’s axe. Philippus, cardinal priest of San Lorenzo in Lucina, refers the case to the auditor Anthonius de Grassis for inspection and commissions the diocesan bishop to declare Johannes not guilty of mutilation and not irregular, on condition that the facts above are true.
6741 Henricus Bella, a Dominican friar and priest from the diocese of Turku, once assaulted a layman who was supposed to maintain the organ bellows but did not do his job well. Henricus hit him on the back five times with a stick. Three days later the layman was struck down with a pestilent abscess in his left armpit. Since the plague was raging there at the time and the examination of the layman had shown no bruises from the blows he had received, it was considered that he died becasuse of the inflamed abscess and not from the blows. Henricus nevertheless abstained from celebrating after these events. Philippus, cardinal priest of San Lorenzo in Lucina, refers the case to the auditor Anthonius de Grassis for inspection and commissions the diocesan bishop to declare Henricus innocent of homicide and not irregular, on condition that the facts above are true.
6742 Arvidus Jacobi, the archdeacon in the cathedral of Turku, and Lars Andersson and his present wife, citizens of Turku, are granted simple confessional letters with permanent validity by the regent Antonius, bishop of Léon.
6743 Arvidus Jacobi, the archdeacon in the cathedral of Turku, and Lars Andersson and his present wife, citizens of Turku, are granted simple confessional letters with permanent validity by the regent Antonius, bishop of Léon.
6744 Nicolaus Nicolai, the canon of Turku, and Laurentius, the vicar of the parish church of Närpiö (Närpes), and the nobles Hartvig Jakobsson with his wife, and Johan Olofsson with his wife Katarina, all from the diocese of Turku, are granted confessional letters with permanent validity by Philippus, cardinal priest of San Lorenzo in Lucina.
6745 Nicolaus Nicolai, the canon of Turku, and Laurentius, the vicar of the parish church of Närpiö (Närpes), and the nobles Hartvig Jakobsson with his wife, and Johan Olofsson with his wife Katarina, all from the diocese of Turku, are granted confessional letters with permanent validity by Philippus, cardinal priest of San Lorenzo in Lucina.
6746 Nicolaus Nicolai, the canon of Turku, and Laurentius, the vicar of the parish church of Närpiö (Närpes), and the nobles Hartvig Jakobsson with his wife, and Johan Olofsson with his wife Katarina, all from the diocese of Turku, are granted confessional letters with permanent validity by Philippus, cardinal priest of San Lorenzo in Lucina.
6747 Nicolaus Nicolai, the canon of Turku, and Laurentius, the vicar of the parish church of Närpiö (Närpes), and the nobles Hartvig Jakobsson with his wife, and Johan Olofsson with his wife Katarina, all from the diocese of Turku, are granted confessional letters with permanent validity by Philippus, cardinal priest of San Lorenzo in Lucina.
6748 The priest Johannes Johannis in Kokemäki (Kumo), in the diocese of Turku, explains that once in the pulpit he forbade certain troublemakers and debtors from entering the church. A parishioner, Lars of Kokemäki, angrily asked Johannes why he had done this. Johannes patiently listened to his harsh words without responding, and left. After supper that day, when Johannes – carrying no weapons, since he did not suspect anything – was on his way to a certain house, Lars followed him. On the way back Lars suddenly came up to him, and Johannes calmly told him to not stand in his way. But Lars would not calm down. Instead, he called Johannes the devil’s priest and tried to attack him with a wooden object. Johannes took hold of an axe and hit Lars lightly in the arm with its reverse side, not to kill him but only to repel his fury. In fury, Lars rushed at Johannes and hurt himself in the head on the axe. He died the next day from this wound. Johannes requests to be absolved from any charge of homicide and to be dispensed, so that he may minister and receive an ecclesiastical office without the cure of souls. The regent Johannes, abbot of San Bernardo (in Valldigna) grants the petition.
6749 The layman Jeppe Pedersson and Metta, the daughter of Olof Tavast, from the diocese of Turku, married despite knowing that they are related in the fourth degree of consanguinity and the fourth degree of affinity; the marriage was consummated. For this reason, they request absolution from excommunication and dispensation, so that they may remain in and renew the marriage and have their offspring considered legitimate. The petition is granted by the regent Johannes, bishop of Savona, and settled with the datary.
6750 The layman Nils Tavast and Margareta Sigfridsdotter, from the diocese of Turku, request permission to marry despite the fact that they are related in the third and fourth degrees of consanguinity. The regent Julianus, abbot of San Sebastian, grants the petition along with a letter of declaration (regarding the third and fourth degrees of consanguinity).
6751 Marcus Olavi, a priest from the diocese of Turku, was promoted to Holy Orders by a foreign bishop without a dimissorial letter when still under age and after the promulgation of the Cum ex sacrorum of Pope Pius II, whereupon he also served as a priest. He is now of proper age. The regent Julianus, abbot of San Sebastian, absolves Marcus.
6752 The layman Magnus Nilsson and Alissa Henriksdotter, from the diocese of Turku, request dispensation so that they may marry despite being related in the fourth degree of consanguinity. Philippus, cardinal bishop of Albano, grants the petition.
6753 The layman Olof Larsson and Katarina Magnusdotter, from the diocese of Turku, contracted and consummated a marriage and had offspring without knowing they were related twice in the fourth degree of consanguinity. They request permission to remain in their marriage and have their offspring considered legitimate. Philippus, cardinal bishop of Albano, grants the petition.
6754 Olavus Mulle, a priest from the diocese of Turku, was out on business outside his residence but in his parish, when he met a parishioner and debtor of his, named Påvel. Olavus demanded that Påvel fulfil his promises and do some work for him, and he ordered him to go ahead with one of Olavus’s servants in the boat by which he had planned to return. Påvel agreed, but once he had entered the boat, he threw himself in the water as if he intended to flee, perhaps for fear of punishment for the serious crimes with which he was publicly charged. Olavus was not present in the boat when this happened, but in his granary, but as soon as he heard of it, he went to the shore to approach the layman and try to bring him back to the boat. Påvel disregarded his good advice and decided to swim towards an island with the intention of thwarting Olavus and what he had promised. While swimming away, Påvel suddenly drowned. Philippus, cardinal bishop of Albano, refers the case to the auditor Anthonius de Grassis for inspection and commissions the diocesan bishop to declare Olavus not irregular or disqualified, on condition that the facts above are true.
6755 Benedictus Suenonis and Johannes Nicolai, two acolytes from the diocese of Turku and the sons of a priest and an unmarried woman, are granted simple dispensations from illegitimacy by Philippus, cardinal bishop of Albano.
6756 Benedictus Suenonis and Johannes Nicolai, two acolytes from the diocese of Turku and the sons of a priest and an unmarried woman, are granted simple dispensations from illegitimacy by Philippus, cardinal bishop of Albano.
6757 The layman Sten Henriksson and his wife Anna Jakobsdotter, from the diocese of Turku, contracted and consummated their marriage without knowing they are related twice in the fourth degree of consanguinity. They request to be permitted to remain in their marriage and have their offspring considered legitimate. The regent Laurentius, bishop of Arezzo, grants the petition.
6758 The layman Klaus Henriksson and Kristina Kristiansdotter Frille, from the diocese of Turku, request dispensation, so that they may marry and have their offspring considered legitimate, despite being related in the third and fourth degrees of consanguinity. The layman Magnus Nilsson and Alissa Henriksdotter, from the diocese of Turku, make the same request. The regent Laurentius, bishop of Arezzo, grants both petitions.
6759 The layman Klaus Henriksson and Kristina Kristiansdotter Frille, from the diocese of Turku, request dispensation, so that they may marry and have their offspring considered legitimate, despite being related in the third and fourth degrees of consanguinity. The layman Magnus Nilsson and Alissa Henriksdotter, from the diocese of Turku, make the same request. The regent Laurentius, bishop of Arezzo, grants both petitions.
6760 The layman Sten Henriksson and his wife Anna Jakobsdotter, from the diocese of Turku, contracted and consummated their marriage without knowing they were twice related in the fourth degree of consanguinity. They request to be permitted to remain in their marriage and have their offspring considered legitimate. The regent Antonius, bishop of Luni, grants the petition.
6761 Olof Jakobsson, a student from the diocese of Turku and the son of a priest and an unmarried woman, is granted a simple dispensation from illegitimacy by the regent Antonius, bishop of Luni.
6762 Magnus Petri, a choral priest of Turku, was once on his way to visit a parish in Turku, when a layman, Peter Bengtsson, molested him and accused him of having taken one of his spurs. Peter drew his sword and attacked Magnus, who tried to talk calmly and then run away, but Peter continued his attacks. Magnus realized that he could not get away, and, fearing for his life, he grabbed his little sword, which he had held lifted to protect his head, and turned against the layman to defend himself and make Peter back off. In the fight Magnus’s left hand was injured, but he also wounded Peter, so that he died. When it became known that Peter had attacked Magnus, causing his own death, he was buried outside the cemetery in unconsecrated soil. The regent Antonius, bishop of Luni, refers the case to the auditor Anthonius de Grassis for inspection and commissions the diocesan bishop to declare Magnus innocent of homicide and not irregular or disqualified, on condition that the facts above are true.
6763 Henrik Thomasson, a student from the diocese of Turku and the son of a priest and an unmarried woman, is granted a simple dispensation from illegitimacy by the regent Antonius, bishop of Luni.
6764 Johannes Philippi, a priest and monk in the Birgittine monastery of Naantali (Nådendal) in the diocese of Turku, had been appointed father confessor by his superior to the sisters in another monastery of the same order and diocese, and often heard their confessions. On several occasions he entered the convent and had sexual intercourse with two of the nuns, who were related to each other in the third degree of consanguinity. Johannes fears that he has thus incurred excommunication, but he has still officiated. He requests to be absolved from the sins of incest and fornication and to be dispensed from irregularity. The regent Laurentius, bishop of Arezzo, grants the petition.
6765 Michael Johannis, a Dominican friar and priest from the diocese of Turku, has on several occasions, and without a license from the parish priests, blessed couples legally contracting marriage. He has also heard confessions and ministered other sacraments, and thus incurred excommunication. Since he officiated when excommunicated he also incurred irregularity. The regent Laurentius, bishop of Arezzo, grants Michael absolution and dispensation.
6766 Olof Jakobsson, Jakob Amundsson, Gregers Amundsson and Martin Jakobsson, students from the diocese of Turku and the sons of priests and unmarried women, are granted simple dispensations from illegitimacy by the regent Antonius, bishop of Luni.
6767 Olof Jakobsson, Jakob Amundsson, Gregers Amundsson and Martin Jakobsson, students from the diocese of Turku and the sons of priests and unmarried women, are granted simple dispensations from illegitimacy by the regent Antonius, bishop of Luni.
6768 Olof Jakobsson, Jakob Amundsson, Gregers Amundsson and Martin Jakobsson, students from the diocese of Turku and the sons of priests and unmarried women, are granted simple dispensations from illegitimacy by the regent Antonius, bishop of Luni.
6769 Olof Jakobsson, Jakob Amundsson, Gregers Amundsson and Martin Jakobsson, students from the diocese of Turku and the sons of priests and unmarried women, are granted simple dispensations from illegitimacy by the regent Antonius, bishop of Luni.
6770 Petrus Ingemundi, a subdeacon of Turku, received minor orders and a subdeacon’s ordination on one and the same day (though properly in other respects) and served in them. The regent Antonius, bishop of Luni, grants him absolution and dispensation.
6771 Peter Henriksson and Ingrid Bengtsdotter, from the diocese of Turku, request dispensation for having contracted and consummated their marriage without knowing they were related in the third and fourth degrees of affinity. They also wish to have their offspring considered legitimate. The regent Angelus, bishop of Bagnorea, grants the petition along with a letter of declaration (according to the constitution) of Pope Clement (VI) regarding the third and fourth degrees of affinity.
6772 Haquinus Frille, a priest from the diocese of Turku, once attacked an acolyte, although without any bloodshed or major violation. He thus incurred excommunication. Despite not being absolved, and before the promulgation of the Cum ex sacrorum of Pope Pius II, he was promoted to minor orders. He served in them both before and after said constitution, for which reason he was also suspended. The regent Angelus, bishop of Bagnorea, grants Haquinus absolution and dispensation.
6773 Petrus Petri, the canon of Turku, and the knight Ingel in Dalarna and his wife are granted simple confessional letters valid for life by the regent Antonius, bishop of Luni.
6774 The layman Johan Johansson and Ingeborg Kristiansdotter Frille, from the diocese of Turku, are related in the third and fourth degrees of affinity, for which reason they request dispensation to marry and to have their future offspring considered legitimate. The regent Antonius, bishop of Luni, grants the petition.
6775 Påvel Byskalle, a student from the diocese of Turku and the son of a priest and an unmarried woman, is granted a simple dispensation from illegitimacy by the regent Antonius, bishop of Luni.
6776 Gregers Skytte and Urban Henriksson, two students from the diocese of Turku and the sons of priests and unmarried women, are granted simple dispensations from illegitimacy by the regent Antonius, bishop of Luni.
6777 Gregers Skytte and Urban Henriksson, two students from the diocese of Turku and the sons of priests and unmarried women, are granted simple dispensations from illegitimacy by the regent Antonius, bishop of Luni.
6778 Katarina Johansdotter from Turku is granted a simple confessional letter valid for life by the regent Antonius, bishop of Luni.
6779 The layman Olof Smed and his wife Valborg from “Nakko”, in the diocese of Turku, request dispensation from having married and consummated their marriage without knowing that they are related in the third and fourth degrees of affinity, since Olof’s first wife was related to Valborg in the third and fourth degrees of consanguinity. The regent Antonius, bishop of Luni, grants them dispensation, so that they may remain in their marriage and have their offspring considered legitimate, along with a letter of declaration (according to the constitution) of Pope Clement (VI) regarding the third and fourth degrees of affinity and consanguinity.
6780 Petrus Laurentii, a priest (from the diocese of Turku), is granted a confessional letter with permanent validity by the regent Johannes, abbot of San Bernardo (in Valldigna).
6782 The priest Laurentius in Vallentuna, in the diocese of Uppsala, and Johannes Svart and the woman Margareta from Hauho, both from the diocese of Turku, and the layman Anders Ingemarsson with his wife Ingegerd, from the diocese of Västerås, and the priest Magnus Petri, from the diocese of Turku, are all granted confessional letters with permanent validity by the regent Antonius, bishop of Luni.
6783 The priest Laurentius in Vallentuna, in the diocese of Uppsala, and Johannes Svart and the woman Margareta from Hauho, both from the diocese of Turku, and the layman Anders Ingemarsson with his wife Ingegerd, from the diocese of Västerås, and the priest Magnus Petri, from the diocese of Turku, are all granted confessional letters with permanent validity by the regent Antonius, bishop of Luni.
6784 The priest Laurentius in Vallentuna, in the diocese of Uppsala, and Johannes Svart and the woman Margareta from Hauho, both from the diocese of Turku, and the layman Anders Ingemarsson with his wife Ingegerd, from the diocese of Västerås, and the priest Magnus Petri, from the diocese of Turku, are all granted confessional letters with permanent validity by the regent Antonius, bishop of Luni.
6785 Lambertus Lamberti, a priest from the diocese of Turku, once accepted a young boy into his household and taught him to read and write, so that he could be of service to Lambertus in his duties and in celebrating the Divine Office. One day Lambertus disciplined the boy. The following night, the boy jumped from his window in fear of being whipped. The next morning he was found dead, because of the severe cold prevailing in those parts. Julianus, cardinal priest of San Pietro in Vincoli, refers the case to the auditor Anthonius de Grassis for inspection and commissions the diocesan bishop to declare Lambertus innocent of homicide and not irregular or disqualified, on condition that the facts above are true.
6786 The layman Sten Henriksson and Anna Jakobsdotter, from the diocese of Turku, contracted and consummated their marriage knowing they were related twice in the fourth degree of affinity. They request to be absolved from excommunication, permitted to remain married and to have their offspring considered legitimate. The petition is granted and settled with the datary by the regent Antonius, bishop of Luni.
6787 The layman Peder Lille and Barbara Olofsdotter, from the diocese of Turku, request dispensation to remain in their marriage, which they contracted and consummated without knowing that they were related in the third and fourth degrees of affinity, and to have their offspring considered legitimate. Julianus, cardinal priest of San Pietro in Vincoli, grants the petition.
6788 The layman Nils Larsson and Katarina Johansdotter, from the diocese of Turku, wish to marry, but, since they are twice related in the fourth degree of consanguinity, they cannot fulfil their wish without apostolic dispensation. Therefore, they request such a dispensation, so that they may marry and have their offspring considered legitimate. Their supplication is granted by Julianus, cardinal priest of San Pietro in Vincoli.
6789 The layman Nils Gregersson and Katarina Henriksdotter, from the diocese of Turku, wish to marry, but, since they are related in the third and fourth degrees of consanguinity, they cannot fulfil their wish without apostolic dispensation. Therefore, they request such a dispensation, so that they may marry and have their offspring considered legitimate. Julianus, cardinal priest of San Pietro in Vincoli, grants the petition along with a letter of declaration (according to the constitution) of Pope Clement (VI) regarding the third and fourth degrees of consanguinity.
6790 The layman Olof Johansson and Anna Eriksdotter, from the diocese of Turku, wish to marry, but, since they are related in the second and fourth degrees of consanguinity, they cannot fulfil their wish without an apostolic dispensation. Therefore, they request such a dispensation, so that they may marry and have their offspring considered legitimate. Julianus, cardinal priest of San Pietro in Vincoli, grants the petition along with a letter of declaration (according to the constitutions) of Pope Gregory XI and Pope Clement VI regarding the second and fourth degrees of affinity and the third and fourth degrees of consanguinity.
6791 Franciscus Karoli, a Franciscan priest and friar from Uppsala, formerly lived in the convent of Viborg (Viipuri) in the diocese of Turku, where once a fellow brother was attacked by a layman with a sword, so that he fell to the ground. As the layman persisted in his attacks, Franciscus seized a crossbow, without intending to hurt the layman but to prevent him from killing his fellow brother. Raising the weapon, he told the layman to cease attacking the brother or he would suffer. The layman then aimed his sword at Franciscus and tried to strike him. The supplicant, fearing for his life, held the crossbow in front of him to defend himself and accidentally shot an arrow, which hit the layman on the jaw. The layman died from the wound. Julianus, cardinal priest of San Pietro in Vincoli, refers the case to the auditor Anthonius de Grassis for inspection and commissions the diocesan bishop to declare Franciscus innocent of homicide and not irregular or disqualified, on condition that the facts above are true.
6792 Petrus Nicolai, a Franciscan priest of the convent of Rauma (Raumo) in the diocese of Turku, was one evening on his way to close the gates, as was his duty, when two of the younger brothers accompanying him attacked him, threw him to the ground and injured his shoulders. In fear of being killed, Petrus took out a small knife to defend himself, to frighten off his attackers, and to free himself, but not to hurt any of them. When some other brothers appeared, the attackers, who were also rebelling against the convent and the superiors, fled and then brawled throughout the night. The next morning, one of the rebels was found dead from a wound that an unknown assailant had given him. Julianus, cardinal priest of San Pietro in Vincoli, refers the case to (the auditor) the bishop of Nocera for inspection and commissions the diocesan bishop to declare Petrus innocent of homicide and not irregular or disqualified, on condition that the facts above are true.
6793 The layman Peder Lille and Barbara Olofsdotter, from the diocese of Turku, contracted and consummated their marriage knowing that they were related in the threefold third and fourth degrees of affinity. They request absolution from excommunication and incest, dispensation to remain married and legitimation of their offspring. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, grants the petition along with a letter of declaration regarding the third and fourth degrees of affinity
6794 Magnus Petri, a priest in the diocese of Turku, present in the Roman curia, explains that he once met a Dominican lay-brother, who had held Magnus’s nephew hidden in his cell. In sudden anger he hit this man, although without causing bodily harm. He was therefore excommunicated but nevertheless officiated. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves Magnus and dispenses him from irregularity.
6795 Thomas Laurentii, a priest from the diocese of Turku, violently attacked a cleric and a layman, although not excessively nor with any bloodshed, and thus incurred excommunication, during which he took part in the Divine Office. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, refers the case to one of the minor penitentiaries at St Peter’s and commissions him to absolve Thomas from irregularity and any other sins.
6796 Påvel Jakobsson, a layman from the diocese of Turku, killed a Dominican priest, brother Andreas, while trying to fend him off. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, refers him to (a minor penitentiary at) St Peter’s for absolution, since he cannot safely approach the scene of crime (and his diocesan bishop).
6797 Lars Magnusson, Olof Magnusson and Anders Johansson, students from the diocese of Turku and the sons of priests and unmarried women, are granted simple dispensations from illegitimacy by the regent Julianus, bishop of Bertinoro.
6798 Lars Magnusson, Olof Magnusson and Anders Johansson, students from the diocese of Turku and the sons of priests and unmarried women, are granted simple dispensations from illegitimacy by the regent Julianus, bishop of Bertinoro.
6799 Lars Magnusson, Olof Magnusson and Anders Johansson, students from the diocese of Turku and the sons of priests and unmarried women, are granted simple dispensations from illegitimacy by the regent Julianus, bishop of Bertinoro.
6800 Olavus Henrici, vicar of the parish church of Masku (Masko) in the diocese of Turku, is granted a confessional letter with permanent validity by the regent Julianus, bishop of Bertinoro.
6801 The layman Simon Andersson and his wife Margareta Jakobsdotter, from the diocese of Turku, contracted and consummated their marriage without knowing they were related in the fourth degree of consanguinity. They request to be dispensed, so that they may remain in their marriage and have their offspring considered legitimate. The regent Franciscus, bishop of Anagni, grants the petition.
6802 Johan Klemensson and his wife, and the priest Georgius Johannis, from the diocese of Turku, are granted confessional letters with permanent validity by the regent Franciscus, bishop of Anagni.
6803 Johan Klemensson and his wife, and the priest Georgius Johannis, from the diocese of Turku, are granted confessional letters with permanent validity by the regent Franciscus, bishop of Anagni.
6804 Andreas “Lanxii”, a cleric from the diocese of Turku, once had supper with some other clerics at a house in Turku when two laymen broke down the door and attacked them. The clerics found themselves confined and unable to climb the high walls of the house to get away. Fearing both that further invaders might prepare for another attack and that the first two invaders might be able to escape, the clerics leapt outside the door. In the street outside the clerics found the two laymen so heavily armed that they could not be avoided without danger. Since the clerics had nothing to defend themselves with, Andreas took a stone from the ground and threw it at one of the invaders, Olof Karlsson, who was wounded in the head and died a few hours later. The regent Franciscus, bishop of Anagni, commissions the diocesan bishop to declare Andreas innocent of homicide and not irregular or disqualified, on condition that the facts above are true.
6805 Magnus Johannis, a priest from the diocese of Turku, went out of his mind from the plague and severe pain when, on his friends’ suggestion and not by reason, he made a vow to enter a monastery if he was rescued from his illness. He recovered but did not acknowledge the vow his friends told him about, since he did not remember it. Magnus requests to have this vow changed to another pious act. The regent Franciscus, bishop of Anagni, grants the petition.
6806 The layman Godeke Nilsson and Ingeborg Andersdotter Tavast, from the diocese of Turku, request dispensation to marry despite being related twice in the fourth degree of consanguinity and to have their future offspring considered legitimate. The regent Franciscus, bishop of Anagni, grants the petition.
6807 Thomas Olavi, vicar of the parish church in Savo (Savolax) in the diocese of Turku, once beat his servant Jakob two or three times with a kind of rope that is commonly used for bow-strings, after Jakob one evening had failed to give him the vessel used to carry grain in to feed the horses. Jakob was not hurt, but hit back with a sieve and put his hands around Thomas’s neck. Thomas tore away the hands and escaped his house and Jakob’s fury. Jakob followed Thomas and caught him, but during the fight Thomas threw Jakob to the ground. Jakob then clawed Thomas’s face with his fingers, and Thomas bit one of Jakob’s fingers until it was blue, but without causing any bloodshed. Other people intervened and separated the two assailants, who made their peace. Jakob begged Thomas’s forgiveness, which was granted, and he took up his previous work again. He worked for three weeks as before and said that he had no trouble with his finger. Then his right hand became swollen, probably because of neglect, and an incompetent doctor cut up the hand from inside and out. At the moment of his death, Jakob himself claimed in front of witnesses that this cut was the reason for his death, excusing Thomas from any responsibility. The regent Benedictus, provost of Rimini, refers the case to the diocesan bishop and commissions him to declare Thomas innocent and not irregular, on condition that the facts above are true.
6808 Martinus Gram, an acolyte from the diocese of Turku and the son of a priest and an unmarried woman, is granted a simple dispensation from illegitimacy by the regent Julianus, bishop of Bertinoro.
6809 Magnus Henriksson and Margareta Johansdotter, laypeople from the diocese of Turku, request dispensation to marry, despite being related in the third and fourth degrees of consanguinity, and to have their future offspring considered legitimate. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, grants the petition.
6810 Nils Sigfridsson and Margareta Eriksdotter, laypeople from the diocese of Turku, request dispensation to remain in their marriage, which they contracted and consummated not knowing that they were related twice in the fourth degree of consanguinity, and to have their offspring considered legitimate. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, grants the petition.
6811 Magnus Nilsson and Anna Ljungesdotter, laypeople from the diocese of Turku, request dispensation to remain in their marriage, which they contracted (but had not consummated) not knowing they were related twice in the fourth degree of consanguinity, and to have their future offspring considered legitimate. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, grants the petition.
6812 Olavus Petri, a priest from the diocese of Turku (or Oslo), once injured a priest. Thus he incurred excommunication but still officiated. Since the priest fully recovered from the injury, Olavus requests absolution and dispensation from irregularity. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, grants the petition and refers the case to the diocesan bishop.
6813 Martinus of Finland, a priest in the diocese of Trondheim, violently attacked a monastic priest, although no blood was shed, for which reason he incurred excommunication, during which he officiated. The priest fully recovered and was not disqualified from service. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, grants Martinus absolution and dispensation.
6814 Bartholomeus “Onde”, a priest from the diocese of Turku, once hit and injured a priest, incurred excommunication but still officiated. The injured priest fully recovered. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves Bartholomeus and grants him dispensation from irregularity
6815 Martinus, the parish priest of Saltvik, and Sigfridus “Neugugni” and Clemens “Nuswuda”, both priests from the diocese of Turku, once assaulted a person without any bloodshed or major violation. They thus incurred excommunication but still officiated. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves them and grants them dispensation from irregularity.
6816 Nils Andersson and Jakob Andersson, brothers from Raimela in the parish of Mynämäki (Virmo) in the diocese of Turku, killed a priest and incurred excommunication. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, grants them absolution.
6817 Nicolaus in Finström, a priest from the diocese of Turku, assaulted his chaplain Johannes and incurred excommunication, but still officiated. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves him and grants him dispensation from irregularity.
6818 Henningus Johannis, a priest from the diocese of Turku, once chaplain in the church of Lappee (Lappvesi), explains that he and the parish priest’s servant once had an argument. This servant had armed himself one night and followed Henningus and waited for him. When he could not get hold of Henningus, he found one of his servants the following day and hit him instead. When Henningus asked him why he had done this, the servant answered him in insulting words and grasped a mace with the intention of hitting Henningus. Some bystanders, however, stopped him, and he dropped the mace but took hold of his crossbow. Again, the bystanders stopped him from attacking Henningus and took the crossbow away from him. Other weapons were shown on all sides. Then Henningus fled to a house, but he could not open the doors. He then ran towards his carriage, where he found an axe that he could defend himself with. But his enemy came running and took an axe from another carriage, ran towards the Henningus with the intention of hurting and killing him. He then raised the axe and tried to hit him. Fearing his own death, and with no other way to escape, Henningus met the blow from his attacker with an axe-blow on his head. A few days later, this servant died. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, refers the case to (the auditor) Franciscus Brevius for inspection, and commissions the diocesan bishop to declare Henningus innocent and not irregular or disqualified, on condition that it can be established that he acted in self-defence.
6819 Petrus Kurki, a priest from the diocese of Turku, officiated while excommunicated. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves him and grants him dispensation from irregularity.
6820 The provost Laurentius Suurpää, the archdeacon Sigfridus, the dean Magnus Johannis, the archpriest Magnus Laurentii, the canon Johannes Jacobi, and also another canon of the cathedral of Turku are said to have incurred excommunication for not having obeyed a letter of warning issued by the Camera Apostolica at the request of the bishop of Strängnäs. While excommunicated, they officiated, for which reason they are said to have incurred irregularity. The exponents consider themselves innocent. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, grants them absolution.
6821 Canutus “Molle”, a priest from the diocese of Turku, committed a theft when he was young and was therefore removed from office by the diocesan bishop. Nevertheless, Canutus officiated, believing he was permitted to do so through a licence given to him by the archbishop of Lund. And although he has been reinstated to office through an apostolic letter issued by the penitentiary, Canutus doubts that this letter will support his case, since there is no mention of his celebration of the Divine Office or the irregularity he had incurred. In order to purge himself of these acts, he has made pilgrimages to the Holy Sepulchre, Saint Jacob of Compostella and the Cave of Saint Mary Magdalene (in Provence) before coming to Rome, where he is now. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves Canutus and gives him dispensation from irregularity
6822 Johannes Jacobi, a priest from the diocese of Turku, once violently attacked another priest, although without any bloodshed, and was thus excommunicated. Nevertheless, he officiated. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves Johannes and grants him dispensation from irregularity.
6823 Michael Theobaldi, the parish priest of Uskela in the diocese of Turku, officiated after having been excommunicated. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, grants Michael dispensation from irregularity on condition that he has been absolved.
6824 Påvel “Fabri” and Margareta Johansdotter, laypeople from the diocese of Turku, contracted and consummated their marriage without knowing of any impediment of marriage between them. Later they found out that they were related in the fourth degree of consanguinity. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, grants them dispensation, so that they may remain in their marriage and have their offspring considered legitimate.
6825 Andreas Henrici, a priest from the diocese of Turku, once violently attacked a laybrother, although without any bloodshed or major violation, and thus he fears having incurred excommunication. Nevertheless, he has officiated. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves him and grants him dispensation from irregularity.
6826 Henricus Andree Kyskenen, a priest from the diocese of Turku, once, when he was a deacon, hit and injured an acolyte with a stone, and thus incurred excommunication. Nevertheless, he let himself be promoted to the priesthood and officiated. The acolyte, however, fully recovered and was not disqualified from service. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves Henricus and grants him dispensation from irregularity.
6827 Johannes Petri, a priest in Turku, once had supper with some friends, when the deacon Henricus Laurentii came and asked for a drink. Henricus got drunk and verbally assaulted the guests, and in particular Johannes, who in a fury threw a cup of beer in his face. Therefore, he fears that he has incurred excommunication. However, Johannes made peace with the deacon and is in no other way disqualified from service. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves Johannes and grants him dispensation from the irregularity he contracted through celebrating while excommunicated. The case is referred to the penitentiarius minor, brother Glaudius Cathelini, in the Curia.
6828 Benedictus Mathei, a priest in Turku, once hit and injured a priest and thus incurred excommunication. While excommunicated he was promoted to Holy Orders and served in them. The injured priest recovered and was not disqualified from service. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves him and grants him dispensation from irregularity. The case is referred to the penitentiarius minor, brother Glaudius Cathelini, in the Curia
6829 Petrus Laurentii, a priest from the diocese of Turku, once broke into a priestly estate and thus incurred excommunication. While excommunicated he officiated. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves him and grants him dispensation from irregularity
6830 Paulus Scheel, the archpriest of Turku, requests dispensation to serve in his orders and at the altar despite a defect and deformity in his left thumb, which was destroyed when Paulus was on the Russian border with the bishop of Turku to defend the Catholic faith, and an explosive – or part of one – was fired, cutting his thumb off. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, grants Paulus dispensation, on condition that the defect is not so great that it causes a scandal among the people and constitutes an impediment in the divine service.
6831 Stephanus Petri, a priest from the diocese of Turku, was once the substitute or chaplain of the deputy parish priest of Tuulos (Tulois), Olavus Magni. One day Olavus entered his cellar and saw that the beer had been stolen. He informed his chaplain Stephanus and asked him to make inquiries about the theft. Stephanus then remembered seeing Katarina, the wife of Peter, one of Olavus’s servants, carrying a vessel of beer from the cellar, and he told Olavus this. When Katarina’s husband learned that Stephanus had reprimanded her, he became resentful and decided to provoke discord between Olavus and Stephanus. One Sunday, at the hour of Vespers, Stephanus asked for Olavus and was told by the housemaid that he had gone to bed. Stephanus found it strange that Olavus had gone to bed at this time, without having said Vespers or without supper, but asked the maid to give him a drink, before he himself went to bed. The maid brought him a drink. At the same time Olavus appeared. He slapped the maid on the face and said to Stephanus: “What are you doing? Do you want me to toast you to hell?!” He then tried to attack him with a sword that he grabbed from a young servant, Henrik. The unarmed Stephanus tried to escape the furious Olavus, who, along with his servant, followed him with drawn sword as if to kill him. Stephanus pleaded for mercy, took hold of the point of the sword with his hand and was seriously wounded. Seeing no other way to escape, Stephanus took out a small knife and struck Olavus in his left side. Olavus died from the blow the next day. Stephanus then tried to escape the furious servant Peter, who was hitting him on the back and head with his sword, and he hit him on the shoulder with the knife. Peter died from the wound. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, refers the case to (the auditor) Dominicus de Jacobatiis for inspection, and commissions the diocesan bishop to declare Stephanus innocent and not irregular or disqualified, on condition that it can be established that the facts above are true.
6832 Petrus Magni “Campar”, a priest from the diocese of Turku, once broke into a priestly house or room in order to take the keys to a room where he could obtain some property that he had inherited, but that his co-heirs had laid hands upon. He thus incurred excommunication, but nevertheless officiated. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves him from excommunication and sacrilege and grants him dispensation from irregularity. The case is referred to the bishop of Assisi, residing in the Roman curia.
6833 Philippus Johannis and Ericus Laurentii, two priests from the diocese of Turku, are granted confessional letters with the incipit Fervens by the regent Julianus, bishop of Bertinoro.
6834 Philippus Johannis and Ericus Laurentii, two priests from the diocese of Turku, are granted confessional letters with the incipit Fervens by the regent Julianus, bishop of Bertinoro.
6835 Olof Matsson and Margareta from Perniö (Bjärnå), laypeople from the diocese of Turku, receive dispensation from the regent Julianus, bishop of Bertinoro, to remain in their marriage, which they contracted and consummated, unaware of their relationship in the fourth degree of consanguinity, and to have their offspring considered legitimate.
6836 Kanutus Petri, a cleric from the diocese of Turku, was once – together with others – taken to a certain place by his priest and former teacher, where he was supposed to ask some mercenaries who had threatened the priest, why they had done so. There was a row, and the layman Mikael, who tried to mediate, was hit by the priest’s fist and injured by a servant’s crossbow. Mikael died from these injuries. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, absolves Kanutus and grants him dispensation, so that he may continue to serve as a cleric, be promoted to Holy Orders and minister. The case is referred to the bishop of Milopotamus, residing in the Roman curia, for inspection. Attention is drawn to the fact that the supplicant is present in the curia and can prove his case.
6837 Anders Henriksson and Margareta Abrahamsdotter, laypeople from the diocese of Turku, receive dispensation from the regent Julianus, bishop of Bertinoro, to remain in their marriage – which they contracted and consummated unaware of their relationship in the fourth degree of consanguinity – and to have their offspring considered legitimate.
6838 Olavus Truonis, a priest from the diocese of Turku, once violently attacked – without any bloodshed or major violation – a Dominican friar who had apostatized. He incurred excommunication but nevertheless officiated, and thus incurred irregularity. He requests absolution from excommunication and dispensation from irregularity and disqualification. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, grants the petition.
6839 Ericus Balk, a priest from the diocese of Turku, was once the chaplain of the knight Erik Turesson, the captain of the castle Viborg (Viipuri) near the hostile Russians. The castle kept a cannon or gun to defend itself, and one day Ericus wanted to see if it worked. After having checked that no-one was in the way, he fired the cannon. Afterwards, he found that a six-year old boy, his relative, had been hit and killed. The regent Julianus, bishop of Bertinoro, refers the case to (the auditor) Dominicus de Jacobatiis for inspection, and commissions the diocesan bishop to declare Ericus innocent and not irregular or disqualified, on condition that it can be established that the facts above are true.
6840 Krister Klausson and Birgitta Klausdotter, from the diocese of Turku, are granted dispensation by the regent Johannes, bishop of Isernia, to marry despite their relationship in the fourth degree of consanguinity and the fourth degree of affinity, and to have their offspring considered legitimate.
6841 Andreas Andree, a priest from the diocese of Turku, had a fight with another priest, Olavus, and hit him so that blood was shed, but without any great injury. He thus incurred excommunication, despite which he officiated. The regent Johannes, bishop of Isernia, absolves Andreas and grants him dispensation to minister, on condition that he has compensated Olavus and made peace with him.
6842 Olof Henriksson and Gregers Larsson, students from the diocese of Turku and the sons of a priest and an unmarried woman, are granted simple dispensations from illegitimacy by the regent Johannes, bishop of Isernia.
6843 Olof Henriksson and Gregers Larsson, students from the diocese of Turku and the sons of a priest and an unmarried woman, are granted simple dispensations from illegitimacy by the regent Johannes, bishop of Isernia.
6844 Canutus Petri, a priest from the diocese of Turku, has had carnal relations with a woman, his penitent. The regent Johannes, bishop of Isernia, absolves him and grants him dispensation to minister.
6845 Thomas Martini, a priest from the diocese of Turku, once had supper with a layman, Johan, in the presbytery of Lohja (Lojo). Johan had drunk too much beer, and so Thomas told Johan’s son to take him to bed in a heated room, to avoid the fierce cold. But Johan’s son took him to a room which was not heated, and the next day Johan was found half dead with his limbs frozen. He was taken to another, warm house, but some time later he died. The regent Johannes, bishop of Isernia, refers the case to the bishop of Milopotamus, a minor penitentiary, residing in the Roman curia, and commissions him to declare Thomas, who is present in Rome, innocent of homicide, not irregular or disqualified but permitted to minister, if the facts above are found to be true.
6850 Olavus Marci, a cleric of Turku, once had supper with some fellow students. When two of them had an altercation, Olavus seized one of them, a close friend of his, in an attempt to separate the two and to avoid worse things from happening. Seeing this, the other combatant hit and injured Olavus’s friend on the back with an axe so badly that he died from the wounds. The regent Mercurius refers the case to the papal penitentiary, the bishop of Milopotamus, residing in the Roman curia, and commissions him to delcare Olavus innocent of homicide, not irregular or disqualified but permitted to minister, to be promoted to Holy Orders and obtain ecclesiastical offices.
6851 A noble couple, the layman Tönne Eriksson, from the diocese of Turku, and Katarina Eriksdotter, from the same or another diocese, receive dispensation from the regent Mercurius for having contracted and consummated their marriage in awareness of being related through the fact that Katarina had been engaged to a now deceased man, who was related to Tönne in the second degree of consanguinity, but who had never known Katarina carnally, and to have their offspring considered legitimate and to be absolved.
6852 Bero, a priest in Turku, had two servants in dispute and, when one of them pointed out the other as a thief, a fight broke out and both were injured. Bero begged them to stop, and since they would not listen to him he fettered one of them. After having been freed by some friends, the servant armed himself and attacked the servant who had betrayed him and Bero, who defended himself with a small knife. In the turmoil he happened to wound the traitor in the chest, so that blood was shed. The traitor died, either from the serious injuries his fellow servant had inflicted upon him or the wound caused by Bero or some old disease. The regent Mercurius refers the case to the bishop of Turku or his representative and commissions him to absolve Bero and grant him dispensation to minister and to retain and obtain ecclesiastical offices.
6853 Johannes Nicolai, a priest from the diocese of Turku, once, when already a priest, entered the convent of the Johannite order in Eskilstuna in order to study. Before his year of probation was over, he took vows, declaring that he would not consider himself bound to the order, if the brothers did not keep their promises to him. However, the brothers not only broke their promises, but also treated Johannes unjustly and uncharitably. He therefore left the convent and returned to secular life. The regent Mercurius refers the case to Petrus, the chancellor of the Swedish regent and a canon of Linköping, and commissions him to declare Johannes not bound to any order but permitted to remain a secular priest and to retain and obtain ecclesiastical offices.
6854 Laurentius Olavi, a priest from the diocese of Turku (or Oslo), once had supper at a nobleman’s house, in whose service he was, with some other laymen, when one of them, Peter, said some unjust and discreditable things to him. Drawing his knife, but then throwing it on the floor, Laurentius went up to Peter to ask the reason for this. Peter drew his sword and hit and injured Laurentius, who took the sword from him and threw it likewise on the floor. Holding each other by the hair, they were finally separated by the bystanders. But Peter ran to arm himself with the intention of attacking and injuring Laurentius, who also took up arms, seeing that he was in danger. The two of them started to fight with their swords, but when he saw another layman with a shovel in his hands and feared that he might be injured by him, Laurentius tried to escape. Peter then ran fiercely towards him, and in self-defence Laurentius hit him once in the chest with the sword and thus caused his death. The regent Mercurius refers the case to the bishop of Leighlin, a minor penitentiary, residing in the Roman curia, and commissions him to absolve Laurentius and grant him dispensation to minister and to keep and obtain any ecclesiastical offices.
6855 Petrus Jacobi, a priest in Västerås, once served a lord who waged war against the enemy of the realm. On the lord’s orders, Petrus urged the soldiers to fight the invaders, defend and liberate the king, the country and its people. Many were mutilated and killed on both sides in this war, and some were sentenced to death. The regent Mercurius commissions the bishop of Turku or his representative to declare Petrus not irregular or disqualified but permitted to minister.
6856 Henricus Johannis, a Birgittine brother in the monastery of Naantali (Nådendal) in the diocese of Turku and a priest and Master of Arts, is forty years old and suffers from insomnia, weak eyes, constipation, hæmorrhoids and other diseases. Because of this, he cannot endure the duties of the monastery and the order, but wishes to be exempted from the duties of the choir for as long as he is afflicted with these diseases. The regent Mercurius grants Henricus his request.