Diplomatarium Fennicum

Torneå

Latitude 65.844493 / Longitude 24.152725
Country: Suomi
Total 3 documents
{0}
DF Regesta
947 "Peter Djäken, underlagman i Norrbotten, tilldömer ärlig fru, fru Catherine Magnusdotter den laxforsen, som ligger i Torne socken, henne och hennes arfvingar till evärdelig ägo, effter 12 manna vittne, effter rätta räfsteting, då Philpus Carlsson räfsteting höll i samma Torne socken, å deras* herres konungens och drotsen Boos vägnar, närvarande hederlige män herr Anders, prost i Norrbotten, och Jöns Frijs af Kijm. Dat. die s. Petri et Pauli."
1628 Olof Ingevalsson, hållande ting i Torneå å riddaren Nils Gustafssons vägnar, förbjuder allt intrång i lappefararnes privilegier.
2959 Sten Henriksson, fogde i Norrbotten, intygar att några lappar, som voro komna från Tavastland, med rätta tillhörde birkkarlarne i Luleå och Piteå socknar.