Diplomatarium Fennicum

Viborg

Latitude 60.713953 / Longitude 28.757157
Country: Suomi
Total 298 documents
{0}
DF Regesta
332 Fogden på Viborg Peter Jonsson förklarar tvisterna mellan Revals borgare å ena sidan samt honom och hans underlydande å den andra bilagda.
344 [Peter Jonsson, fogde i Viborg, öfverlåter å konung Magni vägnar öfre delen af jorden i Lajaranta till en viss Flörekinus och dennes arfvingar att besittas med full eganderätt.
441 Ståthållaren på Viborg Peter Jonsson till rådet i Reval att han ej kunnat igenfinna ett detsamma rörande bref, som rådet genom ett bud affordrat honom. Lofvar att, då han återvänder till Sverige, noga efterforska denna skrifvelse och öfversända densamma, i fall den påträffades.
608 Erengisle Thuresson gifver Litjoki gods i Lundo socken till jungfru Marie altare i Åbo domkyrka.
666 Konung Erik Magnusson stadfäster sin faders bref (af 18 augusti 1347) angående vissa lättnader i utskylderna för allmogen i Viborgs län. (Se n:o 522).
705 Riddaren Nils Thuresson erkänner sig vara skyldig åt en sin tjänare Håkan Thyrnersson för en häst 70 mark penningar, hvilka han lofvar betala inom ett halft år från den dag Håkan återvändt till Sverige.
745 Kyrkoherden Torstanus i Viborg uppgör sitt testamente, till hvars verkställare han utser Sune Håkansson.
781 Biskop Johan i Åbo uppmanar under hotelse af straff inbyggarne i Savolax att likasom de i Tavastland och Satakunta iakttaga konung Albrechts förordning af den 13 December 1364 rörande uppbörden af biskopens skinn-tionde.
786 Riddaren Sten Bengtsson, höfvidsman på Viborg, samt väpnarne Staffan Ulfsson och Harald Kasi till rådet i Reval om en viss Håkan Gerekssons förräderi.
933 Magnus von Alen, fogde på Viborg, till rådet i Reval angående en Albrecht Mester, som han ännu ej lyckats öfverkomma, m. m.
942 Magnus von Alen, fogde på Viborg, till rådet i Reval angående klagomål af bönder, som blifvit misshandlade därstädes.
975 Riddaren Karl Ulfsson säljer i Viborg den 11 augusti (annan dagen efter S:t Laurens dag) 1388 åt biskop Henrik i Uppsala en i Fasterna socken i Sverige belägen gård med tillhörande landbogods. Jämte säljaren besegla hans son herr Knut och hans syster fru Kristina Ulfsdotter.
1019 Jöns Petersson säljer för 64 mark penningar, af hvilka han kvitterar 16, åt Kort Bidz och hans hustru Kristina två skattmarker jord uti Gännarby i Tenala socken.
1022 Jöns Petersson erkänner sig hafva till Kort Bitz försålt två skattmarker jord uti Gännarby i Tenala för 64 mark penningar, som han kvitterar.
1050 Erengisle Niklisson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval angående beslagtagning af varor, tillhöriga två Revalsborgare, som blifvit vinddrifna till Seiskari och idkat olaga köpenskap.
1171 Thord Bonde afgifver till drottning Margareta och konung Erik förpliktelsebref vid mottagandet af Viborgs slott och län.
1173 Konung Erik förlänar borgarena i Viborg stadsrätt enligt Uppsala stadsbok.
1187 Riddaren Thord Bonde underrättar rådet i Reval om att sjöröfvare trängt in i Nevan.
1287 Riddaren Thord Bonde till Reval med rättfärdigande af det beslag, som i adressatens ett bref (af den 8 oktober) berörts.
1294 Karl Birgesen, en Viborgsbo, till rådet i Reval med protest emot ett af Novgorod utkastadt påstående att Viborgare vore skyldige till det framför Olofssund på ryska köpmän gjorda öfverfallet.
1301 Thord Bonde till rådet i Reval med svar å dess bref (af den 14 april s. å.) angående det vid Narva gjorda öfverfallet på ryska köpmän.
1302 Biskop Björn af Åbo, Thord Bonde och Klas Lydikesson ackreditera hos komturen och rådet i Reval breföfverbringaren Kort Limborch.
1305 Kort Limborch, Thord Bondes en tjänare, till rådet i Reval med förfrågan om han, ehuru delaktig i öfverfallet på Ryssarne, kunde öfverkomma till Reval.
1316 Rådet i Viborg till det i Reval med anhållan om förhjälpande af Viborgske rådmannen Magnus Schroder till utfående af sin fordran hos Revalsborgaren Jones Kourowe.
1318 Riddaren Krister Nilsson till fogden i Narva med löfte att till herr Thord Bonde, som hemväntades midsommartid från sin resa till konungen, framskaffa ett bref från adressaten samt att herr Thord bedt brefskrifvaren meddela att sjöröfvare låge ute i sjön.
1356 Riddaren Thord Bonde till rådet i Reval, att den beslagtagning, som för inemot tre år sedan skett i Narva på ryska sidan, verkställts på hans befallning.
1409 Riddaren Erengisle Nilsson till rådet i Reval angående Kort Limborg, mot hvilken särskilda Revals borgare väckt orättmätiga anspråk.
1410 Riddaren Thord Bonde till rådet i Reval angående Kort Limborgs angelägenheter.
1451 Olof myntare i Viborg säljer där 26 maj 1415 åt herr Thord Bonde en gård i Hatula by i Jääskis (nu i S:t Andree) socken.
1454 Riddaren Thord Bonde stiftar i Viborg ett prebende, som han begåfvar med sitt gods Ravaldsö uti Ingå, Munkulla i Kyrkslätt samt alla de gods, han köpt af Padis kloster, och utnämnar, förbehållande sig och sina efterkommande jus præsentandi till förenämnda prebende, herr Jöns Olai till förste innehafvare af detsamma.
1480 Riddaren Thord Bonde intygar herr Symmers oskuld beträffande ett vid Narva några år tillförene föröfvad plundring af några Ryssar tillhörigt gods.
1488 Thord Bonde, riddare, herr Anders, kyrkoherde i Viborg, Niklis Jönisson (Oxenstjerna), Karl Birgersson (båt), Harald Stensson, väpnare, herr Jönis i Jäskis, herr Gudmund i Lappevesi, herr Laurens i Ægrapæ, kyrkoherdar, Hannus Copesson, Olaff Mynter, Amund Degn, Joan Ralamb, Hannus Degn och Henrik Helsinge, knapar, besegla, de två första såsom vidervarumän, de öfriga såsom fastar, Bengt Jonssons (Oxenstjerna) i Viborg den 19 oktober (feria secunda prox. post diem S:ti Lucæ evang.) 1416 åt sin hustru, Kristina Kristiernsdotter (Vase), utgifna morgongåfvobref å jord i Ekolsund.
1522 Riddaren Krister Niklisson, höfvidsman på Viborg, till Riga, Dorpat och Wolmar med svar på deras bref samt med klagomål öfver försvårandet af handeln öfver Reval.
1532 Riddaren Krister Niklisson till de Livländska städerna med svar å de ursäkter dessa anfört rörande svenska undersåtars klagomål öfver det förfång de i afseende på handeln lidit.
1536 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Lübeck med klagomål att Reval, antagligen på anmodan af Hansestäderna, öfvat våld på konung Eriks undersåter.
1554 Krister Niklisson till Livländska ordensmästaren angående öfvervåld, som i Reval vederfarits konung Eriks undersåter.
1557 Riddaren Klas Fleming till rådet i Reval med tillrådande af förlikning med riddaren Krister Niklisson beträffande de förluster, som åsamkats de Viborgska köpmännen.
1558 Krister Niklisson, höfvidsman på Viborg, till Livländska ordensmästaren, att han vore förhindrad att infinna sig till ett af adressaten föreslaget möte på Seiskari midfastotid för afhandlande af stridigheterna med Reval; föreslår en annan termin för sådant möte.
1573 Krister Niklisson till de Livländska städerna med förslag till ny termin för ett möte i och för behandling af de svenska undersåtarnes klagomål mot Reval.
1622 Krister Niklisson till rådet i Reval angående en konungens myntmästares tjänare, Vulfart Rosendal, som hade en ouppgjord sak med Reval och nu därför dit öfverkomme.
1623 Arnt Svensson, fogde på Viborg, förordar en Anders Klemetsson till utfående af arfvet efter sin i Reval aflidne son Olof Andersson.
1630 Krister Niklisson till rådet i Reval angående en man, som rymt från sin trolofvade och i Reval gift sig med annan kvinna.
1634 Rådet i Viborg till det i Reval med förord för en Viborgsborgare Laurens att utfå kvarlåtenskapen efter sin i Reval aflidna moster.
1637 Rådet i Viborg till det i Reval med anhållan om bistånd åt tvenne Viborgsborgare beträffande en förlupen man, för hvilken de borgat.
1638 Arnt Svensson, fogde på Viborg, till rådet i Reval angående en mellan Revalsborgaren Claus Molner och en Johan van der Marve uppkommen osämja.
1639 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Reval med anhållan, att det ville förhjälpa brefdragaren, Niklas Mortte, i hans ärenden.
1641 Rådet i Viborg till det i Reval med förord för Viborgsborgaren Thomas Johansson att utfå arfvet efter en sin i Reval aflidne broder vid namn Jakob.
1644 Rådet i Viborg till det i Reval med anhållan om hjälp för brefvisaren Bengt Bagge till utfående af penningar, som han insatt hos sin broder Matts Bagge.
1649 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Reval med vederläggande af det där gängse ryktet, att det å Nevan Ryssarne tillfogade öfvervåldet föröfvats af svenska undersåtar.
1672 Rådet i Viborg till det i Reval med anhållan, att en Hans Nacke Pavalson måtte utfå arfvet efter en sin i Reval aflidne broder.
1674 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Reval med varning för färd till Nevan.
1690 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Reval med anhållan, att det ville vara honom behjälpligt vid utkräfvande af en fordran hos en viss Purin.
1692 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Reval angående häktningen af hans gäldenär Johan Purin samt med anhållan om frigifvande af salt, köpt för hans konungs undersåter.
1694 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Reval med begäran om bevakande af hans rätt gent emot Johan Purin samt om inställande af korntillförseln till Ryssland.
1705 Karl Birgersson, Björn Djäken och rådet i Viborg vidimera två i Stockholm den 12 augusti 1422 utställda vittnesbref angående ett af riddaren Krister Niklisson mot Revalsborgaren Hans Purin anhängiggjordt kraf.
1706 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Reval med öfversändande af borgmästares och råds i Stockholm intygande beträffande hans fordran hos Hans Purin samt med begäran om att vederfaras rättvisa.
1720 Krister Niklisson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med anhållan om Hans Purins ställande inför rätta samt förhjälpande af brefskrifvaren till sin rätt.
1733 Riddaren Krister Niklisson urskuldar sig hos rådet i Reval beträffande arrestering af Revalsbor, som haft tillförsel åt Ryssarne.
1744 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Reval med anhållan om att han måtte förhjälpas till sin rätt beträffande Hans Purin samt med begäran om en saltleverans.
1745 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Reval, att Hans Purin, hvilken, såsom brefskrifvaren ofta framhållit, gjort honom stor skada och tidigare undandragit sig rättvisan, i S:t Birgittas kloster (Marienthal) sittande på ugnen i stugan i närvaro af ärligt folk hotat att beslagtaga brefskrifvarens gods i Danzig, Flandern eller hvarhelst han kunde öfverkomma det. Skedde detta, komme brefskrifvaren att lida ytterligare skada; beder rådet ställa Purin för rätta, så att hvarken denne eller hans gods undginge rätten; i annat fall såge brefskrifvaren sig föranlåten att själf skaffa sig rättvisa. Beder om skyndsamt svar. Dat. des mandaghes vor unser leven vrowen daghe in der vasten.
1753 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Reval beträffande Alf van Möllens och Krister Wittes m. fl:s angelägenheter.
1766 Riddaren Krister Niklisson förordar hos rådet i Reval sin tjänare Hans Wrede.
1771 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Reval, att han inför ryska sändebud betygat såväl Revals som sin egen oskuld beträffande ett året förut begånget sjöröfveri samt förklarat, att han vid ett framtida fredsfördrag icke kunde erbjuda säkerhet mot slika öfverfall; meddelar vidare, att han utan sin konungs begifvande icke kunde förbjuda undersåtarne handel med Ryssarne äfvensom att det af hansestäderna utställda handelsförbudet mot dessa icke vore bindande för nämnda undersåtar; ville adressaten sända något ombud till konungen, skulle brefskrifvaren göra sitt bästa i saken. Beder att någon orätt ej måtte ske hans tjänare Hans Wrede, som på Dorpats begäran blifvit anhållen i Reval, och hänvisar till her Wilhelms muntliga meddelande.
1800 Riddaren Krister Niklisson till köpmanskåren i Reval med uppfordran att, enär mellan konung Erik och Ryssarne ingen fast fred bestode, icke hafva någon tillförsel åt de senare öfver Nevan och konungens område.
1802 Riddaren Krister Niklisson till köpmanskåren i Reval med delgifvande af föregående klagomål.
1886 Riddaren Krister Niklisson till ordensmästaren i Livland med svar, att de båda af honom uppbringade fartygen ingalunda, såsom rådet i Reval påstode, hade fört blott Revalskt gods; de hade haft ock Lübska varor, hvarför det på bemälda råds förfogande gjorda anhållandet (af hans tjänare) vore helt oberättigadt; säger sig ej kunna antaga adressatens förslag om lösgifvande af fartyg och last och att låta tvisten hvila till deras personliga sammankomst, men förklarar sig däremot beredd att underkasta sig utslaget af en kompromiss, som den 24 juni eller 1 juli skulle sammankomma å Porkkala eller Sandhamn.
1891 Riddaren Krister Niklisson till komturen i Reval med tillkännagifvande, att en bysseskytt efter begångna förbrytelser rymt, efterlämnande hustru och barn, samt med begäran att adressaten ville vidtaga den åtgärd, saken å dess sida kräfde.
1903 Riddaren Krister Niklisson till ordensmästaren i Livland med svar, att den af adressaten föreslagna tiden, men icke orten – ön Wulff eller S:t Birgittas kloster –, för en sammankomst mellan adressatens ombud och brefutställaren vore för den senare antaglig, samt med anhållan om att rådet i Reval måtte anmodas under varande förhållanden hänskjuta sin stridighet med honom till konung Erik eller dess råd.
1904 Riddaren Krister Niklisson till ordensmästaren i Livland, att biskopen af Åbo, herr Otto (Pogwisch) och Klas (Lydekesson) Djäken, hvilka likaledes hade att beklaga sig öfver oförrätter från Revals sida, önskade veta, huruvida adressaten tilläte ombud från nämnda stad att deltaga i en sammankomst, samt med anhållan att rätt måtte vederfaras dem alla.
1922 Riddaren Krister Niklisson till ordensmästaren i Livland, att han icke kunde antaga adressatens förslag att såväl herr Krister som rådet i Reval skulle frigifva anhållet gods, men att han väl kunnat gå in därpå, om adressaten borgat för utlämnande af det gods, som af domstol fridömdes; afböjer förslaget om en sammankomst i Reval, men förklarar sig villig till en sådan på en för honom lägligare ort; framhåller slutligen att, beträffande Viborgs samfärdsel med Reval, hans och hans underhafvandes sak icke låter skilja sig från andra riksdelars, samt beder adressaten förehålla sina underhafvande att icke blanda sitt gods med konungens fienders.
1935 Väpnaren Jönis Dansson säljer åt biskop Magnus i Åbo för 122 ½ mark allt sitt fasta gods i Märgä uti Haliko samt kvitterar uppburna 100 mark, hvilka han säger sig nedlagt uti fast gods i Pojo socken.
1960 Henrik Rasse från Kangasala fullmäktigar borgaren i Åbo Hannes van Hameln att af en hop karlar i Sveikala (ͻ: Suikkala?) by utkräfva 54 mark Rigiska, på hvilken summa han och hans sällskap af dem blifvit plundrad.
1962 Riddaren Krister Niklisson till ordensmästaren i Livland, att han ännu ej kunde gifva något slutligt svar på hans förslag (om sammankomst i Narva), men att han snart skulle göra detta.
1976 Riddaren herr Krister Niklisson till ordensmästaren i Livland, att han varit beredd att infinna sig till det utsatta mötet i Narva men sedan uppgifvit sin afsikt, sedan han erfarit, att adressaten icke personligen ärnade komma dit; beklagar sig öfver mångahanda fiendtligheter från Revals sida och beder adressaten, med hänsyn till stridigheternas fortgång, förmå rådet där att öfversända (till Finland) ombud.
1978 Riddaren Krister Niklisson till ordensmästaren i Livland: afböjer, under förevändning af det alltför stora afståndet, den föreslagna sammankomsten i Narva och uttalar önskan om valet af en för honom lägligare ort; urskuldar sig beträffande af hans tjänare borttaget Revalskt gods med att det varit skeppadt tillsammans med varor tillhöriga hans konungs fiender och att beslaget skett före ankomsten af adressatens bref; förklarar slutligen att, om ordensmästaren under vintern komme till Narva och brefutställaren blefve i tid därom underrättad, också han ville där infinna sig, under förutsättning att intet hinder mellankomme.
2004 Herr Krister Niklisson till Livländska ordensmästaren med svar på dennes af (ordensbrodern) Johan Nienborch öfverbragta bref, att han, på adressatens anhållan, ville låta sin tvist med Reval hvila till den 24 juni, med villkor att Revalsborna icke utskeppade sitt gods gemensamt med de krigförande städerna, samt att ovisst vore om han nämnda dag kunde sammankomma med adressaten i Narva.
2012 Rådet i Viborg till det i Reval med uttalande af önskan, att den mellan herr Krister Niklisson och Reval bestående stridigheten måtte biläggas och en säker samfärdsel återställas, samt beder adressaten i detta syfte ställa de Viborgsborgare, som lidit skada, tillfreds.
2014 Herr Krister Niklisson till rådet i Reval med svar, att det vore honom kärt, om Reval för biläggande af tvistigheterna öfversände till honom möjligast många skiljedomare, och tillförsäkrar än en gång lejd.
2019 Herr Krister Niklisson svarar rådet i Reval på dess meddelande att till följd af den försenade ankomsten af hans bref de Revalska sändebuden icke kunnat till honom affärdas, att han på begäran af Livländska ordensmästaren förlängt anståndet med Reval till 29 september, samt föreslår att sändebuden måtte till den 21 sept. infinna sig i Pellinge.
2033 Herr Krister Niklisson anhåller hos rådet i Reval, att det måtte lagföra tre Revalsborgare, som beskyllt honom och hans Revalska ombud, Tideke von der Ost, för förräderi.
2050 Riddaren Krister Niklisson intygar, att enligt utsago af flere frie män brefvisaren Hans Olofsson från Vekkelaks vore närmaste arfvinge till Elseby Frölichsdotter, som aflidit i Reval. Dat. feria secunda infra octavam Laurencii martiris.
2070 Riddaren Krister Niklisson beder rådet i Reval utlämna åt brefvisaren Clemens Olofsson, gardian i Viborgs (franciskaner)kloster, klosterbrodern Jöns' kvarlåtenskap, och ställer säkerhet för efterkraf.
2076 Riddaren Krister Niklisson till rådet i Reval med uppmaning att i godo förlika sig med konungens myntmästares tjänare Wulfard Rosendal, som med ett af konungen utställdt rekommendationsbref anländt till herr Krister och nu af denne blifvit försedd med lejdebref till Reval, dit han nu begåfve sig i afsikt att komma i åtnjutande af sin rätt. Dat. des sondages negest vor pinxten.
2086 Jon Rossee fullmäktigar brefvisaren Heine Leiste att omhändertaga arfvet efter brefutställarens i Reval ihjälslagna son Peter. Dat. des midvekens na wnser vrouwen dage, also see geboren wart.
2131 Rådet i Viborg till det i Reval med anhållan att till sin rätt förhjälpa borgarena Laurens Hurla och Paul, hvilka borgat ut från slottets fängelse en Kaupe Säven, som nu dock rymt till Reval.
2132 Riddaren Krister Niklisson förordar hos rådet i Reval brefvisarene Paul och Andreas att få uppbära kvarlåtenskapen efter deras aflidna broder, Revalsborgaren Långe Jessen.
2133 Rådet i Viborg till det i Reval med anhållan om borgaren Laurens' förhjälpande till sin rätt beträffande uppbärandet af kvarlåtenskapen efter sin i Reval aflidna moder Kerstyn.
2134 Rådet i Viborg till det i Reval med anhållan om bistånd åt borgaren Kauppe Panne, som erhållit falskt mynt af en Ryss i Novgorod och som nu med denne öfverenskommit att uppgöra saken i Reval, hvarifrån Ryssen vid handel erhållit mynten.
2135 Rådet i Viborg till det i Reval med förord åt borgaren Thomas Johansson att såsom närmaste arfvinge utfå kvarlåtenskapen efter sin i Reval aflidna broder Jakob.
2140 Herr Krister Niklisson till rådet i Viborg med begäran, att brefvisaren Stephan måtte förhjälpas till sin rätt.
2164 Herr Krister Niklisson till rådet i Reval, att många personer beklagat sig öfver de svårigheter, de mött af borgare i Reval, hos hvilka de velat utbekomma arf efter anhöriga, som där aflidit, samt att detta ock vore fallet med brefvisaren Laurens, som ofta varit öfverrest för att mottaga kvarlåtenskapen, som tillfallit honom och hans broder efter Olof myntare.
2167 Herr Krister Niklisson underrättar rådet i Reval, att han gifvit brefvisarne i uppdrag att muntligen framföra ett hemligt ärende, och utber sig att genom ett särskildt bud erhålla svar.
2171 Mårten Djäken (underfogde på Viborg) till rådet i Reval med intygande att brefvisarene, som skulle frakta ryska varor (från Reval till Narva) icke frivilligt anländt till Viborg utan blifvit dit inhämtade af Karl Kristerssons folk, enär då ingen säker fred bestod med Ryssarne.
2199 Karl Kristersson, höfvidsman på Viborg, underrättar rådet i Reval, att hans tjänare Matthias (Hermansson) vore närmaste arfvinge till sin svåger Lorenz Basun och dennes hustru, Matthias' syster, hvilka aflidit i Reval, samt anhåller att rådet till hans ankomst ville omhändertaga kvarlåtenskapen.
2212 Karl Kristersson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval, att brefvisaren Karl Mattisson klageligen anfört hurusom Ryssarne, vid det hans fartyg legat på redden, kommit till och kastat loss ankartågen, så att fartyget drifvit på land och där förblifvit; beder att, i händelse Mattisson med Ryssarne komme för rätta i Reval, han måtte förhjälpas till sin rätt. Dat des vridages negest na pinxsten.
2213 Karl Kristersson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med begäran om upplysning beträffande det af adressaten utställda förbudet mot seglation på Nevan.
2220 Karl Kristersson i Viborg till rådet i Reval med förmälan, att han frigifvit två med råg till Neva destinerade fartyg, hvilka hans tjänare på grund af den i landet härskande nöden uppbringat, och att de under året föröfvade sjöröfverierna härrörde från Flemingarne, som hade sitt tillhåll vid Raseborg och mot hvilka han icke skulle underlåta att vidtaga åtgärder.
2223 Karl Kristersson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med afvisande af ett af Danziger skepparen Merten Jesse utspridt rykte att Revalska rådmannen Dietrich up der Heide skulle uppfordrat utställaren att låta uppbringa de med råg till Nevan destinerade fartygen.
2226 Karl Kristersson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med förmälan att bröderna Fleming vid Raseborg samlat 200 man för att öfverfalla köpmännen; föreslår att, därest adressaten ville mot dem företaga någon åtgärd, förena sig med honom i Pellinge.
2230 Karl Kristersson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med yttrande af sitt missnöje beträffande det inför rådet gjorda aftalet i saken mellan honom och skepparen Merten Jesse samt med framhållande att denne Jesse försålt å Nevan vapen åt Ryssarne, hvarför och brefutställaren påyrkar hans bestraffande.
2231 Karl Kristersson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med begäran, att rådet ville tillgifva hans tjänare Westfal och Sussy att de i Viborg utspridt ryktet om det i Reval kungjorda förbudet mot utförsel af korn åt Ryssarne, samt med förklaring att (Revalska rådmannen) Borstel beträffande detta förbud icke delgifvit honom annat än det rådet själft meddelat.
2263 Merten Degen, fogde på Viborg, till rådet i Reval med förordande af brefvisaren Andreves, hvilken af sin fader, "mynes heren wndersate" Melnicht af Tervajoki, vore fullmäktigad att uppbära kvarlåtenskapen efter dennes i Reval aflidne broder Magnus Linschede. Dat. des vridages negest na Bertolmei.
2264 Merten Degen, fogde på Viborg, till rådet i Reval med förordande af brefvisaren Heine Leiste, som af "mynes heren wndersate Peter Hertich van Jeskis" vore fullmäktigad att uppbära kvarlåtenskapen efter dennes son, som tjänat hos fiskaren Jakob Reyma i Reval, och där drunknat. Dat. des vridages negest na s. Bertolomeus.
2291 Her Krister Niklisson till rådet i Reval: anhåller att en viss i Reval häktad Philippus, som gjort honom stor skada, jämte sina kamrater måtte åt honom utlämnas, samt att man måtte anställa forskningar efter en David från Satakunda, hvilken Hans Kröpelin sökte få fast.
2305 Karl Kristersson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med anhållan om fasttagandet af en hans faders tjänare, som med stulen båt och andra saker afvikit orten och måhända tagit sin tillflykt till Reval.
2307 Karl Kristersson till rådet i Reval med anhållan att icke, såsom skett, lämna skydd åt några förlupna skalkar.
2333 Riddaren Krister Niklisson, Sveriges drotset och höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med erkännande att hafva emottagit adressatens med Godeke Westval öfversända bref; lofvar att, därest han öfverkomme eller finge spaning på de 4 sällar, "dye juwe vyschers unde lude beschendet unde berovet hebben", tillmötesgå adressatens önskningar, ombetror sin tjänare Heinrich Stuve att öfverbringa ett muntligt uppdrag och beder att med densamma bekomma svar. Dat. des mandages na ascencionis Domini.
2342 Revalsborgaren Oleff Vynke till rådet i Reval med bön att det för Guds skull ville borga honom 2,000 mark, som han utlofvat åt her Krister (Niklisson), "dat ik van hir kome jo er jo lever, dat ik juw juwe gelt wedder besorghe". Dat. des sundaghes vor sunte Margreten daghe.
2344 Olof Vinke till rådet i Reval med begäran att det ville borga för 2,000 mark och 7 packor kläde, som han lofvat leverera åt Karl Kristersson på Viborg för att varda ur sitt fängelse lösgifven.
2348 Olof Fincke till rådet i Reval: Fincke hade för längre tid sedan utbedt sig af herr Krister Niklisson att varda tagen i dennes beskydd och tjänst, hvilket herr Krister ock gjort i det han åt honom utställt ett öppet bref, af hvilket Fincke sedan dess begagnat sig. Efter det Iwar (ͻ: Ivan) Fleming sedan frånröfvat honom ett parti tyg och hampa, hade Fincke gått ihop med herr Krister att af Fleming återfordra dessa varor såsom sina egna. Då herr Krister i enlighet härmed först i Köpenhamn och Stockholm och sedan i Kalmar inför konung Erik och de tre rikenas råd återfordrat bemälda gods, hade Fleming lofvat åt herr Krister återgifva dennes andel. Men då Fincke sedermera i Åbo, i närvaro af den emellertid aflidne Hans Kröpelin, förhandlat med Fleming, hade Fincke, tvärt emot öfverenskommelsen med herr Krister, tillstått att varorna tillhörde honom själf. Efter Finckes ankomst till Viborg hade herr Krister åtalat honom inför rätta "at jag haffde swa forwent myn ordh moth honum", och hade rätten utlåtit sig "at jak haffde ganzka oerligha ok oswarligha gjort, at jak haffde swa fornempde erligh mans ord formindrat oc miswent met stor olika oc thywær mich sjælff omyndoga gjort, som nogh kenneligit ær". Till följd häraf hade han blifvit anhållen och därpå, efter herr Kristers afresa, satt i fängelse; men på förbön af herr Kristers underhafvande Marten Djägn och husfogden Anders Stalpanna hade han emot borgen tillåtits att fritt röra sig inom Viborgs slott; men Lasse Jonsson och Erich Warg, som iklädt sig nämnda borgen, hade af honom mottagit löfte att de skulle hållas skadelösa och att, om han undkomme, han icke skulle åtnjuta skydd i kyrkor eller kloster. Det oaktadt hade han fattats af den olyckliga tanken att fly och en natt med tillhjälp af en lina försatt sig öfver slottsmuren och begifvit sig till klostret; härifrån hade han dock, på grund af sin förbindelse, utlämnats. Ehuruväl han nu enligt slottsrätten förverkat lif och egendom, hade Karl Kristersson på gode mäns förbön, skonat hans lif, hvaremot han förpliktat sig att åt denne betala 2000 Rigiska mark, hvaraf ena hälften borde erläggas den 15 aug. 1440 och den andra jämte 2 Ypernskt, 4 Rotterdamskt och 1 Colchesterskt tyg den 29 september, samt att icke vare sig mot herr Krister eller dennes son Karl i framtiden väcka några anspråk eller falla dem besvärlig med ord eller gärningar; beder rådet borga för att denna öfverenskommelse af Fincke varder obrottsligt hållen samt att rådet ville bekräfta denna borgen med sitt sigill. Fincke och rådet i Viborg besegla. Dat. in crastino beati Bartholomei apostoli.
2350 Olof Vinke till rådet i Reval med tillkännagifvande, att han fullmäktigat herr Hermann Kalle, herr Gotschalk Stoltevot, herr Gotschalk Tymmerman, sin svåger Heinrich Tegerink äfvensom Olof Deken från Viborg, hvilken sistnämnde han gjort underkunnig beträffande alla sina angelägenheter, att sälja eller förpanta hans hus samt att indrifva hans fordringar och sedan likvidera herr Krister Niklisson såsom hans öppna bref utvisar; beder rådet bistå bemälda personer, "dat gy my armen manne helpen wt mynen noden". Dat. an suntte Mychelis avende.
2445 Karl Knutsson, riddare och höfvidsman på Viborg till abbedissan och systrarna i Vadstena att, beträffande deras begäran, det han skulle unna dem fritt och obehindradt de af Bo Jonsson klostret gifna gods i Kymmene med laxfiske och landbönder, han icke kunde til saken något åtgöra; i Viborgs län funnes intet fullkomligt frälsegods utom det konungen med riksrådets samtycke gifvit till några domkyrkor för deras själar, hvilka blifvit slagna på Päkinensaari.
2463 Margareta Eriksdotter (Krummerdik, hustru åt herr Krister Niklisson) underrättar rådet i Reval om sin mans död och anhåller om fri lejd till Reval för sig, sina anhöriga och sin egendom.
2481 Mårten Deken (fogde på Viborg) till Revalska borgmästaren Kost von Borsten: beder att åt brefvisaren Olof Pavalsön, "mynes heren, hern Karle wndersaten", måtte utlämnas kvarlåtenskapen efter hans i Reval aflidna broder Josse Pavalsön. Dat. des sunnodaghes vor sunte Laurens.
2487 Riddaren Karl Knutsson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval: anhåller att brefvisaren Henrik Thoythoson, jämte sina bröder närmaste arfvinge till i Reval aflidna bröderna Anders och Caupe Thoythoson och fullmäktigad att uppbära deras kvarlåtenskap, måtte få omhändertaga densamma. Dat. des anderen dages na sente Franciscus dage.
2510 Karl Knutsson, "ritter, marschalk to Sweden unde hovetman upp Wyborch", till rådet i Dorpat: anhåller, efter det han redan förliden sommar yttrat sig uti ett bref från Åbo till adressaten, att Dorptska borgaren Gerwin Smytte och hans fullmäktig Wilhelm Ganshagen blefve anvisade att inom natt och år i Viborg förebringa sina på en af den förre åt Karl Knutssons tjänare Engelbrecht Strus gjord saltleverans grundade anspråk och icke annorledes antasta Strus och hans vänner; uppställer ock fordran att Dorptska rådmannen Eyk snarast erlägger åt bemälda Strus kostnaden för en pipa olja, som Eyk var denne skyldig, jämte upplupen ränta; hotar i annat fall med repressalier samt utbeder sig svar, huruvida man såväl i ena som andra afseendet ärnade efterkomma hans anmaningar. Dat. des mytwekens vor unser vruwen dage in der vasten annunciacionis Marie.
2511 Marsken Karl Knutsson till rådet i Danzig med anhållan om bistånd för erhållande af redovisning af skepparen Henrik Kvynt beträffande utskeppade varor.
2512 Marsken Karl Knutsson till rådet i Danzig med begäran att i anseende till inträffad missvext på humle och råg få från staden skeppa sju eller åtta läster humle samt så mycket råg, som kunde rymmas i två fartyg.
2517 Marsken Karl Knutsson till rådet i Reval med anhållan om fri utförsel af ett uppköpt större spannmålsförråd; klagar att Ryssarne under rådande hungersnöd blifvit så rikligen försedda med korn.
2520 Karl Knutsson till rådet i Reval, att han med anledning af det (af Hansan) mot Ryssarne riktade handelsförbudet anhållit tvenne med råg lastade, på väg till Nevan varande fartyg; beder om besked under hvilka betingelser denna utförsel blifvit dem tillåten.
2521 Karl Knutsson till rådet i Reval: anhåller att, då det nu vore godt köp på salt, få för slottets behof från Reval utföra 30 à 36 läster af denna vara; fullmäktigar brefvisaren Claus Petersson att ombesörja uppköpet och försändningen samt tillägger: "Leve vrundes. Dot my hirinne nene gehinder, wente ik unde myne wndersaten sint des soltis nw hir gans sere behovende". Dat. des anderen dages na likams dage.
2527 Karl Knutsson, riddare, marskalk af Sverige och höfvidsman i Viborg till rådet i Reval med förord för brefvisaren Heyne, som ville uppbära kvarlåtenskapen efter sin hustrus i Reval aflidna broder Lorenz Rosco. Dat. 8 dage vor sunte Marien Magdalenen dagen.
2528 Karl Knutsson till rådet i Reval med varning att icke inskeppa Revalskt gods tillsammans med varor från Dorpat, enär han komme att öfverallt beslagtaga de senare med anledning af den förlust som Dorpat tillfogat hans tjänare Engelbrecht Strus; tackar för den honom nyligen medgifna utförseln af råg och salt samt beder om yttermera salt äfvensom 4 läster honung.
2529 Karl Knutsson till rådet i Reval med begäran om att få från Reval utskeppa ytterligare 20 läster råg, som han hade där liggande, med försäkran om deras användande för hans eget behof och att de icke skulle försäljas åt Ryssarne.
2532 Karl Knutsson, riddare, marsk af Sverige och höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med förord för sin tjänare brefvisaren Wineche Stenwech, som ville omhändertaga sin i Lübeck aflidne broders kvarlåtenskap i Reval. Dat. des mydweches vor sunte Petri dach ad vincula.
2535 Karl Knutsson, riddare, marskalk af Sverige och höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med anhållan om att från staden få utföra "10 laste Ollenborges heringes", som han anmodat Friedrich Depenbeke i Reval att öfversända för slottets behof. Dat. des sundages na sunte Petri ad vincule.
2537 Karl Knutsson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med anhållan att ett i Reval befintligt, Claus Pethers tillhörigt parti vax, som före handelspärrningen blifvit köpt i Novgorod, måtte förses med Revalsk stämpel.
2543 Karl Knutsson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval, att han framdeles vill svara i angelägenheten mellan Dorpat och Engelbrecht (Strus); beder att med hänsyn till hans stora behof och hans osäkra förhållande till Ryssarne honom må tillåtas utföra från Reval 30 läster salt och 4 läster honung äfvensom att ett af honom till Reval öfversändt parti vax, som lämnats honom af Ryssarne som godtgörelse för ett föröfvat dråpslag, måtte förses med Revalsk stämpel.
2550 Karl Knutsson, höfvidsman på Viborg, till Stor-Novgorod: föreslår att till biläggande af striden mellan junkern af Kleve, ordensmästaren af Livland och Hansan å ena sidan samt Novgorod å den andra till nästa sommar måtte utställas en sammankomst, till hvars biträdande han ville förmå också motparten, samt fullmäktigar öfverbringarne såsom sina sändebud.
2558 Riddaren Karl Knutsson, marsk af Sverige och höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med anhållan om återgifvande åt "Jon Gottorsson und Andres vanme Roede und mere myner dener und Claus Petersson" dem tillhörigt salt, som adressaten senaste höst utan deras förskyllan låtit upplägga och borttaga. Dat. des negesten dages na der hilgen jonffrauwen Scolastica dage.
2567 Karl Knutsson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval: ehuruväl ordensmästaren medgifvit honom att från Reval utföra 100 läster råg, salt, honung m. m., ville han åtnöja sig med blott 40 eller åtminstone 20 läster salt och några läster hvete, för att icke råka i misstanke att vilja sälja varorna åt Ryssarne; försäkrar att Fredrik (Depenbeke) ingen andel hade i godset, han tillsändt Karl Knutsson, samt visar ifrån sig ryktet att han med nöje såge ordensmästaren och Hansestädernas tvedräkt med Ryssarne.
2573 Kirstin Amundsdotter säljer i Viborg efter 3 maj 1444 åt konung Karl Knutsson Rasalaks i Viborgs och Stenböle i Vekkelaks socken.
2575 Riddaren Karl Knutsson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med förmälan att brefvisaren Peter Niklisson senaste höst legat segelfärdig i Reval samt att, "do he alrede lach up synen wyndh", det kommit ett bud kl. 10 på natten med förbud att afsegla; enär Peter därvid icke varit närvarande och var i tvifvelsmål huruvida detta förbud härledde sig från rådet, hade han seglat till Viborg; beder om tillgift åt Peter för denna möjliga öfverträdelse. Dat. des vriedages vor sunte Erikes dach.
2576 Karl Knutsson, höfvidsman på Viborg, till en onämnd, möjligen komturen i Reval, med varning för Ryssarne, som samlat sig manstarka att rycka för Narva.
2578 Karl Knutsson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med tacksägelse för frigifvandet af det i beslag tagna saltpartiet äfvensom att tillstånd till utförsel af salt och honung blifvit medgifvet åt Hans Buck, som dock missbrukat Karls namn, enär varorna tillhörde Buck; beder om tillåtelse till utförsel af lifsmedel, som han behöfde för en resa till konung Kristofer, liksom ock af 30 läster salt, hvarom han redan tidigare anhållit.
2579 Karl Knutsson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med begäran att åt brefvisaren Hinrik Brughman utgifva de honom och aflidne Hans Jute tillhöriga, i beslag tagna varor.
2587 Rådet i Viborg till det i Reval med anhållan om förhjälpande att Laurens Jonsson, hvilken i egenskap af borgesman för afvikne Olof Vinke insatts i häkte, måtte af Vinke blifva ersatt för den honom därigenom tillfogade skadan.
2606 Michel Michelsson stadfäster å sina och sina samarfvas vägnar det köp, hvarigenom biskop Magnus i Åbo af hans fader Michel Montoinen tillhandlat sig Vahvajärvi gods i Savolaks socken.
2630 Karl Knutsson, riddare, Sveriges marsk och höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval: svarar på det med Andreus Heyse honom öfverbragta brefvet, att han ville utlämna varorna från ett fartyg, som tillhörde borgare i Reval och Stettin, allenast till honom komme fullmäktige, som kunde bevisa att Stettinarena icke vore, ej heller varit konungens och Sveriges rikes fiender sedan konung Kristofer kommit till riket. "Doch boven dyt so wart in korten vorledenen jaren en scyp myt perden unde myt botteren genomen my tobehorende, dat wart in der stat to Stetthin vorslethen". Ville Stettinarene ersätta honom skadan, skulle dem vederfaras all rätt. Dat. an sunte Peters dage vincula.
2631 Merten Deghen (underfogde på Viborg) till rådet i Reval med tillkännagifvande att, enligt meddelande af Viborgsborgaren Anders Pammelam, denne tillhöriga 4 mark Rig. af Hans Morghenwech, bosatt i Reval, utan fog tagits i beslag, en summa, hvilken jämte annat Anders vore skyldig en hustru Some i Viborg, och gifvits Jesse Schutte, som varit tjänare hos herr Krister Niklisson; beder om penningarnas öfverlämnande åt brefvisaren. Dat. des donredages na sunte Lauerens dach.
2632 Karl Knutsson, "riddare, marsk af Sverige och höfvidsman på Viborg", till rådet i Reval med anhållan att hans tjänare Engelbrecht von Dorsten, som hade att inför adressaten afhandla med Revals borgaren Arnd Lubbeke beträffande ett fartyg, måtte förhjälpas till sin rätt. Dat. an unser leven vrouwen avende assumpcionis.
2698 Olof Olofsson upplåter åt höfvidsmannen på Viborg Karl Knutsson, delvis för sonande af en förbrytelse, sina i Viborgs socken belägna arfvegods.
2717 Karl Knutsson, höfvidsman på Viborg, till tyska ordenshögmästaren med svar på dess bref angående det beslag, som i Viborg gjorts på varor tillhöriga några borgare från Danzig; beklagar sig att folk ej vågar besöka högmästarens länder, emedan föregående sommar, då personer för slottets och provinsens behof köpt råg på Ösel, i Reval blifvit kungjordt ett högmästarens bref, som hotade dem till lifvet.
2847 Jesse Olsson, höfvidsman på Viborg, til rådet i Reval med anhållan att det måtte förhjälpa brefvisaren Clæmit Hayly till den rätt han hade efter sin fader Jyssy Hayly. Dat. in profesto sancti Jacobi.
2848 Jesse Olsson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med anhållan om förhjälpande af brefvisaren Olaff Gregurson till "hvat som han ær rætther uthi effter syn dotter Ingeburg, som her döt bleff, i hwarjahande thet heltz ær". Dat. proxima 2:a feria post festum Olavi regis et martiris.
2887 Dominikanerklostret i Viborg säljer för 70 Rigiska mark, som det kvitterar, åt höfvidsmannen på Viborg Jöns Olofsson Haiko gods i Borgå socken.
3126 Riddaren Erik Axelsson till rådet i Lübeck med svar angående ett af några knapar vid namn Stammer mellan Reval och Dorpat begånget röfveri af varor, som tillhörde en borgare från Lübeck.
3151 Riddaren Erik Axelsson underrättar rådet i Reval, att han fått ett hotande bref från Novgorod, hvarför han afråder från all tillförsel åt eller handel med Ryssarne tills det visat sig hvad deras mening vore.
3337 Rådet i Viborg meddelar det i Reval, att Oleff Jopsson, Sven Nielsson och Thomas Mertensson, alla borgare i Viborg, intygat, att herr Hinrik Haverkorn och dennes med Claus van der Kulen gifta syster Valborg vore närmaste arfvingar till Markvard Målares söner Hans och Henrik Målare, som aflidit i Reval; beder adressaten bistå de ofvannämndas fullmäktig Peter guldsmed samt ställer säkerhet för efterkraf. Dat. an dem avende sancti Johannis baptiste.
3356 Fördrag slutes mellan Sverige och Stora Novgorod om fredens förnyande på fem år, räknadt från 15 augusti 1468 till samma dag 1473.
3362 Sändebud från Stora Novgorod träffa med fogden på Viborg Peter Djäken å höfvidsmannen Erik Axelssons vägnar öfverenskommelse med anledning af ryska våldsgärningar på gränsen, begångna i strid mot den samma år slutna freden.
3587 Biskop Kort i Åbo gifver åt Anders Bitz uti Haliko härad (och Uskela socken) belägna Äijälä och Böle gods, hvilka biskopen köpt af sin svåger Olof Drake.
3685 Riddaren och höfvidsmannen på Viborg Erik Axelsson vidimerar konung Eriks för Viborgs stad den 19 augusti 1403 utfärdade privilegiebref äfvensom konung Karl Knutssons den 6 juni 1449 gifna skyddsbref för samma stad.
3765 Riddaren Erik Axelsson, höfvidsman på Viborg, beder rådet i Lübeck förhjälpa en köpman, Kornelius Grelle, till sin rätt beträffande gods, som stiftsfogden på Ösel Henrik Bixhouedenn röfvat ifrån honom. Dat. am auende omnium sanctorum.
3813 Erik Axelsson, höfvidsman på Viborg, tackar rådet i Lübeck för Tönne Rönnows vänliga emottagande och erbjuder sitt biträde om Hansestäderna ville hämnas det öfvervåld köpmännen i Novgorod lidit af Ryssarne. Dat. am mydwekenn nha belokenenn paeschenn.
3827 Erik Axelsson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval att, enär fred icke kunnat uppgöras med de ryska sändebuden och en hjälpsändning från Sverige väntades, varning borde utfärdas mot att segla på Narva eller Neva.
3833 Riddaren Erik Axelsson anhåller hos rådet i Reval om tillstånd till utförsel af några varor, hvaraf han vore i behof.
3834 Herr Laurens Axelsson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med anhållan om upprättelse åt en hans tjänare, Hans Molre, för honom skedt öfvervåld.
3856 Riddaren Erik Axelsson (Tott) skänker med samtycke af sin hustru, Elin Gustafsdotter, till Viborgs gråbrödrakloster godset Nuora i Viborgs socken med villkor att munkarne i evig tid för dessa makars och deras fränders och vänners själar hvarje vecka skola sjunga tre af honom föreskrifna mässor.
3862 Riddaren Laurens Axelsson (Tott), höfvidsman på Raseborg, till rådet i Reval angående aflifvandet af en bonde, som blifvit beträdd med stölden af ett par handskar från en lodja, samt med anbefallning af en viss mäster Ghodert i adressatens välvilja.
3863 Riddaren Laurens Axelsson underrättar riksföreståndaren och rikets råd om sin broder Eriks död, att denne uppdragit slottslofven öfver Viborg, Tavastehus och Nyslott åt utställaren och hans broder Ivar samt att desse gärna önskade rådgöra med adressaterna; beder att få njuta sin aflidne broders trotjänst till godo.
3870 Riddaren Ivar Axelsson (Tott) till rådet i Reval angående dess tvist med Wilhelm van dem Velde.
3871 Herr Laurens Axelsson, höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med uttalande af sitt missnöje öfver att han icke enligt förväntan bekommit till slottets behof ett parti salt i utbyte mot de varor han till Reval öfversändt.
3875 Herr Laurens Axelsson till rådet i Reval med anhållan om tillstånd för hans tjänare Erik Gisleson att från Reval utföra ett parti salt.
3877 Herr Ivar Axelsson till svenska riksrådet att han till följd af sjukdom ej kunnat, såsom rådet äskat, infinna sig till möte i Telge den 5 juli; affärdar åter till rådet dess sändebud Gösta Karlsson, Arvid Trolle och herr Nils Eriksson och begär hjälp af mera folk emot Ryssen; klagar öfver herr Sten Sture, att han först genom Jörgen Åkesson och Erik Ragvaldsson hade tillsagt hans broder herr Laurits att "betala herr Erik Axelssons län"; nämner att, då herr Sten varit i Viborg, några bönder klagat på herr Laurits' och Knut Posses fogdar, hvarvid herr Sten förbjudit bönderna att göra sina utskylder till slotten; beder rådet betänka hvad skada och fördärf riket kan lida af att slotten och krigsfolket ej blifva bespisade; tillråder att herr Sten må sända mera folk till Åbo, ty han hade fått kunskap om att Ryssarne rustade sig till ett fälttåg; tillbjuder sin broders och Knut Posses villiga tjänst emot fienden; ville jämte brodern inför rådet svara till alla klagomål bönderna hade att anföra; besvärar sig öfver herr Sten att han skall hafva åtskillig snack och tal om honom och hans broder oförskylldt; han hade förhjälpt honom till riksföreståndarskapet samt rikets slott och län, hade ock försträckt honom i hans nöd penningar, men för allt detta rönt ingen tacksamhet, m. m.; begär af rådet att det icke ville låta herr Sten blifva för mäktig, så att han af sin girighet skulle förderfva honom och brodern Laurits; han ville alldeles icke upplåta förenämnda (Viborgs) slott och land åt herr Sten, utan endast åt rådet, och hoppades att detta gåfve honom och herr Eriks arfvinge tillbörligt vederlag för det de bekostat på byggandet af förnämnda fästning, kristendomen och Sveriges rike till bästa; han och Lauritz begärde icke att behålla nämnda fästning, kronan till skada, eller för arf och äget, såsom dem tillades; nekar till att han i Jönköping lofvat herr Sten någon afträdelse på Finland; säger sig förr hafva trott något annat än att rådet skulle förbjudit tillförsel på sagda fästning; begär nu såsom förut att icke skiljas från förenämnda län förrän arfvingarne blefve ställda tillfreds, äfvensom att mera folk strax måtte försändas, för fruktan och fara för Ryssarne. Dat. s. Sixti pave och martiris dag.
3880 Herr Laurens Axelsson meddelar rådet i Reval att en borgare därifrån vid namn Oleff Hergk, som han hade i arbete på Nyslott, förnummit att hans hustru vore död; beder om tillvaratagande af hennes tillhörigheter till dess hennes man, som ännu ej vore med sitt arbete färdig, kunde öfverkomma.
3881 Herr Laurens Axelsson till rådet i Reval att han förnummit att stadens borgare bedrifva köpenskap på Nyen och Narva; varnar dem för att därvid komma in på svenska kronans vatten; men ville de segla direkt på Åbo eller Viborg, vore de oförhindrade; klagar att adressaten förvägrat utförsel af salt åt hans underhafvande.
3899 Herr Laurens Axelsson till rådet i Reval angående ett parti råg han föregående höst öfversändt till Reval för vidare befordran västvart till försäljning, men som till följd af den medföljande tjenarens sjukdom blifvit upplastadt i Reval.
3908 Herr Laurens Axelsson till rådet i Reval angående det där upplastade rågpartiet.
3914 Herr Laurens Axelsson till rådet i Danzig med anhållan om lösgifvande af ett parti råg, som han utskeppat till Reval för vidare försändning västerut, men som på grund af sjönöd hamnat i Danzig och där blifvit kvarhållet.
3915 Herr Laurens Axelsson tackar rådet i Reval för den hans tjänare Hans Moller gifna lejden och anbefaller honom ånyo i adressatens välvilja.
3916 Herr Laurens Axelsson tackar medlemmarne af dragaregillet i Reval för det de förhjälpt hans tjänare Hans Moller till erhållande af den gifna lejden och anbefaller honom i adressatens gunst.
3917 Herr Laurens Axelsson till rådet i Reval med anhållan att det ville varna sina borgare för handel och seglation med Ösel, detta med anledning af den skada, orättrådighet och smälek hans underhafvande där fått utstå.
3918 Herr Laurens Axelsson sänder samma dag en med föregående i det närmaste likalydande skrifvelse till "denn erszamenn vnndt beschedenne mannenn olderludenn, bysitterenn, ghemenenn koepmannenn vnndt der ganntzenn ghemeenheit der dryerghilde bynnenn Reuall, synenn byszunder leuenn naberenn vnndt guden frunden."
3921 Herr Laurens Axelsson till rådet i Reval med anhållan att det till sin rätt vill förhjälpa en hustru Birgitta, hvars i Reval aflidna man ägt ett fartyg, som en Olaf Mollare bemäktigat sig och försålt.
3928 Fru Katarina Eriksdotter (Nipertz) anhåller hos rådet i Reval att det ville förhjälpa brefvisaren Hans Jonsson att åt Nils Tempen, som af sjukdom vore bunden, utfå dennes aflidne broders tillhörigheter.
3948 Rådet i Viborg säljer åt en Påvel kanngjutare för 8 mark en rådet tillhörande tomt.
3953 Riddaren Laurens Axelsson ytterligare till rådet i Danzig om det af honom utskeppade rågpartiet, som till följd af storm hamnat där. (Se n:o 3854).
3966 Herr Sten Sture svarar rådet i Reval beträffande en arfssak stående i sammanhang med Revalsborgaren Bent kopparslagares testamente och tillbakavisar en beskyllning mot "sommigen knechten, de uth dussen rike soldenn synn ghekamen unde hebben genomen tor Narwe den Russenn sommige guder". Dat. ame sondage vor Marie Magdalene.
4019 Herr Sten Sture till rådet i Reval med anhållan att en Niklis Grope måtte komma till sin rätt beträffande en fordran denne hade hos borgaren i Reval Johan Lippe för ett hus i denna stad.
4022 Herr Sten Sture till rådet i Reval med rekommendation för franciskanermunkarne i Viborg att få uppbära allmosor i Reval.
4037 Anders guldsmed m. fl. borgare i Viborg ingå med samtycke af Helgeands gillesbröder samt rådet i Viborg kontrakt med skolmästaren där Jakob Bodebek om hållande af en årsmässa och vigilier, hvilket kontrakt skulle gälla äfven hvardera partens efterkommande.
4079 Väpnaren Knut Posse, höfvidsman på Tavastehus, Nils Michelsson d:o på Viborg och Nyslott, äfvensom rådet i Viborg intyga att Didrik Vux (?) för dem företett till genomläsande några oskadade bref.
4146 Knut Posse till rådet i Reval angående utfåendet af en fordran hos sonen till Revaler rådsmedlemmen Henrik Honninghusen.
4163 Knut Posse till rådet i Reval med anhållan det ville förhjälpa hans fogde Magnus Olofsson till sin rätt beträffande ett stenhus i Reval, hvarpå han hade något anspråk.
4203 Peter Ragvaldsson i Viborg till rådet i Reval med anhållan att ett till Revalsborgaren Hans Bomholder öfversändt parti varor oförhindradt finge befordras vidare.
4204 Väpnaren Peter Ragvaldsson, fogde på Viborg, till rådet i Reval angående en saltlast, som till följd af hafveri blifvit upplagd i Viborg.
4241 Jakob bysseskytt till Revalsborgaren Hinrick Schelewent med klagomål öfver att han blifvit bestulen i Reval samt med begäran att adressaten ville förmå fogden där att förbjuda försäljning av hans varor till dess hans hustru komme tillstädes.
4269 Hartvig Winholt, borgare i Viborg, till rådet i Reval och stadens invånare med klagomål öfver en oförrätt honom vederfarits af Livländska ordensmästaren och hans underhafvande i Reval samt med begäran att rådet ville rörande saken tillskrifva ordensmästaren och utan dröjsmål förskaffa brefskrifvaren dennes svar.
4309 Peter Ragvaldsson, borgmästare i Viborg, äfvensom rådmännen där till rådet i Reval angående vissa framställda skuldfordringar.
4355 Niklis Eriksson (Gyllenstjerna), höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med anhållan det ville ransaka om affärsförhållandet mellan Kristian Lowe, borgare i Viborg, och Revalsborgaren Hinrick Balmare och låta den förre vederfaras rättvisa.
4370 Nils Eriksson, riddare och höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval angående ett par i beslag tagna lodjor. Dat. vpp sondag nach Margarete.
4417 Tytke Bachge till rådet i Reval att det fartyg, hvarom rådet tillskrifvit, beslagtagits på grund af oloflig handel och att det jämte två andra fartyg, som fogdens knektar bemäktigat sig, skulle återgifvits, därest folket icke hade öfvergifvit det.
4424 Titke Bachghe, troligen fogde på Viborg, till rådet i Reval angående ett förment öfvervåld af en Hans Bachghe på några Revalsborgare.
4436 Hans van Eken till Revalsborgaren Henrik Michels angående utbetalning å Hans Warmbocks vägnar af en penningsumma åt adressaten.
4458 Biskop Magnus Stjernkors till ärkebiskop Jakob Ulfsson med underrättelse om sin ankomst med stort följe vid årsslutet till Viborg, om bristen på förnödenheter där och sina med anledning däraf stora utgifter, om besök af ryska utskickade, om Livländska saker samt om åtskilligt annat.
4460 Biskop Magnus Stjernkors, herr Nils Eriksson och Knut Posse till herr Sten Sture att några Ryssar infunnit sig med klagomål öfver att några deras bönder blifvit af finnarna ihjälslagna och andra fängslade, samt om en förhandling i Kexholm med några Ryska sändebud.
4461 Biskop Magnus Stjernkors, herr Nils Eriksson och Knut Posse till herr Sten Sture om deras fruktlösa väntan på svar af Ryssarne angående fredshandeln samt med öfversändande af fogdens i Narva svar på förfrågan af brefskrifvarne angående förhållandena i Livland och Ryssland.
4462 Biskop Magnus Stjernkors utställer rekommendationsbref till allmänheten i Livland att bistå dominikanerklostret i Viborg vid insamlandet af medel till underhåll af detsamma.
4465 Herr Nils Eriksson till konungen af Polen med anhållan om återbetalande af den summa, som hans morfader, konung Karl Knutsson, försträckt adressatens fader, då denne förde krig mot Tyska riddarorden i Preussen.
4466 Biskop Magnus Stjernkors, Klas Henriksson (Horn) och Joachim Fleming understöda på herr Nils Erikssons begäran dennes kraf hos Polska konungen på återbetalning af förenämnda lån.
4470 Biskop Magnus Stjernkors, herr Nils Eriksson samt väpnarne Klas Henriksson och Joachim Fleming öfversända till svenska riksrådet ett bref, efter nedanstående ingress nästan likalydande med nästföljande.
4471 Biskop Magnus Stjernkors, herr Nils Eriksson samt väpnarne Klas Henriksson och Joachim Fleming till herr Sten Sture, resp. ärkebiskop Jakob Ulfsson, med underrättelse om förhandlingarna med Ryssarne samt med begäran om råd hvad som borde göras i händelse dessa icke vore benägna för fred; meddela att underhandlarena Knut Posse, Erik Ragvaldsson samt de två domkapitelmedlemmarna varit i Viborg, men icke vågat sig förbi Ivangorod till Novgorod utan föredragit att från Raseborg begifva sig dit öfver Finska viken.
4475 Biskop Magnus Stjernkors och herr Nils Eriksson inberätta åt Sten Sture om underhandlingarna med Ryssarne.
4487 Herr Nils Eriksson bifaller till rådets i Reval begäran om lösgifvande af några med varor lastade fartyg, dem utställaren låtit fråntaga deras ägare, enär desse på ryskt område idkat köpenskap med innevånare i Viborgs län, samt uppmanar rådet att varna sina medborgare för sådan olaga handel.
4494 Herr Nils Eriksson till rådet i Reval med tillbakavisande af dess klagomål att Revalsborgare mot all rätt blifvit af brefsändaren beröfvade fartyg och gods.
4495 Herr Nils Eriksson till rådet i Reval med anhållan om lejd för Hans Fredriksson, som ville öfverkomma till denna stad för att reglera sina skulder.
4516 Herr Nils Eriksson till rådet i Reval med anhållan om förhjälpande att Gramso och Falkensten, rådmän i Viborg, måtte utfå en sin fordran hos Revalsborgaren Bomhouer.
4558 Riddaren Nils Eriksson till rådet i Danzig med anhållan att det åt en hans tjenare ville öfverantvarda en viss Wigant Schynekbeer, som skulle hämtas till Viborg att svara för en balans i saltpeter, svafvel och krut.
4570 Rådet i Viborg till det i Reval med anhållan att förhjälpa Magnus Rapen, som jämte Tomas Hapen ägde ett fartyg, därifrån efter den senares död segel, tågverk och ankare blifvit af Tomas' broder beslagtagna, att återfå dessa saker för den aflidnes barns räkning.
4627 Knut Posse, Henrik Bitz m. fl. till herr Sten Sture med skildring af Viborgs belägring och sammandrabbandet med Ryssarne.
4704 Rådet i Viborg till det i Reval med förord för Hans Petersson att där utfå ett arf.
4753 Fogden på Viborg till ordensfogden på Narva att, enligt rykte, de vid gränsen antågande Ryssarna afsåge ett infall i Livland.
4757 Knut Posse, höfvidsman på Viborg, m. fl. anhålla hos rådet i Reval om tillåtelse för deras tjenare Henrik Bardskärare att för deras behof tillbyta sig humle, salt, och andra varor samt meddelar underrättelser att Ryssarne rustade sig till anfall, ovisst dock mot hvem.
4800 Magnus Laurensson, fogde på Viborg, till rådet i Reval att några knektar, som herr Sten Sture förlagt till Viborg att försvara detta fäste, stulit af svartbröderna där ett mässekläde med allt tillbehör och en båt; beder att, i händelse dessa tjufvar skulle visa sig i Reval, de måtte häktas.
4840 Herman van Rethem, troligen en borgare i Viborg, till rådet i Reval angående en af honom för Revalsborgaren Berndt Klenors räkning verkställd försäljning af ett parti malt och salt, hvilken försäljning den sistnämnde ej velat godkänna.
4844 Riddaren Erik Turesson (Bjelke), höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval angående något gods, som herr Svante Nilsson kvarlämnat i nämnda stad, då det nya slottet blef eröfradt; meddelar att han nu öfvertagit befallningen på Viborg och rekommenderar sig i adressatens välvilja.
4846 Herr Erik Turesson till rådet i Reval med anhållan om förhjälpande att en hans tjänare Henrik bardscherer måtte utfå en sin penningfordran.
4862 Rådet i Viborg till det i Reval med anhållan om hjälp för Henrik Haverkorn jämte syskon att utfå ett dem tillfallet arf i Reval.
4918 Herr Erik Turesson till rådet i Reval med klagomål att de emot Ryssarne utgångna Revals utliggarne, i stället för att skada dem, borttagit för Sveriges krona underlydande bönder fartyg och gods och äfven dödat några personer och tillfångatagit andra, hvarför han, med tillbakavisande af ett påstående att dessa bönder skulle tillfört fienden ammunition och vapen, med kraftiga ord fordrar sträng bestraffning af de skyldige.
4925 Herr Erik Turesson till rådet i Reval med uttalande af sin förvåning öfver att ordensmästaren tillåtit att fördela i Reval det från herr Erik underhafvande tagna bytet och sin förhoppning att komma till sin goda rätt; det skulle med tiden blifva uppenbart, hvarför han ej, såsom förutsatts, dragit ut emot Ryssarne; om ock han ej stode på vänskaplig fot med dem, kunde han ej förvägra sina bönder att med dem drifva handel.
4944 Herr Erik Turesson till rådet i Reval, att han ej vore tillfreds med den hans underhafvande erbjudna ersättningen, utan stode fast vid sin fordran, att de skulle fullt utfå hvad de förlorat.
4970 Herr Erik Turesson till rådet i Reval med skarp vidräkning beträffande dess under senare tid oredliga handlingssätt mot honom och hans underhafvande.
4980 Herr Erik Turesson hälsar herr Svante Nilsson återkommen från Norge och utber sig underrättelse om resans förlopp; tackar för den välgärning han visat brodern, herr Peder Turesson; framhåller det ovissa tillståndet beträffande Ryssarne och beder honom påverka herr Sten Sture att denne än så länge ej afskedade de tyska ryttare och annat folk han ännu hade.
4981 Herr Erik Turesson till rådet i Reval med underrättelse hvarför skepparen Elsbet blifvit förliden vinter nödsakad att sälja sin last i Åbo och Viborg; varnar för vidtagande af inskränkningar och skadliga nyheter i handelsförbindelsen med Viborg.
4990 Hans van Eken till rådet i Reval med anhållan om utdrag ur Revals stadsbok beträffande en af honom med Herman Toerne träffad förlikning med anledning af ett fartygsköp.
5027 Herr Erik Turesson på Viborg och domherren i Upsala Jöns Laurensson till rådet i Reval med anhållan att det icke måtte tillfoga i Reval gripna och häktade Hans Klunckert och Mauricius Rolofsson jämte följeslagare, hvilka alla på riksföreståndarens befallning tillfångatagit ett konung Hans sändebud till Ryssarne, något ondt innan närmare besked ankommit från riksföreståndaren och rådet.
5075 Herr Erik Turesson till Sveriges rikes råd med förmälan om den med Ryssarne på tjugu år slutna freden, om dennas ratificering samt andra därmed sammanhängande omständigheter.
5102 Herr Erik Turesson till rådet i Reval med svar och varning med anledning af Hans Klunckerts och Mauricius Rolafssons fängslande; vidare beträffande innehållandet af ett i Reval uppköpt parti svafvel äfvensom angående en packe engelskt kläde, som af ett par köpsvenner blifvit i Danzig herr Erik afhänd.
5119 Herr Erik Turesson till rådet i Reval med protest mot Klunckerts och Mauricii fängslighållande samt med yrkande på deras frigifvande; gör ock anspråk på ersättning för den skada, som åsamkats honom genom det beslag, som hos adressaten vistande Werner Dudynck och Hans Polman gjort i Danzig på ett parti kläde.
5125 Herr Erik Turesson till herr Svante Nilsson att han inhändigat dennes bref om herremötets i Stockholm beslut att rådet vid johannetid skulle begifva sig till Kalmar; uttalar önskan att detta måtte lända riket till gagn och beklagar att han ej kunde däri deltaga, hindrad af väntan på ryska sändebuds fördröjda ankomst, men säger sig vilja, såsnart han visste sin landsända tryggad, öfverkomma till Sverige, också för egna angelägenheters skull.
5170 Herr Erik Turesson till herr Svante Nilsson med underrättelse om herr Henrik Bitz' död; inlägger förbön för hans änka fru Anna (Tott) att få behålla en socken af hans förläning samt lofvar att, sedan han varit till tals med fru Ingeborg, meddela honom vidare underrättelser.
5199 Herr Erik Turesson beklagar sig hos rådet i Reval att hans bönder förvägrats sälja hans varor i Reval; anhåller om upphäfvande af förbudet och säger sig vilja i motsatt fall söka sig åt annat håll.
5234 Herr Erik Turesson fullmäktigar sin tjänare Hans Elsbet att i Reval föryttra herr Erich tillhörigt gods och köpa annat i stället samt att tilltala Hans Suurpää beträffande ett frånstulet ankare.
5243 Herr Erik Turesson till biskop Johan i Åbo om konung Hans' röfvarefartyg, hvilka senast legat vid Nargön, samt om de åtgärder han vidtagit till deras bekämpande.
5252 Herr Erik Turesson på Viborg till rådet i Reval att han utsändt sina bemannade skepp emot de danska kaparefartyg, som hölle till på adressatens vatten och okristligt farit fram emot svenska undersåtar, samt att han som fiende betraktade alla dem, hvilka lämnade danska konungen något understöd; uttalar sitt missnöje öfver att hans underhafvande hos adressaten lidit förfång.
5257 Herr Erik Turesson till rikets råd af samma innehåll som föregående bref.
5291 Herr Erik Turesson befaller sin tjänare Jakob Röfvare, stadd på resa till Reval, att där uppköpa allehanda förnödenheter, främst humle; meddelar att han fått underrättelse om mästar Davids färd till Ryssland och att konung Hans gjort tsaren en hjälpsändning af krigsförnödenheter, hvarom adressaten skulle gifva tillkänna åt komturen, samt anmodar honom anskaffa en god läkare.
5299 Herr Erik Turessons öppna bref och intyg för höfvidsmannen Didrik Hansson angående hans förhållande på Åland och om tillgången där.
5339 Herr Erik Turesson till Sveriges riksråd att han emottagit dess skrifvelse med underrättelse om mötet i Varberg och de där uppställda alternativa fredsvillkoren samt rådets begäran om hans infinnande till ett beramadt möte i Stockholm mot slutet af augusti; denna uppmaning kunde han af mångahanda orsaker ej efterkomma, synnerligast som herr Svantes fogde i Åbo mot all rätt bemäktigat sig ett hans skepp; detta hade han trots tvenne försök ej lyckats återfå, hvaröfver han yttrar sin förbittring, och hade detta haft till följd att han ej kunnat förekomma fiendens härjningar, hvarvid Borgå stad blifvit bränd och trakten däromkring härjad liksom och Raseborgs skär fått vidkännas sådan hemsökning; uttalar sig slutligen beträffande de vid Varbergsmötet uppställda alternativen.
5352 Herr Erik Turesson till en onämnd (biskop Jöns i Åbo) med svar på dess bref om hans skepps och folks lyckliga återkomst från Reval och på de skrifvelser riksföreståndaren och rådet aflåtit till biskopen, brefskrifvaren och herrarne i Finland, att i vinter sända sitt folk ned till Kalmar, hvilket han afstyrker för de faror, som hotade landet både af konungen och från Ryssland, föreslående i stället en sammankomst mellan de maktägande i Finland och att de därom gemensamt skulle underrätta herr Svante och uppmana de svenske att öfverkomma till dem m. m.
5366 Rådet i Viborg till det i Narva med redogörelse för huruledes herr Erik Turesson inför brefsändaren klarlagt det svekliga förfarande, hvartill en hans underhafvande vid namn Joachim Wyneken gjort sig skyldig i det han bortrymt och vägrat göra herr Erik räkenskap för honom ombetrodda varor, i anledning hvaraf rådet anhåller att adressaten ville bistå herr Eriks utskickade, som skulle antasta bemälde Wyneken.
5367 Rådet i Viborg till det i Narva med intygande att herr Erik Turesson och hans tjänare Henrik Lule inför brefsändaren fullmäktigat Herman Scroder och Mathias Skrifvare att antasta förrymde Jochim Wynecken beträffande underlåten redovisning för anförtrodt gods.
5369 Herr Erik Turesson till en onämnd (biskop Johan i Åbo) med underrättelse att Ryssarne uppsagt stilleståndet och hotade att infalla i Finland samt återtaga allt det land, som vid sista rågången af dem afståtts, hvarföre han ber adressaten ifrån Åbo tillsända honom några goda män, som kunde användas till en beskickning till Ryssland, och att meddela detta bref åt riksföreståndaren och rikets råd, hvilka han ock med det första ämnade härom tillskrifva, äfvensom att i samråd med de andra herrarne vara betänkt på att meddela honom goda råd och utvägar huru den hotande faran måtte bäst afvändas, m. m.
5374 Herr Erik Turesson till herr Svante Nilsson, att han af biskop Jöns i Åbo emottagit adressatens honom och de andra herrarne i Finland tillsända bref om förhandlingarna med konung Hans och de tre svåra artiklar, hvarom de skulle öfverlägga med riksens råd, när de finge adressatens kallelse att infinna sig i Sverige; säger sig länge tänkt öfverkomma, men hindrats af farorna från östern; ber adressaten ej misströsta eller inlåta sig i någon dagtingan med konungen, ty han hoppades att de mörka utsikterna åt öster skulle skingras sedan han fått affärda sina sändebud till Ryssland, m. m.
5385 Herr Erik Turesson till herr Svante Nilsson med anledning af dennes bref till biskop Lars och herrarne i Finland om de vid möte i Arboga fattade besluten, i hvilka han instämde; säger sig ej kunnat öfverkomma till Sverige till följd af ryssarnes hot och ovilja att förhandla samt beder adressaten med rådet vara redo att med kraft till sjöss bekämpa konung Hans.
5394 Herman Scroder (borgare i Viborg) till rådet i Reval angående ett parti skämd sill, som Diderik Eppenschede (borgare i Reval) levererat åt honom.
5409 Herman Scroder till rådet i Reval ytterligare om det af Diderik Eppenschede honom levererade felaktiga sillpartiet.
5426 Herr Erik Turesson till rådet i Reval att han fullmäktigat brefvisaren Petter Mattsson att gripa Reinhold Pulvermaker, som gjort sig skyldig till högsta straff; begär rådets biträde härtill.
5463 Herr Erik Turesson till slottsfogden Josef Pedersson om danska sändebudet mäster Davids och ryska gesandtens färd från Danmark öfver Narva till Ryssland, om deras under vägen gjorda kaperi samt hot att på återresan hemsöka Viborgs skär; han hade befallt sina i Pellinge liggande svenner att uppsöka fienden och fråntaga honom bytet och ber adressaten uppmana electus att sända sitt folk till hjälp därvid.
5464 Herr Erik Turesson till herr Svante Nilsson med svar att han icke kunde efterkomma dennes anmodan att infinna sig med folk och vapen, ty k. Hans' sändebud mäster David hade med Ryssarnes sändebud nyligen på två väl bemannade fartyg anländt till Narva efter att på vägen kapat ett fartyg från Danzig och ett från Stockholm, och hade han låtit undfalla sig att vilja förmå Ryssarne till infall i Finland, hvarjämte han uttalat hot att på återresan hemsöka finska skären; yttrar sitt starka missnöje öfver den behandling han och hans fränder och vänner fått vidkännas af adressaten beträffande deras förläningar och lagliga egendom; beder honom afstå från sådant tilltag, så att de icke nödgades återkalla sin lydnad.
5473 Herr Erik Turesson till rådet i Danzig om ett där under beslag liggande parti saltpeter.
5487 Erik präst till kyrkoherden i Pernå socken Thomas angående brefsändarens spekulationer på något ledigt gäll.
5530 Fru Gunnild Johansdotter till sin måg Tönne Eriksson på Raseborg att hon erfarit det Ryssarne ärnade anfalla Finland och redan brutit upp i det hopp att konung Hans samtidigt skulle angripa landet; uppmanar honom att därför oförtöfvadt komma till Viborg, där split och olydnad rådde; kunde han ej det, borde han anmoda de män, rådet öfversändt till Finland, att genast inställa sig i Viborg; ber honom meddela brefvet åt electus och de andra herrarne i Finland med begäran om deras hjälp samt anhåller om underrättelse hvad han erfarit om konungens folk i Reval.
5536 Fru Gunnild på Viborg meddelar ånyo sin måg Tönne Eriksson om Ryssarnes afsikt att jämte konung Hans anfalla landet och begär skyndsam hjälp.
5605 Fru Gunnild Johansdotter, tackar herr Sten Sture för hans vänliga bref och meddelar att Ryssarne, som fortfarande låge samlade vid gränsen, tillsvidare ej gjort något infall i landet; angående slotten (Viborg och Olofsborg), som adressaten förlänat åt Tönne Eriksson (Tott) kunde hon så sent på året ej hädan resa utan trodde hon sig med herr Stens tillstånd få besitta dem till första öppet vatten, m. m.
5608 Fru Gunnild Johansdotter till herr Sten Sture att hon förnummit, det herr Nils Bosson (Grip) vore kommen till länet med bref, som han för allmogen läst, att vara honom lydig, samt att han aktade sig till Viborg och öfvertaga detta slott och Olofsborg, hvilket allt hon icke vore betänkt uppå, utan fullt och fast litade på de af adressaten henne gifna löften; begär ett bref till allmogen att de skulle lyda endast henne, som slotten innehade.
5619 Fru Gunnild Johansdotter till herr Sten Sture med tacksägelse för hans åtgöranden till hennes och hennes barns fromma; meddelar att hon pd adressatens begäran utverkat af ryska storfursten fri väg, forsling och täring för de svenska sändebuden och tillråder deras snara afresa; berättar att herr Nils Bosson bodde en mil från slottet och tillbjudit sig att inkomma i staden, men att hon förvägrat honom detta till dess hon finge adressatens besked.
5620 Fru Gunnild Johansdotter till herr Sten Sture med klagomål öfver det våld och den orätt hennes gods i Tjust (i Östergötland) lidit af Bengt Karlsson och i Västergötland af Anders Eriksson; åberopar det af adressaten henne gifna föresvarelsebrefvet och ber honom icke blott förbjuda sagda män all olag och själftagen rätt, utan ock taga i sitt hägn hennes fogdar, tjänare och bönder i Sverige; meddelar slutligen att inga andra nyheter än goda vore att förmäla. Dat. söndagen näst före S:t Andreæ apostoli dag.
5642 Lagman Henrik Stensson till herr Sten Sture att han nyligen jämte Nils Eskilsson (Banér) anländt till Viborg och att de nu vore redo att, sedan de undfått lejdebref från Ryssland, följande dag begifva sig dit; underrättar att Tönne Eriksson varit i Viborg och anammat slottslofven af fru Gunnild Johansdotter, och meddelar slutligen diverse politiska nyheter från Ryssland, Litauen och Polen.
5660 Tönne Eriksson (Tott) underrättar herr Sten Sture att han nu af fru Gunnild Johansdotter anammat slottslofven på Viborg och Olofsborg, därvid hon fullgjort allt det hon tillsagt herr Sten, hvarför han beder denne uppfylla sina löften till henne; meddelar att allt stode väl till i den landsändan och att intet nytt hördes vidare än hvad några ankomna Ryssar berättat, nämligen att storfursten dragit i fält mot konungen af Polen.
5682 Tönne Eriksson (Tott) till lagman Henrik Stensson på Raseborg, att de ryska gesandterne, 40 man starke och i behof af 120 hästar, låge vid gränsen och väntades omedelbart till Viborg; beder honom sända dem till mötes några svenner, som kunde ledsaga dem genom länet, och tillskrifva Josef Pedersson i Åbo om detsamma.
5869 Hans Detmersson, borgare i Viborg, till domprosten Påval Scheel angående utbekommande af likvid för ett af brefskrifvaren åt Michel Nordenberg för längre tid sedan krediteradt parti salt.
5886 Hans Detmersson, borgare i Viborg, till Michel Hardenberg med anhållan att denna ville klargöra deras inbördes räkning genom att till domprosten Scheel erlägga liqvid för det af brefskrifvaren krediterade saltpartiet, med afdrag likvisst af en tunna salt för hvilken han redan uppburit betalning.
5895 Ake Clausson (Tott) unnar, säljer och upplåter Tönne Eriksson (Tott) sin käre frände och höfvidsman på Viborg, all den andel, som honom och hans syskon tillfallen var efter sal. fru Ingeborg Åkesdotter, nämligen uti ett stenhus vid torget i Stockholm. Olof Eriksson i Kiala samt borgmästare och råd i Viborg bevittna brefvet. Dat. på sancti Bartolomei apostoli afton.
5896 Ståthållaren Tönne Eriksson (Tott) svarar herr Sten Sture på dennes båda bref om ställningen till Ryssland, att de två närmaste länen fått befallning att, så snart de finge bud, rödja tre vägar inpå Finland och att detta, enligt ryssarnes uppgift, hade afseende endast på den nästa år försiggående råläggningen riken emellan.
5916 Ståthållaren Tönne Eriksson (Tott) till herr Sten Sture om sina åtgöranden att skaffa rikets sändebud tillträde till Ryssland samt att slutligen ett löfte härom erhållits, hvilket han delgifvit biskop Arvid och Åke Göransson; meddelar politiska nyheter från Ryssland.
6008 Tönne Eriksson (Tott) till rådet i Reval angående ett af två borgare där framställdt klagomål att fogden i Viborg, Håkan Magnusson, beröfvat dem deras gods och fartyg.
6009 Rådet i Viborg utställer ett öppet bref, särskildt till rådet i Reval, med begäran att borgaren i Viborg Jörgen Goldschmidt, som jämte en annan borgare där vid namn Johan Schröder påtagit sig borgen för en viss Revalsborgare Mathias Bode i ett dennes mellanhafvande med en Narvaborgare Joachim Wulff, måtte, då den sistnämndes en penningefordran hos Goldschmidt komme till behandling vid rättegång, som af höfvidsmannen Tönne Eriksson och brefsändaren hänskjutits till rådet i Reval, vederfaras rättvisa. Dat. op. unnser leuenn ffrouwenn auent krutwiginge jnt jaer xx etc.
6015 Electus Hemming Gadh fastställer provisoriskt af Viborgs stad undfångna privilegiibref.
6017 Roloff Mattsson höfvidsman på Viborg och Nyslott, till Revalsborgaren Lydik van Mynden med anhållan om öfversändande af diverse varor samt meddelande af nyheter.
6031 Roloff Mattsson, höfvidsman på Viborg, till revalsborgaren Lydik van Mynden angående ömsesidiga varusändningar.
6045 Roloff Mattsson, höfvidsman på Viborg, till borgaren i Reval Lydek van Mynden om tillstånd för denne att från Finland utföra varor samt med begäran om uppköp för brefsändarens räkning af särskilda förnödenheter.
6048 Höfvidsmannen Roloff Mattsson till Lydik van Mynden i Reval om uppköp för sändarens räkning af särskilda varor.
6049 Roloff Mattsson på Viborg till Lydeke van Mynden i Reval med begäran om tillsändande af ett fat poitou-vin, från ett nyligen till Reval anländt engelskt fartyg äfvensom nyheter från Köpenhamn.
6052 Höfvidsmannen Roloff Mattsson till Lydeke van Mynden med underrättelse att Tille Gisslers jakt nyligen återkommit från Köpenhamn med dennes hustru och haft att meddela åtskilliga nyheter; beder om uppköp och öfversändande af god humla och några alnar sajankläde samt beder få veta om något anmärkningsvärdt förefölle.
6053 Roloff Mattsson, höfvidsman på Viborg och Nyslott, underrättar sin herre konung Kristiern att allt stode väl till i denna landsända och på slotten, utom att ryssarne beginge röfverier och stölder på konungens undersåter vid gränsen; detta hade han dock ej velat beifra förr än han inhämtat konungens förhållningsorder. Emellertid hade han utsändt sin jakt, som lyckats öfvervinna en rysk sjöröfvare och fråntaga honom bytet.
6054 Roloff Mattsson på Viborg till Lydeke van Mynden i Reval om ömsesidiga varusändningar.
6079 Roloff Mattsson på Viborg till rådet i Reval angående brefsändarens en tjänare, som af adressaten anhållits i sammanhang med två i Viborgs län på land drifna skutor.
6084 Roloff Mattsson på Viborg till Lydek van Mynden i Reval med efterfrågan af något kläde samt med begäran om öfversändande af knektar och båtsman och deras förseende med färdepenningar.
6085 Roloff Mattsson till rådet i Reval med begäran att ett konung Kristiern tillhörigt fartyg i Revals hamn måtte få kvarligga där, så att det icke komme i fiendens händer.
6132 Ivar Fleming, höfvidsman för konung Gustafs krigsfolk utanför Viborg, utfärdar skyddsbref för borgarena i nämnda stad.
6246 En viss Hans Selhoff underrättar revalsborgaren Helmik Fycken om sin lyckliga framkomst till Viborg och att han därifrån på tre särskilda fartyg tillsändt adressaten i brefvet uppgifna partier fisk, tran och humla, alla märkta med brefskrifvarens bomärke.
6272 Johan af Hoja till rådet i Reval med anhållan, att adressaten ville förmå Bertel Bomhauer att utlämna en af denne beslagtagen, brefsändarens tjänare Jöns Kartte tillhörig "kiste mit etzlichen guthe", hvilket beslag Bomhauer gjort på den grund att Kartte från en vid Euräpää strandad skuta tagit ankare och tåg och sändt detta till Viborgs slott. Detta hade skett emellertid på Roloff Mattssons befallning och Kartte var under denne fogde i Euräpää. Dat. donnertages nach sant Henrichstage.
6280 "Johan, graue zur Hoye vnnd Brochhausen, here zu Wiburgk vnnd Neuenschloss", till rådet i Reval med förord för brefvisarne Anders Henrichson och Thomas Jobson, "beide vnsers vndersassen", att utbekomma arfvet beträffande afledne Henrik Flugers i Reval efterlämnade egendom. Dat. sonabents nach Judica.
6295 Grefve Johan af Hoya till rådet i Reval med anhållan att "vnser lieber getreuer" Albrecht Tolks fullmäktige Herman Grothusen och Sten Henriksson måtte utbekomma en summa af 200 ₥ rig, som afl. revalsborgaren Luiken von Minden blifvit Tolk skyldig. Dat. jn helge pfingsten.
6296 Grefve Johan af Hoya till nämnda råd med inneslutande i dess välvilja hans "lieben getreuen" Sten Henrichsson, som ville begifva sig till Reval att där hos en "erfarnen arzte" söka bot för sin sjukdom. Dat. jn heiligen pfingsten.
6341 Grefve Johan af Hoija till rådet i Reval med anhållan att hans undersåte Georg Munezer, som "in verruckter zeith" några år troligen tjänat under myntmästaren Lenhard men ej utfått sin lön, måtte utbekomma sin fordran från Lenhards kvarlåtenskap i Reval. Dat. am tage Simonis & Jude anno xxvj.
6390 Johan af Hoya till rådet i Reval med anhållan att det åt hans tjänare Ambrosius, som skulle afgå till Reval, ville utlämna "unser pitzyr", som "bey einem ewrer mytburger dwrch ewr ynsegel vorsigleth verwardth" vore. Dat. am freytage nach der geburt Marie.
6411 Grefve Johan af Hoya tillbyter sig af Henrik Eriksson till Näset tredje delen af Kulla i Pyttis socken mot två delar uti Böle i Borgå socken.
6478 Margareta Eriksdotter, grefvinna till Hoija och Brohenhus, meddelar herr Eskil Michelsson kvitto å en större penningesumma i allehanda mynt.
6590 Karelens gemenskap och särskildt Harald Kaza och Anders Satlesson, som ryktesvis förnummit att landsförrädaren Håkan Gerekasson vore i Reval och där funnit skydd hos några borgare, anhålla hos komturen och rådet där, att de ville så begå med hänsyn till denne missdådare att missämja med Sveriges rike ej måtte uppstå, samt vidare att hvad en deras (slotts)herres tjänare i deras namn begärde måtte röna rikligt tillmötesgående.
6606 Thord Bonde Röriksson till rådet i Reval med anhållan om förhjälpande af en borgare vid namn Steffan till utfående af en fordran i Reval.
6641 Mårten Djäken till rådet i Reval med anhållan om förhjälpande af en Olli Hopian till utfående af arf efter dennes i Reval aflidna son Jakob Krämare.
6647 Anna Andersdotter tillkännager att hon fullmäktigat borgaren i Viborg Peder Andersson att uppbära en åt henne af hennes i Reval aflidna broder testamenterad summa.
6653 Jusse Olofsson (Stenbock) höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med begäran att förhjälpa en Klemet Häyly till utbekommande af arf efter sin broder Jusse.
6654 Jusse Olofsson (Stenbock) höfvidsman på Viborg, till rådet i Reval med anhållan att det ville vara en Olof Gregersson behjälpligt till utfående af ett arf i Reval.
6685 Herr Erik Axelsson till rådet i Reval med anhållan att det före nästkommande höst ville tillbörligen skilja ifrån sig en viss Gerdt Målare, som en tid arbetat i Reval, men nu sökte arbete hos brefsändaren.