Diplomatarium Fennicum

Sigtuna

Latitude 59.619146 / Longitude 17.723419
Country: Ruotsi
Total 6 documents
{0}
DF Regesta
176 Biskop Kettil af Åbo utlofvar 40 dagars aflat åt alla dem, som å vissa högtidsdagar besöka predikarebrödernas kyrka i Sigtuna. Dat. duodecimo kal. novembris.
186 Biskop Johan af Åbo beseglar jämte konung Magnus äfvensom biskoparne af Uppsala och Strengnäs ett af Elisabet Gerosdotter upprättadt testamente å några svenska jordagods till åtskilliga kloster, hospital och kyrkor i Sverige. Dat. infra octavas nativitatis beate virginis.
196 Fru Ragnild Ärlandsdotter, herr Magnus Gregerssons hustru, gifver i sitt testamente åt dominikanerklostret i Finland – liksom åt en mängd andra kloster i riket – 3 mark penningar. Dat. die veneris proximo post festum beati Nicholai.
199 Johan, "Aboensis ecclesie episcopus", vidimerar påfve Nicolaus IV:s bulla af 28 juli 1288, genom hvilken predikareorden fritages från lydnad under någon annan än påfven och Romerska kyrkan. Dat. in vigilia omnium sanctorum.
1122 Konung Albrecht gifver till S:t Sigfrids altare i Åbo domkyrka Lapparla gods i Bjerno.
1150 Herr Claws Flæming beseglar, jämte biskop Nils af Västerås samt riddarne Sten och Thure Bengtssöner, Algot Magnusson och Amund Hat, i Sigtuna den 15 april (sabbato prox. post. diem sanctor. Tiburtii et Valeriani martir.) 1402 ärkebiskop Henriks i Uppsala kungörelse af de villkor, hvarunder han erhållit Jämtland såsom pant af drottning Margareta.