Diplomatarium Fennicum

Åbo, Slott

Latitude 60.435344 / Longitude 22.228699
Country: Suomi
Total 84 documents
{0}
DF Regesta
446 Drotseten Greger Magnusson vidimerar konung Magni förordning af den 23 Augusti 1329 om tiondens erläggande af invånarne i Savolax, och ålägger dessa att ställa sig denna förordningen till efterrättelse.
713 Konung Albrecht befaller inbyggarne i Helgå uti Bjerno socken att erlägga kostnaderna för uppbörden af tionden.
715 Konung Albrecht tager Åbo domkyrkas alla gods och de på dem boende inbyggare i sitt skydd och bekräftar alla deras privilegier.
716 Konung Albrecht beviljar, på begäran af biskop Hemming i Åbo, frihet från alla utlagor för fyra biskopens fiskare och en hans smed.
717 Konung Albrecht gifver biskop Hemming i Åbo rättighet att af fyratio sina väpnare i Finland uppbära alla sakören.
718 Konung Albrecht påbjuder, med anledning af biskop Hemmings i Abo klagomål, att biskopens skinn-tionde må uppbäras på samma gång kronans likabeskaffade uppbörd försiggår.
719 Konung Albrecht skänker åt biskop Thomas och biskopsbordet i Vexiö halfva Säämingesalo ö uti Viborgs höfdingedöme, dock med vilkor att, i händelse ett särskildt stift i Karelen komme att upprättas, denna ö då skall tillfalla biskopen och domkyrkan derstädes.
722 Konung Albrecht uppdrager åt kyrkoherden Jakob i Uskela och Mathias i Borgby att sammankalla invånarne uti Helgo (i Bjerno socken) och förmana dem betala kostnaderna för tiondens uppbörd, så vida de ville undgå svårare straff.
723 Konung Albrecht befaller under hot af straff Helgo boerne att inom åtta dagar efter befallningens kungörande erlägga kostnaderna för uppbörden af biskopstionden.
724 [Konung Albrecht bekräftar konung Magni den 3 September 1347 för Ulfsby inbyggare utfärdade privilegiebref att viss tid af året drifva handel vid Kumo by. (Se n. 122.)
725 Konung Albrecht gifver Ulfsby inbyggare rätt att drifva handel på Norrbotten, dock utan intrång i konungens rätt.
726 Konung Albrecht tager staden Ulfsbys innevånare med deras fasta och lösa egendom i sitt hägn, tillåter dem njuta de förmåner, som inrymmas i den s. k. Björkö lagen eller Magnus Erikssons stadslag, samt förbjuder alla fogdar att göra bemälda stad något förfång.
727 Konung Albrecht till invånarne i Ulfsby och Norrbotten med strängt förbud för Karelarne att segla längre än de af ålder varit vane äfvensom för nämnda inbyggare, hvilka Karelarne plägade besöka, att förmå dem till otillbörlig utsträckning af deras handelsseglatser.
728 Konung Albrecht stadfäster ett konung Magnus Erikssons vidfästade bref (utan tvifvel det af 10 februari 1348; se n:o 543).
729 Höfdingen på Viborg, Sune Håkansson, och Sigrid Benediktsdotter gifva hälften af Säämingesalo ö till biskop Thomas och biskopsbordet i Vexiö, dock med vilkor, att om i Karelen skulle upprättas ett eget stift, densamma skall tillfalla domkyrkan och biskopen derstädes.
730 Konung Albrecht stadfäster ett konung Birgers vidfästade bref (utan tvifvel det af 1 oktober 1316; se n:o 275).
731 Riddaren Sten Bengtsson gifver halfva Säämingesalo ö i Viborgs höfdingedöme åt biskop Thomas och biskopsbordet i Vexiö, dock med vilkor, att om ett skildt stift i Karelen komme att upprättas, denna hälft då skall tillfalla den nya domkyrkan.
734 Konung Albrecht till rådet i Reval beträffande ett i hans händer kommet bref, däri rådet hos hans fiende Narve (Ingevaldsson) anhåller om öfverlåtande af ett visst parti järn åt Herman van der Höwe.
736 Konung Albrecht stadfäster Hartvik Flög i besittning af de gods i Helgå i Bjerno, hvilka Bengt Agason och hans hustru Elisif förbrutit till kronan, men som sedermera af konung Magnus blifvit gifna åt Hennekin Styke och af denne slutligen försålts åt förenämnde Hartvik Flög.
738 [Konung Albrecht konfirmerar konung Magni bref af den 13 Februari 1348 angående rätten till vatten och strömmar för invånarne norr om Kumo å i svenska rätten.
739 Konung Albrecht öfverlåter i närvaro af biskop Tomas af Vexiö, riddaren Johan van Lützow, Bengt Philipsson, Erik Karlsson samt höfvidsmannen på Viborg Sune Håkansson åt sin kansler domprosten i Uppsala Birger Gregersson dispositionsrätten öfver tvänne under kronan förbrutna gods i Sverige. Dat. die beatorum martyr. Johannis et Pauli.
809 Väpnaren Bo Jonsson och Ernst von Dotzen, fogde på Åbo slott, meddela rådets i Reval sändebud lejd att öfverkomma till förhandling med utställarena.
1704 Klas Lydikesson, höfvidsmannen i Åbo, till rådet i Reval angående Åboborgarenas handel på nämnda stad.
2329 Riksföreståndaren Karl Knutsson till rådet i Reval att han öfverlämnat åt ordensmästaren undersökningen och afgörandet af Donhoff Kalles mot Reval gjorda anklagelser och anordnat att den fria samfärdseln mellan Finland och Reval icke hämmas.
2384 Johan Karlsson (Färla, under)höfvidsman på Åbo, beder rådet i Reval icke lämna något understöd åt Karl Bonde, som emot sitt löfte undanhåller Raseborgs slott rikets råd och marsken, samt förordar brefvisaren Claes Sastrow, som hade någon fordran i kvarlåtenskapen efter dödade Peter Ose.
2457 Riddaren Karl Knutsson utfärdar på konungens vägnar privilegiebref för Raumo stad.
2475 Gödik Finke erkänner sig af herr Karl Knutsson, höfvidsman på Viborg, å sin moders och sina egna vägnar uppburit en penningsumma, utgörande två systerdelar af det belopp, för hvilket Helgå kungsgård af regeringen blifvit pantsatt.
2675 Riddaren Magnus Gren, höfvidsman på Åbo frisäger från Åbo slott den 3 december (in profesto s:tæ Barbaræ virginis et martiris) 1446 riddaren Gustaf Laurensson (Snakenborg) och rådet i Kalmar från allt tilltal med anledning af att de brutit den lejd, som de tillförsäkrat honom, att "feligh ridha til Watzstenom ok tale met her Karl Knutson, som rikesins forstander tha war, ok feligh igen på Borgholm", och att därefter skulle hållas honom "felig dagh och stund siæx nætter vdan arght". Beseglar jämte rådet i Åbo urkunden.
3203 Häradshöfdingarne i Kumo, Haliko och Masku härader, Peder Svärd, Kristiern Frille och Peder Karpalainen, uppgöra å räfsteting, hållet vid Åbo slott af konung Kristiern och rikets råd, en sämja mellan Gunnar Jönssons arfvingar och Åbo domkyrka om delar i Ylikylä (Öfverby) och Sormijärvi gods i Bjerno, hvilka Gunnar Jönsson i tiden pantsatt till nämnda kyrka.
3204 Erik Axelsson, Ture Turesson, Erik Niperts med flere af rikets råd, å konung Kristierns vägnar sittande till doms i förborgen af Åbo slott, fälla utslag i en arfstvist mellan Erland Nilsson, Philpus Karlsson, Olof Jonsson och Olof Jensson å ena sidan och deras morbroder Hartvik Olsson på Åland å den andra.
3654 Biskop Konrad Bitz, riksföreståndaren Sten Sture och herr Erik Axelsson förläna Raumo stad köpstadsrätt.
3662 Riddaren Erik Axelsson tillkännager, att landsrätten i Åbo tilldömt Sten Henriksson Poiko gods i Rimito socken.
3663 Riksföreståndaren Sten Sture förlänar Bengt Jönsson sköldebref.
4097 Johan Kyle, höfvidsman på Åbo, till rådet i Reval med anhållan att förmå Revalsborgaren Laurens Vridach att betala sin skuld åt Knut Posse.
4211 Herr Sten Sture utställer skyddsbref för Nådendals kloster.
4763 Severin Påvalsson, höfvidsman på Åbo, till rådet i Reval, med underrättelse att konung Hans och herr Sten förlikts, hvarför enhvar hade fritt tillträde till deras land, m. m.
4802 Riddarne Sten Sture och Erik Johansson (Vase) m. fl. stifta en förlikning emellan Knuts Bitz' änka Birgitta (Oxenstjerna) och välb. Matts Philpusson beträffande hennes morgongåfvor.
4807 Herr Sten Sture utställer åt Olof Lydikssons änka, Kerstin Pedersdotter, frälsebref på Gumtäkt i Helsinge socken.
4815 Herr Sten Sture erkänner sig af hustru Margreta, änka efter Bengt Olofsson, mottagit Valenpärä gård (= Vallais i Virmo?) och hennes del uti Vesunta i Hattula socken till gäldande af den skuld Bengt blifvit utställaren skyldig.
4818 Fru Ingeborg (Tott), Sten Stures gemål, till rådet i Reval att hon ville draga försorg om att Hans van Ecken, i enlighet med sin önskan, af hennes frånvarande man finge intyg, som utvisade att bemälde Hans, tvärt emot hvad ett rykte velat påstå, ingalunda med ovänskap skilt sig från denne och landet.
4866 Herr Sten Sture till Stockholmsborgaren Matts Lydiksson med angifvande af orsak hvarför han icke kan sända åt adressaten ett utlofvadt fartyg.
4954 Herr Sten Stures förtroendemän sluta med Magnus Frille och besättningen på Åbo slott dagtingan.
5010 Didrik Hansson, slottslofven i Åbo, till rikets råd med anledning af herr Sten Stures död och herr Svante Nilssons val till riksföreståndare.
5042 Herr Svante Sture till rådet i Reval med begäran om rådets skyndsamma svar beträffande häktandet af Hans Klunckert och Mauricius Rolofsson.
5045 Riddarne Svante Nilsson, Sten Turesson, Henrik Bitz m. fl., hållande landsrätt, döma Pargas kyrka i stadig besittning af en ängsholme, kallad Lenholm, hvarpå några byamän velat göra anspråk.
5047 Herr Svante Nilsson utställer bekräftelse på Raumo köpstads privilegier.
5048 Herr Svante Nilsson stadfäster Ulfsby stads privilegier.
5051 Herr Svante Nilsson till fru Ingeborg (Tott), Sten Stures änka, med tillkännagifvande att han nu anammat Kastelholms och Åbo slott, hvarvid inventariet på förra stället blifvit, som han hoppades, till hennes belåtenhet skiftadt; meddelar ett rykte om oroligheter i Ryssland samt att mellan finska skären och Reval låge en danska konungens utliggare, som tagit flere fartyg, hvarför han icke kunde blotta slotten på bössor, värjor och fetalie.
5055 Didrik Hansson och Josef Pedersson (till Djula) till herr Svante Nilsson med redogörelse för skeppsutredningen i Åbo; anmäla om svårigheter att där anskaffa öl till provianteringen och berätta att pesten förjagat en stor del af Åbo invånare ut till landsbygden.
5110 Slottsfogden Josef Pedersson till herr Svante Nilsson om de befallningar han med Sven Myra erhållit att öfversända penningar, hvaraf han lofvar en god summa i vår; vidare om den oenighet, som rådde mellan Sven Myra, Didrik Hansson och Olof Andersson, om det förtal den förstnämnde utspridt om brefskrifvaren, om anbefallda utbetalningar åt skeppar Olof och Johan Fleming, om skeppsbyggnaden vid Åbo, om den skada muren å slottstornet lidit, om den tillsägelse han låtit utgå till frälset i Åbo län att hålla sig rustadt och färdigt till uppbrott vid kallelse och om sina anstalter till skärgårdens försvar.
5244 Slottsfogden Josef Pedersson öfversänder till herr Svante Nilsson 1500 mark skattepenningar och redogör för ännu utestående sådana; förmäler om inköpet af en skuta, som dess ägare dock sedermera försålt åt herr Erik Turesson, om öfversändande af öl, fläsk och fisk samt om iståndsättande af nedrasad slottsmur.
5260 Josef Pedersson m. fl. till herr Svante Nilsson med underrättelse att fienden intagit och bränt Kastelholms slott, bortfört slottshöfdingen herr Sten Turesson, brandskattat Åland samt hotat att inom fjorton dagar hemsöka Åbo; begära därför undsättning men lofva försvara slottet efter sin yttersta makt.
5283 Slottsfogden Josef Pedersson till herr Svante Nilsson med tillkännagifvande att han öfversänder några uppfångade karlar, som visste redogöra för (danska sändebudet) mäster Davids färd från Visby till Narva m. m.; meddelar om Sven Myras öfversändande till Åland och det mottagande han rönt af slottets befälhafvare (Didrik Hansson).
5329 Slottsfogden Josef Pedersson till herr Svante Nilsson att han jämlikt befallning tillskrifvit herr Ake Göransson om två tunnor krut, men ej fått något; samt att det vore omöjligt att till följd af missväxten anskaffa den begärda utsädesrågen; meddelar att han tillställt herr Erik Turesson, biskopen och Tönne Eriksson de bref adressaten skrifvit till Finland, m. m.
5341 Slottsfogden Josef Pedersson underrättar herr Svante Nilsson om öfversändande af en hop fetalier på fartyget med Sven Myra samt om sina åtgärder för skattens indrifvande; klagar öfver dyr tid och begär järn för slottets behof, m. m.
5342 Slottsfogden Josef Pedersson till riksföreståndarens kansler herr Petrus Jakobi med begäran om utverkande af den förläning, som honom länge varit utlofvad eller ock att varda befriad från sin anställning och få komma hem till Sverige.
5347 Slottsfogden Josef Pedersson till herr Svante Nilsson att han för den nöd, som rådde i landet, ej kunnat af Åbo län utbekomma de 1000 mark penningar herr Svante befallt honom anskaffa, men lofvar i vår öfversända de penningar han från andra håll söker erhålla; meddelar att herr Erik Turesson haft sitt bud in i Ryssland och fått god förtröstan om fred.
5354 Slottsfogden Josef Pedersson till herr Svante Nilsson att han till följd af nöden i landet ej kunnat anskaffa de skattepenningar adressaten rekvirerat med Sven Myra, men att han trodde sig i vår kunna öfversända en god summa, som han hoppades erhålla från särskilda håll.
5405 Sander Arendsson (slottslofven på Åbo) till herr Svante Nilsson att fienden efter plundringen af Åbo nu dragit bort, men att tre skepp och tre jakter låge vid Nargön, och hade jakterna varit i Raseborgs skär samt plundrat Ingå kyrka och prästgård; tackar adressaten för löftet att själf öfverkomma med krigsfolk och råder honom att då hålla räfsteting med den motvilliga allmogen.
5410 Sander Arendsson på Åbo till kanslern Peder Jakobsson med begäran att stå på hans bästa, i händelse slottsfogden Josef Pedersson förtalade honom inför riksföreståndaren beträffande den skada som skett under fogdens frånvaro.
5450 Slottsfogden Josef Pedersson underrättar herr Svante Nilsson om de svenska gesanternas återkomst från Ryssland och det budskap de medförde, samt delgifver huruledes storfursten listeligen underlagt sig Novgorod och Pleskov samt att samtidigt med de svenske närvarit i Moskva sändebud från Lübeck och ordensmästaren äfvensom mäster David för Danmark.
5472 Slottsfogden Josef Pedersson till herr Svante Nilsson med förfrågan huruvida till Åbo förväntade ryska gesandter skola genast till adressaten frambefordras eller om därmed skall anstå.
5475 Slottsfogden Josef Pedersson till herr Svante Nilsson att fru Märta och dess medfölje mådde väl och att han genast efter mottagandet af adressatens skrifvelse till henne öfverlämnat 1000 mark; meddelar underrättelse om fiendens utliggare i Mohnsund och att fru Märta i samråd med electus och de andra herrarne mot dem utsändt ett antal folk, m. m.
5482 Slottsfogden Josef Pedersson till köpmannen i Danzig Jesper Skilling angående varubyte.
5483 Axel Lauritsson (Tott), anbefalld att ledsaga fru Märta Ivarsdotter till Finland, underrättar herr Svante Nilsson om hennes välbefinnande och afsikt att nu återvända hem; meddelar att fru Märta erfarit från Viborg att Ryssarne ämnade hålla den överenskommelse de ingått.
5486 Slottsfogden Josef Pedersson till herr Svante Nilsson med öfversändande af herr Erik Turessons bref om de ryska sändebudens ankomst och med löfte att ofördröjligen frambefordra dem; meddelar om vidtagna åtgärder till rättvisare fördelning af rikspenningarna och om utbekommande af hjälpskatten, samt lofvar öfversända det mesta af penningar han i anseende till rådande penningbrist kan åstadkomma m. m.
5505 Slottsfogden Josef Pedersson till herr Svante Nilsson med öfversändande af en afskrift af svenska rådsherrarnes kallelsebref åt electus i Åbo och andra i landet till mötet fastetid i Stockholm; meddelar ett rykte, att den unge konung Kristiern varit i Västergötland och att Småland och Östergötland gått honom tillhanda, hvilket rykte gjort ett beklämmande intryck i Finland och föranledt brefskrifvaren att för all eventualitet, oaktadt maltets dyrhet, därmed förse slottet.
5515 Henrik Skrifvare på Åbo till herr Svante Nilsson att han gärna velat med fogden Josef Pedersson öfverkomma för att fria sig från påbördade beskyllningar, men att han ej vågat lämna slottet och räkenskaperna i sticket.
5518 Klemet Hogenskild till herr Svante Nilsson, att dennes bref till herr Erik Turesson i Viborg blifvit behörigen framförda, men att herr Erik då varit svårt sjuk och nu förmodligen vore afliden; brefbäraren hade mött Tönne Eriksson, som skyndat till Viborg, och hade han lofvat skyndsamligen sända meddelande om tillståndet där; för öfrigt hade Ryssarne visat sig vid gränsen och hade fru Gunnild sändt folk dit att spörja vad deras mening vore.
5522 Klemet Hogenskild till herr Svante Nilsson att han ej kunde öfversända det af adressaten beställda skeppet, som han väl låtit bygga, men hvilket han af brist på materialier ej kunnat utrusta, hvarför han vore besluten att, sedan han nu fått fartyget i sjön, sänka det, om fienden komme för att bränna; ordar om tillgångarna på slottet och ber att få en i (finska) tungomålet kunnig man, som under slottsskrifvarens frånvaro kunde vara honom behjälplig vid förestående uppbörd, m. m.
5607 Slottsfogden Josef Pedersson meddelar herr Sten Sture att dennes två sändebud till Sverige i anseende till gynnsam vind antagligen redan vore framkomna, samt att Didrig Hansson aflidit och att ett visst rykte ginge om hans död.
5670 Herr Sten Sture utställer skyddsbref för Nådendals kloster.
5672 Ett räfsteting i Åbo tilldömer S:t Peders prebende vid Åbo domkyrka Mail gods i Tenala socken, hvarpå en Jöns Mattsson uti Grind i samma socken gjort anspråk.
5675 Riksföreståndaren Sten Sture gifver Åbo domkyrka, med anledning af den plundring för hvilken den för tre år sedan varit utsatt, frihet och frälse å dess gods Uroi och Värienkorva i Räntämäki äfvensom å Rahikkala i Vemo.
5678 Herr Sten Sture till rådet i Reval med understödande af Åboborgaren Hans van Ekens begäran om lejd samt med anhållan att rådet ville se till att honom skulle ske rättvisa vid uppgörelse beträffande hans affärer.
5877 Krister Klasson (Horn), höfvidsman på Åbo, till rådet i Reval med förord åt Hans Wichman att utfå arf efter sin i Reval aflidna syster Helike.
5881 Krister Klasson (Horn), höfvidsman på Åbo, till kyrkoherden i Stockholm Peder Jopsson att många rykten omlupo i Finland att danska konungen i sommar ämnade hemsöka landet med mord, rof och brand; ber adressaten utverka att riksföreståndaren sände honom malt, hvarpå stor brist rådde, äfvensom en bysseskytt.
5920 Krister Klasson (Horn) till herr Sten Sture med underrättelse att han öfversände 2000 mark och hade ännu något öfver, men däraf ej kunde öfverlåta något förrän svennerna aflönats; beder om undsättning med något kläde åt dessa samt lofvar att, liksom ock frälsemännen, vara med sitt folk redo, om något oförmodadt påkomme; meddelar att biskopen och herr Åke Göransson varit med andra goda män till rådslagning hos honom om "rysseresan", till hvilken Jöns Laurenson och Jäppe Folmarsson blifvit utsedda.
5926 Lars Skrifvare, landsfogde i Satakunta, till herr Sten Sture med underrättelse att han nu med sina svenner dragit in på slottet, kvarlämnande blott 2 män vid Kumogård och 2 att taga vård om fisket i forsen, till hvilka han sändt Arvid Slatte som ordningsman; vidare att han medtagit all fetalie, förutom spannmålen, som kvarlämnats, samt att han till en ö öfverfört alla oxar från gården, så att allt vore väl beställdt, om fienden komme.
5927 Krister Klasson (Horn) till herr Sten Sture med betygande af sin tacksamhet för Pikis härad, som hittills varit honom förunnadt, men från hvilket han nu afstår, bedjande att adressaten måtte gifva det åt Erik Fleming.
5945 Krister Klasson (Horn) meddelar herr Sten Sture att fienderna härjat och röfvat i Nylands och Åbo skär samt att de stundligen väntades till Åbo; säger sig gjort sådana rustningar att de snart finge lust att återvända; vidare att herr Åke Göranssons svenner vore till slottet ankomne och att också Knut Eriksson erbjudit sig att vara på slottet, men att brefsändaren efter rådplägning med biskopen, Lars Skrifvare och Anders Slatte beställt honom upp till Norrbotten att resa allmogen, om ryssarne infölle där, och äfven med samma hänsyn förordnat den sistnämnde till Kumo gård.
6243 Lasse Månsson, fogde på Åbo slott, kvitterar 70 mark ortuger han uppburit af Erik Fleming för den kronan tillkommande andelen af hustru Märtas gods i Pyhäjoki i Bjärnå socken, som hon förbrutit för det hon begått mord på sin egen man.
6297 Erik Fleming hemställer hos sin syster abbedissan i Nådendal Valborg (Joakimsdotter Fleming) att Lasse (Henriksson), skrifvare i Viborg måtte få arrendera af klostret Rasalaks gods (i Viborgs län).
6585 Konung Albrecht tilldömer Mattis af Oravala (i Valkeala socken) gods, som ett antal bönder orätteliga fråntagit honom.